BỘ Y TẾ
Số: 08-BYT/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 1994

CHỈ THỊ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Về việc cải cách một bước thủ tục hành chính
trong ngành y tế

Để thực hiện Nghị quyết 38/CP ngày 4/5/1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân - tổ chức và thực hiện Thông tư số 96/BT ngày 31/5/1994 của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết 38/CP , Bộ yêu cầu các đơn vị trong ngành y tế thực hiện ngay các yêu cầu sau:

1. Tổ chức cho cán bộ, công nhân viên chức của đơn vị học tập và quán triệt Nghị quyết 38/CP .

2. Tổ chức một bộ phận giúp thủ trưởng đơn vị rà soát lại toàn bộ các thủ tục hành chính của đơn vị đã đặt ra hoặc của cấp trên ban hành nhưng hiện không còn phù hợp cần phải huỷ bỏ, bổ sung, sửa đổi hoặc đề nghị cấp trên nghiên cứu để huỷ bỏ, bổ sung, sửa đổi.

3. Ngừng ngay việc thu các khoản phí, lệ phí do đơn vị tự đặt ra. Nếu đơn vị thấy cần thiết phải thu phí hoặc lệ phí ngoài khoản phí và lệ phí đã được pháp luật quy định thì làm công văn giải trình sự cần thiết phải thu và phương án thu, chi để Bộ xem xét và trình lên Thủ tướng Chính phủ quyết định.

4. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (gọi chung là bệnh viện) ngoài việc phải thực hiện các yêu cầu tại điểm 1, 2, 3 trên đây còn phải thực hiện nghiêm túc các quy định sau:

a. Tổ chức tốt việc thực hiện Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về thu một phần viện phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Ngoài việc thu viện phí theo quy định, các bệnh viện không được thu thêm bất kỳ một khoản nào đối với người bệnh. Bệnh viện phải đảm bảo thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, phim XQ và các vật tư tiêu hao thiết yếu khác trong phục vụ khám bệnh, chữa bệnh. Các khoa, phòng không được tổ chức bán thuốc cho người bệnh.

b. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/BYT-CT ngày 16/5/1994 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác bệnh viện (năm 1994 - 1995).

c. Xem xét lại toàn bộ các thủ tục hành chính trong tiếp đón người bệnh, xoá bỏ ngay các thủ tục không cần thiết đã gây phiền hà cho người bệnh.

d. Nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh và thực hiện nghiêm túc chế độ chuyên môn do Bộ ban hành, thống nhất cách tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế cũng như người bệnh phải nộp một phần viện phí.

Thầy thuốc và nhân viên trong bệnh viện không được lạm dụng thẻ bảo hiểm y tế để lấy thuốc của bệnh viện.

e. Tổ chức tiếp nhận và xử lý tốt đối với các trường hợp cấp cứu, không được để xẩy ra tình trạng nguy hiểm cho tính mạng người bệnh do thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc vì phải chờ đợi làm đầy đủ các thủ tục hành chính trong tiếp nhận.

g. Tại các khoa phòng của bệnh viện phải niêm yết nội quy của bệnh viện. Trong nội quy phải có đầy đủ các quy định đối với người bệnh, thầy thuốc và nhân viên y tế.

Nhận được Chỉ thị này, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y tế ngành phải có kế hoạch triển khai việc thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ (Văn phòng và Vụ Điều trị) trước ngày 30/10/1994.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Nhân