BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/CT-BYT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Trong những năm qua, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã có nhiều cố gắng, tích cực trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn cho các hoạt động khám bệnh, điều trị, chăm sóc người bệnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây ở một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã xảy ra một số vụ việc như hành hung, đe dọa nhân phẩm, sức khoẻ, tính mạng nhân viên y tế; bắt cóc trẻ em; một số đối tượng tội phạm trà trộn vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đông người, lợi dụng sự mất cảnh giác người bệnh và gia đình người bệnh để lấy cắp tài sản, tiền bạc... Các vụ việc mất an ninh, trật tự mặc dù mang tính cá biệt nhưng đã gây ảnh hưởng, lo lắng trong dư luận xã hội.

Để tăng cường công tác giữ gìn an ninh, trật tự trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị Thủ trưởng các Bệnh viện và Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành thực hiện tốt các nội dung công việc sau:

1. Tổ chức quán triệt tinh thần Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới và Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TW của Bộ Chính trị đến từng cấp ủy Đảng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc, các khoa, phòng, cán bộ, nhân viên y tế nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

2. Tăng cường thêm lực lượng bảo vệ để bảo vệ tính mạng, an ninh, an toàn cho cán bộ y tế và người bệnh, trọng tâm là các tua trực về đêm tránh để xảy ra xô xát, đánh nhau, hành hung cán bộ y tế và người nhà người bệnh.

3. Thực hiện các giải pháp để tránh tình trạng kẻ gian móc túi, trộm cắp lúc bệnh nhân chờ khám bệnh, chữa bệnh và nằm điều trị.

4. Thông báo, hướng dẫn cho người bệnh và người nhà người bệnh biết quy trình, thủ tục đăng ký khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để tránh tình trạng cò mồi khám bệnh, chữa bệnh.

5. Rà soát, chấn chỉnh các hoạt động về an ninh, trật tự trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Chú ý khi người bệnh ra viện, lực lượng bảo vệ phải kiểm soát giấy ra viện hoặc giấy chứng sinh (đối với trẻ sơ sinh ở các bệnh viện phụ sản) nhằm tránh tình trạng người bệnh trốn không thanh toán viện phí hoặc kẻ xấu bắt cóc trẻ em.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh và gia đình người bệnh về thủ đoạn mới của các đối tượng phạm tội, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi công dân trong công tác bảo vệ an toàn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

7. Xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ cụ thể tại các khoa, phòng, bộ phận chuyên môn và khu vực trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

8. Chủ động duy trì “đường dây nóng”, xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương để thông tin, phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra. Thực hiện chế độ báo cáo nhanh tình hình với cơ quan công an trên địa bàn, cơ quan chủ quản và Bộ Y tế để chỉ đạo và giải quyết các vụ việc “nóng”.

9. Bảo đảm thực hiện tốt chế độ trực đơn vị: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hậu cần và trực bảo vệ. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chế độ trực hàng ngày.

Nhận được Chỉ thị này, Thủ trưởng các Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế Ngành có trách nhiệm khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ Y tế.

Thanh tra Bộ Y tế, Sở Y tế theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng, các Đ/c Thứ trưởng;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế, Bộ Công an;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Các Vụ, Cục: KCB, YHCT, BVBMTE, TCCB, PC;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TTrB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến