ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 08/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 2 năm 1980

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TỔ CHỨC CHO SỐ ĐỒNG BÀO SỐNG NGOÀI LỀ ĐƯỜNG ĂN TẾT

Để biểu thị sự quan tâm của Đảngvà Nhà nước đối với số đồng bào sống ngoài lề đường trong dịp Tết Canh Thân, Ủyban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, các ngành và các đoàn thể có liên quancần làm tốt một số vấn đề sau đây:

1/ Ủy ban nhân dân các quận,huyện có số đồng bào sống trên lề đường, cần chỉ đạo cho Ủy ban nhân dân cácphường, xã phối hợp với các đoàn thể cùng cấp và các ngành có liên quan đứng ratổ chức cho họ cùng được hưởng vui chung trong ngày Tết với đồng bào thành phốbằng cách:

– Thu gom họ vào một địađiểm thích hợp, hướng dẫn cho họ tự đứng ra tổ chức ăn uống, vui chơi trongngày Tết một cách trật tự, lành mạnh, an toàn và khuyên họ tham gia giữ gìntrật tự, vệ sinh và an ninh ở những nơi công cộng.

– Dựa vào các đoàn thể vậnđộng quần chúng những người có khả năng tương trợ giúp đỡ họ vui Tết. Đối vớinhững người vì quá nghèo túng, già cả ốm đau hoặc đông con nhỏ cần có sự trợcấp của Nhà nước trích quỹ cứu tế xã hội.

2/ Sở Tài chánh, Sở Thươngnghiệp, Sở Lương thực và Sở Thương binh xã hội thành phố, cần dành một số kinhphí, lương thực, thực phẩm và những nhu yếu phẩm cần thiết, nhằm giúp cho Ủyban nhân dân các quận, huyện làm tốt việc tổ chức trợ cấp cho số đồng bào sốngngoài lề đường trong ngày Tết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

3/ Bộ Tư lệnh và Sở Côngan thành phố tăng cường chỉ đạo cho các lực lượng vũ trang, công an nhân dân ởcác quận, huyện và phường, xã tham gia tích cực vào việc này và bảo đảm tốttrật tự, an toàn xã hội ở những nơi công cộng trong ngày Tết.

4/ Sau Tết Nguyên đán, cầntiến hành phân loại, vận động và tổ chức cho đồng bào trở lại các khu kinh tếmới hoặc về quê quán tham gia sản xuất theo chủ trương của Ủy ban nhân dânthành phố. Đối với những người thuộc diện được phép ở lại thành phố, mà khôngcó nhà cửa, Ủy ban nhân dân các quận, huyện cần có đề nghị lên Sở Quản lý nhàđất và công trình công cộng nghiên cứu kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phốgiải quyết.

Trường hợp những ngườiđược chánh quyền tạm xếp chỗ ở để ăn Tết lợi dụng chiếm nhà cửa của Nhà nướcphải được xử lý nghiêm khắc theo quy định trừng trị các tội xâm phạm tài sản xãhội chủ nghĩa.

Nhận được chỉ thị này, Ủyban Nhân dân các cấp phối hợp với cá ngành các đoàn thể tổ chức thực hiện ngayvà báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố.

Nơi nhận:
- Thành ủy
- UBND các Quận, Huyện
- Các Sở Tài chánh, Thương nghiệp,
Lương thực, Công an, Thương binh xã hội.
- Bộ Tư lệnh thành phố
- Các đoàn thể thanh niên, Phụ nữ,
Công đoàn và Mặt trận TQ thành phố.
- Lưu

Nc. 35b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh