NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-NH1

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 1992

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHO VAY NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRONGNƯỚC

Trong thời gian vừaqua các NHTM (Quốc doanh và cổ phần) Ngân hàng đầu tư và phát triển đã giảiquyết cho vay ngoại tệ các tổ chức kinh tế trong nước để thanh toán hàng nhậpkhẩu và trả nợ nước ngoài, cũng như đáp ứng nhu cầu nhập khẩu thiết bị, nguyênliệu và hàng hóa phục vụ cho việc phát triển sản xuất và tăng nhanh nguồn hàngxuất khẩu.

Tuy nhiên, trong quátrình cho vay ngoại tệ cũng còn một số trường hợp ngân hàng cho các tổ chứckinh tế vay ngoại tệ không đúng đối tượng, một số tổ chức kinh tế sử dụng ngoạitệ không đúng mục đích như dùng ngoại tệ để đảo nợ vay bằng đồng Việt Nam, trảnợ lẫn nhau trong các tổ chức kinh tế hoặc đem bán lại cho Ngân hàng Nhà nước,Ngân hàng thương mại lấy đồng Việt Nam để hưởng chênh lệch giá do lãi suất vayngoại tệ thấp hơn lãi suất vay đồng Việt Nam, đồng thời đã dẫn đến tình trạngtranh giành khách hàng giữa các Ngân hàng thương mại.

Nhằm chấnchỉnh những lệch lạc nêu trên, đồng thời tiến dần tới việc quản lý ngoại hốitheo cơ chế ở Việt Nam chỉ tiêu tiền Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉthị các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng đầu tư phát triển thực hiện ngay một sốbiện pháp sau đây:

1. Các Ngânhàng thương mại, Ngân hàng đầu tư phát triển thực hiện nghiêm túc việc cho vayngoại tệ đối với các tổ chức kinh tế theo đúng các đối tượng quy định trongthông báo số 12/PPLT ngày 16-10-1992 của Chính phủ và cần chú ý những vấn đềchủ yếu sau đây:

- Cho vaynhập khẩu nguyên nhiên vật liệu để sản xuất gia công hàng xuất khẩu, tái xuấtkhẩu.

- Cho vaynhập khẩu máy móc thiết bị, phụ tùng thay thế để mở rộng sản xuất, cải tiến kỹthuật, hợp lý hóa sản xuất và kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Cho vayđể trả các chi phí liên quan đến vận tải, bảo hiểm từ ngoài nước phục vụ cho quátrình sản xuất hàng hóa hoặc mở rộng kinh doanh dịch vụ thu ngoại tệ.

2. Các Ngânhàng không được cho vay ngoại tệ để sử dụng không đúng đối tượng, gây tác độngxấu trong công tác thanh toán và quản lý tiền mặt. Mỗi khi cho vay cần phảikiểm tra chặt chẽ và không được cho các tổ chức kinh tế vay ngoại tệ để:

a) Dùngngoại tệ trả nợ vay Ngân hàng trong nước bằng đồng Việt Nam để hưởng chênh lệchlãi suất.

b) Dùngngoại tệ để trả nợ tiền vay ngoại tệ, hoặc vay đồng Việt Nam cho các tổ chứckinh tế khác.

c) Dùngngoại tệ vay đem bán lại cho Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại đểlấy đồng Việt Nam.

3. TổngGiám đốc Ngân hàng thương mại, Ngân hàng ĐTPT, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhànước tỉnh, thành phố phải hướng dẫn, kiểm tra giám sát các ngân hàng cơ sở thựchiện đúng các quy định trong chỉ thị này, đồng thời tổ chức kiểm tra và giámsát các TCKT trong việc vay và sử dụng ngoại tệ đúng mục đích.

Quá trìnhthực hiện, gặp khó khăn hoặc vướng mắc cần báo cáo ngay về Ngân hàng Nhà nướcTrung ương để xem xét và giải quyết.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Cao Sỹ Kiêm