ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2013/CT-UBND

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐCÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được cấp ủy đng, Th trưng cơ quan quảnlý Nhà nước các cấp, các ngành quan tâm chú trọng, coi đây là nhiệm vụ chínhtrị quan trọng, thường xuyên, nhm gii quyết yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích chínhđáng của công dân, nhằm ổn định đphát triển kinh tế xãhội và nâng cao hiệu ququản lý Nhà nướctrên địa bàn tỉnh. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việcthực hiện Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998; Luật sửađổi, bổ sung một sđiều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm2004, năm 2005; Luật Khiếu nại, Luật Tcáo năm 2011 vàcác văn bản có liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giảiquyết khiếu nại tố cáo dân Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

Các S, ban, ngành,UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tậptrung giải quyết được nhiều vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; đảm bảoquyền lợi hp pháp, chính đáng của công dân tại địa phương,tạo được nim tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình khiếunại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, tình trạng công dân tập trung đông ngườikhiếu nại vượt cấp lên Trụ stiếp dâncủa tỉnh, lên Trung ương vn tiếp diễn. Nội dung khiếu nại, tcáo đa dạng nhiều lĩnhvực, nhưng tập trung nhất vẫn là lĩnh vực liên quan đến đất đai, đòi lại đấttrước đây vào Nông, lâm trường, Hợp tác xã nông nghiệp, việc thu hồi đất, đểthực hiện các dự án quy hoạch thị trấn, thị tứ, các dự án xây dựng công trìnhphúc lợi xã hội, dự án thủy lợi phục vụ cho sản xuất Nôngnghiệp tại các địa phương, việc bồi thường thiệt hại trên đất và htrợ tái định cư; người dân khi bị thu hồi đất lại đòi hỏi giá bồi thườngcao hơn quy định của Nhà nước, dẫn đến người dân khiếukiện kéo dài gây nhiều khó khăn cho các cấp chính quyền. Mặt khác một số địaphương trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân chưa minhbạch, chưa đúng, chưa công khai, chưa dân chủ, do đó làmcho dân bất bình, dn đến khiếu nại,tố cáo và thậm chí tạo ra các điểm nóng an ninh trật tự gay gắt. Một số cán bộkhi tham gia giải quyết, giải thích cho dân chưa thấu tình, đạt lý, chưa có sứcthuyết phục mà còn có thái độ cửa quyền, hách dịch, áp đặt gây bức xúc cho côngdân.

Đkhắc phụcnhững tồn tại, hạn chế trên, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Khiếunại năm 2011, Nghị định s 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10năm 2012 của Chính phvề quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo năm2011, Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo và các văn bn có liên quan; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dângóp phần hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo nhất là, khiếu nại, t cáo đông người, vượt cấp, phức tạp, kéo dài tronggiai đoạn hiện nay và trong những năm tiếp theo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêucầu Thủ trưởng các S, ban, ngành;người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thựchiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1. Tổ chức quán triệt và triển khaithực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phvề quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại,Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phvề quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo và các vănbản pháp luật hiện hành có liên quan.

2. Chấn chỉnh, khc phục nhng tồn tại, yếu kém trong công tác tiếpcông dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đcao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xác định công táctiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng,thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài; coi kết quthựchiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là một tiêu chuẩn quan trọng đđánh giá năng lực, hiệu quả công tác của người đứng đu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức có trách nhiệm. Cơ quan, đơn vịđể phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo mà do li chủ quancủa cán bộ, công chức, viên chức, do thiếu trách nhiệm mà không thực hiện đúngquy định của pháp luật đối với nhiệm vụ được giao phải được xem xét xử lýnghiêm minh về trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm người đứng đu cơ quan, đơn vị.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền,phổ biến, giáo dục pháp luật nhất là pháp luật về khiếu nại, tcáo, pháp luật về đất đai đkhông ngừng nâng caohiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, côngchức và nhân dân. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, kết hợp nhiều hình thức, phát huy tối đa khả năng hiện có của hệ thng thông tin, truyền thông đtăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếunại, tố cáo, pháp luật về đất đai..., giúp nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa,vùng đồng bào dân tộc thiểu số nắm được những quy định của pháp luật đthực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình khikhiếu nại, tố cáo.

4. Tập trung lãnh đạo, chđạo và tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định củapháp luật; rà soát tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp công dân tại đơn vị,địa phương mình, bố trí kinh phí bảo đảm các điều kiện vậtchất, kỹ thuật cần thiết phục vụ cho công tác tiếp công dân, lựachọn bố trí đsố lượng cán bộ, công chức có phẩm chất,năng lực, có trách nhiệm đlàm côngtác tiếp dân; thực hiện chính sách đãi ngộ đặc thù cho đội ngũ cán bộ tiếp côngdân theo quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Thủ trưởngcác Sở, ban, ngành; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phải thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân theo quy định của pháp luật; phảibtrí thời gian hợp lý đtrực tiếp gặp gỡ, đối thoại và lắng nghe ý kiếncủa nhân dân, xem xét, giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật nhng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phn ảnh của côngdân.

Trường hợp có vụ việc khiếu nại, tcáo tập trung đông người tại các cơ quan, đơn vị thì Th trưởng các cơ quan hànhchính Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có người khiếu nại, tố cáophải phân công lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ có thẩm quyền phốihợp với cơ quan chức năng để bàn biện pháp giải quyết, không đcông dân tập trung gây mất an ninh, trật tự công cộng, nhất là trong thờigian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng.

6. Tập trung lãnhđạo, chđạo và tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận,xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự,thủ tục theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Nghị định s 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chínhphvề Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại, Nghị định số 76/2012/NĐ ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủvề Quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật kháccó liên quan.

7. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra,nắm chc tình hình khiếu nại, tố cáo xảy ra trong phạm viquản lý của ngành, địa phương, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luậtnhững vụ việc thuộc thẩm quyền. Đặc biệt, khi phát sinhnhững vụ việc khiếu tố đông người, phức tạp, nhng vụ việckhiếu nại, tranh chấp về đất đai, bồi thường, giải tỏa khinhà nước thu hồi đất thì phải tập trung chỉ đạo, giảiquyết ngay từ cơ sở, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng khiếu nại, tcáo đông người, vượt cấp không đphát sinh thành“điểm nóng”, gây phức tạp về an ninh, chính trị và trậttự, an toàn xã hội. Đồng thời phải làm rõ nguyên nhân phátsinh khiếu nại, tố cáo đrút kinh nghiệm, chấn chnh công tác quản lý hành chính nhà nước; xác định rõ trách nhiệm và xử lýnghiêm minh theo quy định của pháp luật những cơ quan, cán bộ, công chức đã banhành quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính trái pháp luật.

8. Giám đốc các S, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phốphối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục rà soát, thống kê những vụviệc khiếu nại, tcáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, có kế hoạch cụ thtập trung gii quyết dứt điểm. Trong quá trình gii quyết khiếunại phải tổ chức đối thoại công khai, xem xét đầy đ các khíacạnh pháp lý và thực tế của vụ việc để có biện pháp giảiquyết có lý có tình, khả thi, chấm dứt được khiếu nại. Phải công khai nội dung, quá trình và kết quả giải quyết các vụ việc khiếunại, tố cáo bằng các hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật khiếu nại,tố cáo. Đi với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người,phức tạp, nhạy cảm, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, các cơ quan chức năng có ý kiến khác nhau phi kịp thời báo cáo xin ýkiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêmtúc, có hiệu qu Chthị số 26/2001/CT-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạođiềukiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Khi giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nông dân, các cấp chính quyền cn tham khảo ý kiến của Hội Nông dân về quan điểmxử lý. Hội Nông dân ở cơ sở phối hợp với các tổ chức kháctiến hành hòa giải các tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Sau khi có quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền thì Hội Nông dân vận độngcác bên thực hiện nghiêm chnh các nội dung của quyết địnhgiải quyết. Các vụ việc mà Hội Nông dân đã chuyn đến các cơ quan có thẩm quyn cần tập trung xử lý,giải quyết dứt điểm.

9. Theo chức năng, nhiệm vụ, thẩmquyền tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đc việc tchức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý t cáo đã có hiệu lực pháp luật. Đối với các vụ phải cưỡngchế, chỉ tổ chức - thực hiện sau khi tuân thchặt chẽ các quy định của pháp luật và đã làm đầy đủ các biện pháp vậnđộng, thuyết phục nhưng công dân vn không chấp hành quyếtđịnh đã có hiệu lực pháp luật. Tuyệt đối không được sử dụng vũ khí và lực lượngquân đội trong tổ chức cưỡng chế. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu vướng mắc phải chđộngtìm biện pháp giải quyết, nếu vượt quá thẩm quyền phải xin ý kiến chỉ đạo củaChtịch Ủy ban nhân dân tnh, cácsở, ngành liên quan để giải quyết dứt đim vụ việc.

10. Tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của Thủtrưởng cơ quan hành chính cấp dưới về việc chấp hành pháp luật kết quthực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịpthời chấn chnh nhng hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm minh cánhân, tổ chức vi phạm theo quy định của pháp luật.

11. Giao Thanh tra tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với các S, ngành có liên quan rà soát, tham mưu cho y bannhân dân tỉnh ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tiếp công dân, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo; xây dựng, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

b) Tăng cường thanhtra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, banngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;tập trung vào nhng địa bàn có nhiều vụ việc khiếu nại, tốcáo hoặc người có thẩm quyền có biểu hiện thiếu trách nhiệm trong công tác tiếpcông dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh xử lý nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân có sai phạm.

c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành địa phương có liên quan rà soát, tổng hợp các vụ việckhiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lậptrung chỉ đạo giải quyết, nhất là những vụ việc đóngngười, kéo dài có liên quan đến đất đai.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quanchức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp vớiTrường Cán bộ Thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ mở tại Đắk Lk các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đnâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, côngchức làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyếtkhiếu nại, cố cáo.

đ) Phối hợp với Sở Nội vụ, các cấp,các ngành liên quan kiến nghị cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sc trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý kỷluật nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm không thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các quy định của phápluật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, t cáo đãxảy ra hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại lợi ích nhà nước, quyềnvà lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

e) Hàng năm, chủđộng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu nămvà tổng kết năm để đánh giá kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếunại, tố cáo.

12. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tnh thực hiện tt công tác quản lý Nhà nước về đấtđai. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phtrong việc tổchức thi hành pháp luật đất đai, nhất là việc giao đất, thu hồiđất và cưỡng chế thu hồi đất; chú trọng đẩy nhanh tiến độcấp giấy chng nhận quyền sử dụng đất.Tăng cường bố trí nhân lực để giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việctranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh liênquan đến đất đai thuộc thẩm quyền và các vụ việc do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

13. Giám đốc Công an tỉnh có tráchnhiệm tổ chức tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếunại, tố cáo theo quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạocác lực lượng công an làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến khiếu nại, tcáo để chđộng tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền về công tácgiải quyết khiếu nại, tố cáo, không đbị động bt ngờ, không đ phn tử xu lợi dụng khiếunại, tố cáo làm phức tạp tình hình. Trong phạm vi chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo Công an cấp dưới có trách nhiệm thực hiệnhoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các biện pháp đảm bảotrật tự công cộng tại Trụ sở tiếpcông dân của tnh, địa điểm tiếp côngdân của các huyện, thị xã, thành phnhững nơi có nhiu người khiếunại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý hành vi vi phạm theo quy định của phápluật.

14. Giám đốc SởThông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đk Lk tăng cường công tác tuyên truyền ph biến các quy định của pháp luật về khiếu nại t cáo đ nâng cao nhận thức vàtrách nhiệm chấp hành thực hiện pháp luật của toàn xã hội. Khi thông tin vtình hình khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết các vụ việc khiếunại, tcáo phải bảo đảm chính xác, đy đủ, khách quan, tránh việc đưa tin một chiu,sai bn cht sự việc.

Thủ trưởng các S, ban, ngành; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thựchiện nghiêm túc Chi thị này, đng thời theo dõi, đôn đốcchỉ đạo các đơn vị cơ sở, địa phương mình quản lý, thựchiện tt công tác tiếp dân, giảiquyết khiếu nại, tcáo. Chấp hành nghiêm chếđộ thông tin, báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếunại, tố cáo theo quy định hiện hành; định kỳ hàng tháng, quý và năm tổng hợpkết quả báo cáo về Thanh tra tỉnh đ Thanhtra tnh tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quyđịnh.

Chthị này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Chthị số 11/2009/CT-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh ĐkLắk về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo của công dân.

Nơi nhận:- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Vụ pháp chế - Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh (để giám sát);
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- UBND các huyện TX, TP;
- Các Sở, ban, ngành, của tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk ;
- Trung tâm Thông tin - Công báo;
- Lưu: VT, NC (th.100b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải