BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-BYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BÌNHĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TRONG NGÀNH Y TẾ

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiệnđại hóa đất nước, Luật Bình đẳng giới và các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng;Bộ Y tế đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết và thu được một sốkết quả nhất định trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ(VSTBPN), tư tưởng bình đẳng giới đã được quán triệt rộng rãi và đã phát huy đượcvai trò, tiềm năng của nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC-NLĐ)trong công cuộc đổi mới của ngành và đất nước, góp phần phát triển kinh tế xã hộivà thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạtđược, công tác bình đẳng giới và VSTBPN ở một số đơn vị trực thuộc vẫn còn mộtsố hạn chế như sau:

- Việc quán triệt các nội dung về Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủđối với công tác cán bộ nữ ở một số đơn vị chưa đầy đủ, thiếu thường xuyên, hoạtđộng tuyên truyền phổ biến các văn bản này còn chưa được quan tâm đúng mức.

- Một số cấp ủy Đảng chưa nhận thức đầy đủ yêu cầu khách quan của việctăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, chưa quan tâm sắp xếp và tạođiều kiện thuận lợi cho cán bộ nữ tham gia đảm nhận những cương vị lãnh đạo, quảnlý chủ chốt. Tỷ lệ phụ nữ đứng đầu các đơn vị trực thuộc còn thấp. Tỷ lệ nữ làmcông tác quản lý tuy có tăng cao so với trước nhưng chưa tương xứng với tỷ lệcán bộ nữ của các đơn vị trong ngành y tế.

- Nhận thức về công tác bình đẳng giới và VSTBPN của Lãnh đạo đơn vị cònchưa đầy đủ và đúng mức, xem công tác VSTBPN là việc riêng của phụ nữ hoặc giaocho Ban Nữ công - Công đoàn thực hiện nên chỉ làm chiếu lệ, vẫn còn một số đơn vị chưa quán triệtđầy đủ, toàn diện tinh thần của Nghị quyết nên việc thực hiện công tác nữ, cánbộ nữ ở cơ sở còn những hạn chế, chất lượng các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữchưa cao và thiếu chiều sâu.

- Việc tham mưu của Ban VSTBPN đối với công tác cán bộ nữ chưa được quantâm đúng mức, chưa có tính chiến lược lâu dài, thiếu tính đột phá như công táctạo nguồn, đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ. Công tác đào tạo,đề bạt cán bộ nữ còn thiếu sự quan tâm nên kết quả đề bạt cán bộ nữ còn hạn chế.

- Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em và kế hoạch hóa giađình, hầu hết chỉ tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra song vẫn còn một sốchỉ tiêu chưa đạt như: tỷ số giới tính khi sinh còn đang ở mức cao, tỷ lệ tửvong bà mẹ giảm chưa nhiều nhất là ở vùng sâu, vùng xa và vùng nghèo. Tỷ lệ namgiới tham gia và chia sẻ trách nhiệm với phụ nữ trong kế hoạch hóa gia đình vàphòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục chưa cao...

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Nghị quyết số11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị và đẩy mạnh Chiến lược Quốc gia vềBình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 củaThủ tướng Chính phủ; Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành y tế giaiđoạn 2011-2015, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị cho các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cụctrưởng, Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộcBộ, Giám đốc các Sở Y tế tỉnh/thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốtmột số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức, quan điểm về công tác cán bộnữ trong các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể; coi công tác cán bộ nữ là nhiệmvụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Tập trung quán triệt Nghị quyết11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnhcông nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Luật Bình đẳng giới, Chiến lược Quốcgia về Bình đẳng giới giai đoạn 2010-2020, Luật Phòng chống bạo lực gia đình.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối vớicông tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới. Tập trung lãnh đạo thựchiện tốt công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ nữ; chú trọng đến công tácphát triển đảng viên nữ trong ngành y tế.

3. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, về bìnhđẳng giới và giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụnữ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế.Trong đó chú trọng:

- Tăng cường công tác tuyên truyền Nghị quyết 11-NQ/TW và hệ thống pháp luật,chính sách về bình đẳng giới cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ đảng viêntrong ngành nâng cao nhận thức về vai trò của phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳnggiới.

- Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến Luậtbình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản thi hành mộtcách sâu rộng trong ngành y tế.

4. Xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ khoa học nữ, cán bộ lãnh đạo, quản lýnữ trong các cấp theo từng lĩnh vực của ngành y tế; gắn công tác đào tạo, bồidưỡng với quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ nữ. Xây dựng một số chính sách đặcthù nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ trong đào tạo, bồi dưỡng,tiếpcận thông tin khoa học ứng dụng.Hỗ trợ việc nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo trẻ thông qua việc thực hiện cácchương trình, dự án nâng cao năng lực.

5. 100% các đơn vị thực hiện tốt các quy định ưu tiên khi thực hiện các chếđộ chính sách đối với lao động nữ. Ưu tiên tuyển dụng, bố trí việc làm cho laođộng nữ nếu đáp ứng được yêu cầu về sức khoẻ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

6. Ban VSTBPN các cấp cần chủ động xây dựng các mục tiêu và đề xuất nhữnggiải pháp cụ thể để tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý,lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, tạomọi điều kiện cho cán bộ nữ (tăng cường tỷ lệ nữ) trong các lớp đào tạo, nângcao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tham gia các lớp tập huấnnâng cao hiểu biết về pháp luật, về giới, đồng thời có quy hoạch, bồi dưỡng lựclượng cán bộ nữ để giới thiệu bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo khi có đủ điều kiện.Trong giải pháp tạo nguồn cán bộ nữ, cần chú trọng thực hiện tốt từ khâu tuyểndụng, lựa chọn cán bộ. Ngoài các yêu cầu về tiêu chuẩn điều kiện chung, cần chúý đưa các tiêu chuẩn ưu tiên phụ nữ.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những bài học kinh nghiệm, những gươngđiển hình của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác VSTBPN. Lồng ghépcác hoạt động với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Lao độnggiỏi, Lao động sáng tạo”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đứcHồ Chí Minh”- khen thưởng, biểu dươngđối với những đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

- Tổ chức lồng ghép hoạt động của Ban VSTBPN với các hoạt động của chínhquyền, công đoàn cùng cấp.

- Xây dựng kế hoạch kinh phítừ đầu năm để chủđộngchicho cáchoạtđộng của Ban VSTBPN; Hàng năm tổ chứchội nghị tổng kết, kết hợp với tập huấn, cập nhật những thông tin mới, nhữngvăn bản mới của Đảng và Nhà nước về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụnữ tới CBCCVC-NLĐ để nâng cao nhận thức cho chị em.

- Ban VSTBPN các cấp có trách nhiệm giới thiệu danh sách cán bộ nữ có đủđiều kiện và tiêu chuẩn để đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo hoặc để bổ nhiệmlàm cán bộ lãnh đạo. Cán bộ nữ được bổ nhiệm mới sẽ không ảnh hưởng đến số lượngcán bộ lãnh đạo theo quy định của đơn vị.

- Ban VSTBPN cần tham mưu cho lãnh đạo đơn vịđểđưanộidungbìnhđẳng giới, lồng ghép quan điểm giớivào kế hoạch phát triển của đơn vị hàng năm, nhằm nâng cao chất lượng và hiệuquả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội để tăngtỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc ngành Y tế.

- Ban VSTBPN Bộ Y tế có trách nhiệm triển khai và thực hiện có hiệu quả Kếhoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Y tế giai đoạn 2011-2015; phấn đấuđến năm 2015, đạt mục tiêu: tăng cường bình đẳng giữa nam và nữ trong cung cấpvà thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, góp phần cải thiện chất lượng bảo vệ,chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo định hướng công bằng, hiệu quả vàphát triển. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiệnKế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành y tế giai đoạn 2011-2015 và việcthực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng cácVụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục trưởngTổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ,Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chứctriển khai thực hiện Chỉ thị. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướngmắc, các đơn vị báo cáo về Bộ Y tế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để kịp thời trìnhLãnh đạo Bộ Y tế xem xét, giải quyết.

Bộ trưởng Bộ Y tế giao cho Ban VSTBPN Bộ Y tế và Vụ Tổchức cán bộ Bộ Y tế phối hợp với Thanh tra Bộ Y tế và các Vụ, Cục chức năng đểtổ chức kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Chỉthị này với Lãnh đạo Bộ Y tế./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c);
- Bộ LĐTBXH (Vụ Bình đẳng giới) (để b/c);
- Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (để b/c);
- Trung ương Hội LHPNVN (để b/c);
- Công đoàn Y tế VN (để phối hợp);
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế (để chỉ đạo);
- Ủy viên Ban VSTBPN Bộ Y tế (để th/hiện);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc BYT (để th/hiện);
- Sở Y tế các tỉnh,TP trực thuộc TW (để th/hiện);
- Sở LĐ-TB và XH các tỉnh,TP trực thuộc TW (để ph th/hiện);
- Đảng ủy Bộ Y tế, Công đoàn cơ quan Bộ Y tế;
- Đoàn TN CSHCM Bộ Y tế, cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, Vụ TCCB , VPB1.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến