ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2013/CT-UBND

Vị Thanh, ngày 31 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁCPHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Trong thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã được các cấp ủy Đảng, chínhquyền, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khaithực hiện có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triểnkinh tế - xã hội và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Quađó, công tác PBGDPL đã đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hầuhết các văn bản quy phạm pháp luật đã được tuyên truyền, phổ biến bằng nhiềuhình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn, đáp ứng nhu cầu tìmhiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; hiểu biết phápluật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dântừng bước được nâng lên, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xãhội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lýnhà nước bằng pháp luật, xây dựng ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp vàpháp luật” của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, côngtác PBGDPL trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định. Công tác PBGDPLmột số nơi chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục, chưa được đổi mới vềhình thức; trách nhiệm của Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị đối với công tácnày chưa cao, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luậtchưa thực sự nổi bật và hiệu quả; tình trạng vi phạm pháp luật, khiếu kiện vượtcấp vẫn còn xảy ra; việc đầu tư kinh phí và cơ sở vật chất cho công tác PBGDPLcòn hạn chế… Những hạn chế này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của công tácPBGDPL và sự phát triển chung của tỉnh.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáodục pháp luật; Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chínhphủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong côngtác phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành LuậtPBGDPL; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thịsố 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăngcường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và cácvăn bản có liên quan.

Nhằm thực hiện công tác PBGDPL một cách đồng bộ, cóhiệu quả, huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, góp phần nâng cao hơn nữahiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉthị:

1. Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thịxã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác PBGDPL đến cán bộ, công chức, viênchức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong đó cần tập trung thực hiện tốt cácnội dung sau:

a) Quán triệt, triển khai thống nhất, đồng bộ,nghiêm túc các quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bảnchỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức về vị trí,vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong từng cơ quan, đơn vị, địaphương. Xác định công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chínhtrị, tư tưởng là nhiệm vụ thường xuyên đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng(trong đó, Nhà nước giữ vai trò nòng cốt); cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thựchiện tốt công tác này để góp phần tạo chuyển biến căn bản về nhận thức và ýthức tôn trọng pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địabàn tỉnh.

b) Xây dựng nội dung và hình thức PBGDPL phù hợpvới từng nhóm đối tượng; thực hiện kết hợp PBGDPL với các hoạt động chuyên môn,tổng kết và nhân rộng các hình thức, biện pháp PBGDPL có hiệu quả; bảo đảmquyền được thông tin về pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

c) Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hộiđồng Phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện; tăng cường vai trò cơ quan Thườngtrực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp; phát huy vai trò trong công tác phốihợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật.

d) Rà soát, củng cố, đánh giá chất lượng, hiệu quảhoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ làmcông tác PBGDPL các cấp, công chức pháp chế; qua đó, tăng cường bồi dưỡng kỹnăng, kiến thức pháp luật, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trongcông tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

đ) Triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kếhoạch về PBGDPL đã được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo kịp thời và hiệu quả. Tiếptục tổ chức rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để tham mưu UBND tỉnh cácbiện pháp chỉ đạo kịp thời. Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với ngành Tưpháp và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả.

e) Triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chấtlượng và hiệu quả "Ngày pháp luật" tại cơ quan, đơn vị, địa phươngtheo đúng quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản có liênquan. Đồng thời, đẩy mạnh công tác PBGDPL thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sởtheo quy định.

g) Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quảQuyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủvề việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị;kiểm tra, rà soát, loại bỏ những đầu sách pháp luật hết hiệu lực, bổ sung cácđầu sách pháp luật mới cho các tủ sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý theođúng quy định.

h) Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, địnhkỳ sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân cóthành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác PBGDPL gửi về Sở Tư pháp đểtổng hợp, trình UBND tỉnh.

i) Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc tổ chứcPBGDPL; tăng cường ứng dụng kỹ thuật, phương tiện hiện đại để nâng cao hiệu quảcông tác PBGDPL; tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ chohoạt động PBGDPL.

2. Sở Tư pháp:

a) Tập trung phát huy tốt vai trò là cơ quan Thườngtrực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh banhành các Chương trình, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động vềPBGDPL trên địa bàn tỉnh. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liênquan tổ chức PBGDPL cho các đối tượng đặc thù; đẩy mạnh hoạt động PBGDPL chocán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các biệnpháp nhằm đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với từng nhómđối tượng.

b) Quản lý, theo dõi việc triển khai thực hiện cácChương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời,phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các Chương trình,Đề án, Kế hoạch được giao chủ trì.

c) Kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, khai thác cácloại hình tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

d) Theo dõi, quản lý việc triển khai thực hiện sinhhoạt “Ngày pháp luật”, phát huy hiệu quả của loại hình sinh hoạt này trên địabàn tỉnh.

đ) Tăng cường hơn nữa công tác PBGDPL thông quahoạt động trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh.

e) Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và tham mưu,đề xuất UBND tỉnh khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắctrong việc thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện cóhiệu quả Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2010của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện côngtác PBGDPL trong nhà trường và Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án“Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luậtcho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011 - 2015”.

b) Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng Giáo dụcvà Đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc đẩy mạnh công tác giảng dạy, phổ biếnkiến thức pháp luật trong nhà trường, chú trọng giáo dục ý thức chấp hành phápluật cho học sinh, sinh viên; phát huy vai trò của nhà trường trong công tácPBGDPL.

c) Đổi mới và nâng cao hiệu quả các hình thứcPBGDPL trong nhà trường; tăng cường nội dung PBGDPL trong các chương trìnhngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp của học sinh, sinh viên.

d) Rà soát, bổ sung, đào tạo, bồi dưỡng nâng caotrình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật,nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giáo viên về pháp luật, giáo dụccông dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác PBGDPL.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyếtđịnh số 579/QĐ-LĐTBXH ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến phápluật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanhnghiệp giai đoạn 2013 - 2016 và Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2013của UBND tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện Đề án nêu trên.

b) Đẩy mạnh công tác PBGDPL về việc làm, dạy nghề,lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, chính sách pháp luật đối với người cócông, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các nội dung khác thuộc ngành mình quản lý.

c) Thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức,phương pháp PBGDPL phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh vàTruyền hình Hậu Giang, Báo Hậu Giang tăng cường tuyên truyền, PBGDPL thông quacác chuyên trang, chuyên mục với nội dung, hình thức sinh động, phong phú vàphù hợp với từng đối tượng tuyên truyền; biểu dương các nhân tố tích cực, điểnhình trong việc chấp hành pháp luật. Tăng cường chất lượng hệ thống truyềnthanh cơ sở, có kế hoạch phát triển và nâng cao trình độ lý luận chính trị,nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên biên soạn thôngtin về pháp luật, bảo đảm đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật củaNhà nước.

6. Sở Tài chính:

a) Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các quy địnhvề sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách hàng năm theo phân cấp và từ các nguồnhuy động hợp pháp khác để đẩy mạnh công tác PBGDPL.

b) Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tham mưuUBND tỉnh ban hành cơ chế tài chính về xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật.

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhànước cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

7. Đề nghị Tòa án nhân dân các cấp thông qua côngtác xét xử, lựa chọn những vụ án điển hình, có tính răn đe, giáo dục cao để tổchức xét xử lưu động nhằm ngăn ngừa tội phạm, đồng thời PBGDPL cho nhân dân; tổchức PBGDPL cho cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vàcác tổ chức thành viên tổ chức PBGDPL cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình,vận động nhân dân chấp hành pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liênquan PBGDPL cho nhân dân; vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia vàhỗ trợ hoạt động PBGDPL; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luậtvề PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tăng cường phối hợp với ngành Tư pháptrong công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở, tăngcường tuyên truyền, giải thích pháp luật trong quá trình hòa giải ở cơ sở.

9. Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông quaviệc xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,tố cáo, tổ chức đối thoại với người dân để kết hợp PBGDPL; xử lý nghiêm nhữnghành vi vi phạm pháp luật nhằm giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luậttrong mọi tầng lớp nhân dân.

10. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười)ngày, kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 20/2005/CT-UBND ngày 06 tháng 6 năm2005 của UBND tỉnh Hậu Giang về tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL trênđịa bàn tỉnh Hậu Giang.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan,đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khókhăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quanphản ánh về Sở Tư pháp để báo cáo UBND tỉnh kịp thời có biện pháp chỉ đạo./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh