ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2007/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 08 tháng 5 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ MẶT CÔNG TÁC QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNGĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007

Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biếnphức tạp. Đối với nước ta và thành phố Cần Thơ, các thế lực thù địch tiếp tục đẩymạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ, kích động tư tưởng ly khai,tự trị, chia rẽ nội bộ, phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc nhằm gây mấtổn định chính trị, xã hội và tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Đặc biệt, lợi dụng những khó khăn tác động sau khi nước ta gia nhập Tổ chứcThương mại thế giới (WTO) và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII để tăngcường hơn các hoạt động chống phá, các đối tượng có thể tiến hành các hoạt độngtình báo gián điệp dưới vỏ bọc hợp tác đầu tư thông qua các tổ chức từ thiện“phi chính phủ”, tích cực tạo ra các điểm nóng để kích động biểu tình tiến tớibạo loạn, gây cháy nổ hoặc có thể tiến hành các hoạt động khủng bố làm mất ổnđịnh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Từ đặc điểm tình hình trên, để đảm bảo hoàn thànhtốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; giữ vững ổn định chính trị, bảođảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phốchỉ thị thực hiện một số mặt công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2007như sau:

I. Tiếp tục xây dựng và củng cố thành phố,quận, huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc:

1. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố: Tiếp tụcbổ sung hoàn chỉnh quyết tâm A và các kế hoạch phụcvụ cho tác chiến phòng thủ, giúp sở, ban ngành, xây dựng kế hoạch B Nhà nước, tích cực chỉ đạo các lực lượng vũ trang thamgia củng cố xây dựng, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở theo Nghịquyết Trung ương 5 (khóa IX) của Đảng.

Phối hợp chặtchẽ với Công an thành phố thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và BộCông an về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội,tổ chức sơ kết theo Quyết định 107/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2003 của Thủtướng Chính phủ.

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai và thựchiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với quốcphòng - an ninh, củng cố xây dựng khu vực phòng thủ quận, huyện từng bước vữngchắc.

II. Công tác giáo dục quốc phòng và bồi dưỡngkiến thức quốc phòng:

1. Hội đồng Giáo dục quốc phòng các cấp tiếptục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc thực hiện các chỉ thị, nghịquyết của Đảng, nghị định của Chính phủ đối với công tác giáo dục quốc phòng.Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức giáodục quốc phòng cho các đối tượng theo phân cấp trong hệ thống chính trị, các tổchức kinh tế, tổ chức xã hội, học sinh - sinh viên, nhân dân và chức sắc, chứcviệc, nhà tu hành trong các tôn giáo trước tình hình nhiệm vụ mới.

2. Phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu IX tiếnhành mở 01 lớp tập huấn về tổ chức phương pháp giáo dục quốc phòng cho các đồngchí trong Hội đồng giáo dục quốc phòng thành phố, quận, huyện và các đồng chítham gia giảng dạy ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; mở 03 lớp bồi dưỡng kiếnthức quốc phòng cho cán bộ thuộc đối tượng 3, mở 01 lớp cho chủ các doanh nghiệplớn chưa được bồi dưỡng, một lớp cho các phóng viên báo, đài, văn nghệ sĩ. Đồngthời, chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận, huyện mở các lớp bồi dưỡngkiến thức quốc phòng cho cán bộ thuộc đối tượng 4, 5 và chức việc trong các tôngiáo, chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa được bồi dưỡng, tập huấn giáo viên giáodục quốc phòng cho các trường học.

3. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dụcquốc phòng cho học sinh, sinh viên và đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng toàndân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

4.Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Quyết địnhsố 224/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việcthành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp quận, huyện, thời gian tháng 7 năm2007; thành phố sơ kết vào tháng 9 năm 2007. Thành lập đoàn thanh tra tổ chức kiểmtra công tác giáo dục quốc phòng quận, huyện và các trường trên địa bàn thànhphố.

III. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trangvững mạnh:

1. Tập trung xây dựng lực lượng thườngtrực đủ biên chế, có chất lượng cao; đăng ký, quản lý chặt chẽ quân nhân dự bị;xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, có số lượng hợp lý, chất lượnghoạt động tốt. Hoàn thành đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn2006 - 2010.

2.Tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnhDân quân tự vệ và Nghị định 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chínhphủ về việc quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ; xây dựnglực lượng dân quân tự vệ đạt 1,4% - 1,6% so với dân số, trong đó lực lượng tựvệ đạt 15% - 20% so với tổng số cán bộ công nhân viên, tỷ lệ đảng viên trong dânquân tự vệ đạt 10% trở lên; tiếp tục xây dựng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổchức trên địa bàn thành phố, xây dựng dân quân thường trực tại quận, huyện, tổchức dân quân quân báo nhân dân theo Thông tư số 171/2004/TT-BQP ngày 15 tháng12 năm 2004 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ vàNghị định số 184/2004/NĐ-CP của Chính phủ; chỉ đạo chặt chẽ lớp đào tạo Chỉ huytrưởng quân sự xã, phường, thị trấn khóa II.

3. Củng cố, kiện toàn Hội đồng nghĩa vụquân sự các cấp, nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác tuyển chọn và gọicông dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu pháp lệnh, có chất lượng cao. Chống mọi biểuhiện tiêu cực trong tuyển quân và xử lý nghiêm các trường hợp thanh niên viphạm Luật Nghĩa vụ quân sự và quân nhân đào bỏ ngũ. Tổ chức nắm chặt nguồntuyển quân năm 2008 có kế hoạch sẵn sàng giao quân đạt số lượng và chất lượngcao.

4. Đăng ký quản lý chặt chẽ quân nhân dự bịvà phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân, tiếp tục bổ sung kiện toàn biên chế,chất lượng đơn vị dự bị động viên và hoàn chỉnh các kế hoạch xây dựng, huy độngtiếp nhận lực lượng dự bị động viên. Có kế hoạch khảo sát năng lực sản xuất vàsửa chữa của các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu động viêncông nghiệp quốc phòng khi có hướng dẫn của Quân khu.

5. Chỉ đạo tốt công tác tuyển sinh quânsự, tuyên truyền tổ chức đăng ký, xét tuyển, hướng dẫn ôn thi, bảo đảm đúng quyđịnh, quy chế tuyển sinh quân sự. Phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu tuyển sinhquân sự.

IV. Tổ chức, huấn luyện, luyện tập, diễn tập,hội thi hội thao.

1. Tổ chức huấn luyện cho lực lượngthường trực đạt 98,7% quân số, dân quân tự vệ 85% trở lên, tập huấn cho cán bộBan Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức đạt từ 90% trở lên, lực lượng dự bị độngviên kiểm tra và huấn luyện đạt 100% kế hoạch. Chỉ đạo các quận, huyện thựchiện tốt kế hoạch luyện tập, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thốt Nốt,quận Bình Thủy theo phương án và 20% xã, phường, thị trấn trở lên (A2, A4,phòng chống lụt bão…).

2. Tổ chức hội thao, thể thao quân sự cấpquận, huyện và thành phố để tuyển chọn vận động viên tham gia hội thao, thểthao quân sự do cấp trên tổ chức đạt thứ hạng cao.

V. Thực hiện công tác chính sách hậu phươngquân đội:

1.Tiếp tục thực hiện Quyết định số 290/2005/TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối vớimột số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa đượchưởng chính sách của Đảng, Nhà nước.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phốihợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và các ngành, địa phương thực hiện các dựán xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đồng đội,chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa đối với cá nhân, gia đình thương binh, liệtsĩ và tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệtsĩ (ngày 27 tháng 7 năm 1947 - ngày 27 tháng 7 năm 2007). Tổ chức dạy nghề vàgiải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ, lực lượng dân quân tự vệ và dự bịđộng viên.

3. Giữ tốt mối quan hệ đoàn kết, sẵn sàngtrao đổi hợp tác, đầu tư phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội với nước bạnCampuchia.

4. Tiếp tục quy hoạch và triển khai xâydựng hoàn chỉnh trụ sở cơ quan quân sự các quận, huyện; mỗi quận, huyện xâydựng từ 01 - 02 trụ sở làm việc cho cơ quan quân sự xã, phường, thị trấn và sửachữa nâng cấp các cơ quan quân sự còn lại theo mẫu hướng dẫn thống nhất của BộChỉ huy quân sự thành phố.

5. Phát huy tinh thần tự lực tự cường, tận dụng mọiđiều kiện để sản xuất và làm kinh tế có hiệu quả, đúng pháp luật, góp phần cảithiện đời sống cho lực lượng vũ trang.

VI. Ngân sách, kinh phí:

1.Ủy ban nhân dân các cấp hằng năm phải lậpdự toán ngân sách chi cho công tác quân sự - quốc phòng địa phương theo quy địnhcủa Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị định 184/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ.Đảm bảo kinh phí chi cho lực lượng dân quân tập trung tại quận, huyện, dân quânthường trực tại xã, phường, thị trấn và lực lượng quân báo nhân dân.

2. Thu, chi quỹ quốc phòng an ninh đảm bảo đúng quyđịnh, đạt chỉ tiêu; sử dụng đúng mục đích theo hướng dẫn của Bộ Chỉ huy quân sựthành phố và Sở Tài chính.

3. Ưu tiên bố trí, bảo đảm ngân sách cho lựclượng vũ trang thành phố đủ sức hoàn thành nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòngđịa phương năm 2007.

VII. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sựthành phố phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, Đoàn thể thành phố, Ủy ban nhândân quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này, thường xuyêntheo dõi báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Tổ chức giao ban định kỳ hàng quý, 6tháng, năm; khi có yêu cầu đột xuất tổ chức họp bất thường.

3. Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kểtừ ngày ký.

4. Căn cứ vào Chỉ thị, Giám đốc sở, Thủtrưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dânquận, huyện có kế hoạch tổ chức thực hiện. Hằng tháng, quý, 06 tháng, năm báocáo về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Bộ Chỉ huyquân sự) để tổng hợp báo cáo về Bộ Tư lệnh Quân khu IX, Bộ Quốc phòng và Chínhphủ./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Hà Nội và TP.HCM);
- Bộ Quốc phòng;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 9;
- TT.TU, TT.HĐND thành phố;
- Thành viên UBND thành phố;
- Bộ CHQS thành phố;
- UBND quận, huyện;
- Lưu: TTLT. VP

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng