ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2007/CT-UBND

Đà Lạt, ngày 03 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ

V/V TỔ CHỨC HỘI THAO SÚNG CỐI 82 MM VÀ SÚNG CỐI60MM CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2007

Thựchiện Hướng dẫn số 330/HĐ-BCĐ ngày 05/5/2007 của Ban Chỉ đạo hội thao - Bộ Quốcphòng, Kế hoạch 552/KH-TM ngày 27/4/2007 của Bộ Tham mưu Bộ Quốc phòng, Kếhoạch số 682/KH-BTM ngày 07/6/2007 của Bộ Tham mưu -Quân khu 7 về việc tổ chứchội thao súng cối 82mm và súng cối 60mm của lực lượng dân quân tự vệ năm 2007.

Nhằmkiểm tra đánh giá thực chất kết quả công tác tổ chức xây dựng lực lượng, huấnluyện; khả năng trình độ kỹ, chiến thuật sử dụng súng cối 82mm và súng cối 60mmdân quân tự vệ pháo binh của các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt (sauđây gọi là cấp huyện); thông qua hội thao rút ra những mặt mạnh, chỉ ra nhữngtồn tại, hạn chế làm cơ sở chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượngpháo binh, súng cối dân quân tự vệ toàn Tỉnh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trongtình hình mới.

Trêncơ sở kết quả hội thao của tỉnh tuyển chọn đoàn vận động viên, tổ chức huấnluyện, tham gia hội thao súng cối 82mm và súng cối 60mm của lực lượng dân quântự vệ tại Quân khu 7 .

Ủyban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiệntốt nội dung sau:

1.Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có trách nhiệm:

-Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo hướng dẫn củacấp trên và kế hoạch 682/KH-BTM ngày 07/6/2007 của Bộ Tham mưu -Quân khu 7 vềviệc tổ chức hội thao súng cối 82mm và súng cối 60mm của lực lượng dân quân tựvệ năm 2007;

-Xây dựng kế hoạch, tổ chức thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo vàtổ thư ký hội thao của Tỉnh; chỉ đạo, đôn dốc Ban chỉ huy quân sự 12 huyện, thịxã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nộidung kế hoạch hội thao của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và của Tỉnh; đồng thờithông qua hội thao tuyển chọn những tập thể và cá nhân có thành tích cao để tổchức huấn luyện trung đội súng cối 82mm và khẩu đội súng cối 60mm tham gia hộithao Tỉnh và Quân khu.

-Chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội thao chu đáo, chặt chẽ; tổ chức, huấn luyệnhội thao ở từng cấp, đánh giá khách quan, trong thực, đúng thực chất trình độcủa các cá nhân, phân đội súng cối 82mm và khẩu đội súng cối 60mm dân quân tựvệ; quản lý, chỉ huy chặt chẽ, duy trì chấp hành nghiêm điều lệ quy tắc; đảmbảo an toàn tuyệt đối cho người, vũ khí, trang bị, kỹ thuật trong quá trìnhhành quân, thực hành hội thao va sau hội thao; xây dựng tinh thần đoàn kết, thiđua học tập lẫn nhau giữa các cơ quan, đơn vị.

-Phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dântỉnh tặng bằng khen và giấy khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuấtsắc trong hội thao súng cối 82mm và súng cối 60mm của lực lượng dân quân tự vệnăm 2007.

-Trên cơ sở kết quả hội thao tuyển chọn đoàn vận động viên của tỉnh, tổ chứchuấn luyện dễ tham gia hội thao súng cối 82mm và súng cối 60mm của lực lượngdân quân tự vệ tại Quân khu 7.

2.Sở Tài chính có trách nhiệm:

Hướngdân lập dự toán và cấp kinh phí cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quy định để tổchức hội thao súng cối 82mm, súng cối 60mm của lực lượng dân quân tự vệ năm2007 của tỉnh và tham gia hội thao ở cấp Quân khu.

3.Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh có tránh nhiệm:

Phốihợp và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập các thủ tục theo quy định để đề nghị Bộ Tưlệnh Quân khu 7, UBND tỉnh quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhânđạt thành tích xuất sắc trong hội thao.

4.Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt có trách nhiệm:

-Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự tố chức quán triệt sâu sác mục đích, yêu cầu nộidung kế hoạch hội thao của tỉnh; đồng thời xây dựng kế hoạch tuyển chọn, huấnluyện trung đội súng cối 82mm và khẩu đội súng cối 60mm có thành tích cao tronghuấn luyện hàng năm tham gia hội thao của tỉnh.

-Hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách địa phương cho cơ quan quân sự thực hiện nhiệm vụhuấn luyện trung đội súng cối 82mm, súng cối 6mm lực lượng dân quân tự vệ sẵnsàng tham gia hội thao của tỉnh và Quân khu.

Yêucầu lãnh đạo các địa phưong, các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nghiêm túcChỉ thị này, trong quá trình tổ chức thực hiện các đơn vị phải thường xuyênphản ảnh kịp thời những vướng mắc phát sinh và báo cáo kết quả triển khai thựchiện về UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa