ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 08/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 1982

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH 28 – 30/HĐBT VỀ ÁP DỤNG GIÁ BÁN BUÔNVẬT TƯ VÀ HOÀN CHỈNH HỆ THỐNG GIÁ BÁN LẺ

Hội đồng Bộ trưởng vừa ra Quyếtđịnh 28/HĐBT ngày 19-9-1982 về việc điều chỉnh một số giá vật tư trong việc ápdụng hệ thống giá buôn mới và Quyết định 30/HĐBT cùng ngày về việc hoàn chỉnhhệ thống giá bán lẻ.

Để thực hiện các Quyết định nàycủa Hội đồng Bộ trưởng, qua đó tăng cường công tác quản lý kinh tế ở thành phốvà có cơ sở để quyết toán tài khóa năm 1981, xây dựng kế hoạch Nhà nước năm1982 từng bước thực hiện hạch toán kinh tế, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thịcác ngành, các cấp khẩn trương thực hiện một số điểm như sau :

1. Các ngành, các cấp và các đơnvị sản xuất – kinh doanh ở thành phố phải nghiêm chỉnh chấp hành thống nhất giábán buôn vật tư và giá bán lẻ mới điều chỉnh theo tinh thần của các Quyết định28, 30/HĐBT , không được tùy tiện thay đổi, nếu có vướng mắc phải báo cáo Ủy bannhân dân thành phố xin hướng giải quyết.

Sở Thương nghiệp, Sở Y tế, SởGiáo dục, Sở Văn hóa thông tin.. soát xét lại và trao đổi với Ủy ban Vật giáthành phố để Ủy ban Vật giá thành phố kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phốđiều chỉnh giá bán lẻ thuộc đơn vị mình kinh doanh theo tinh thần Quyết định 220/CP ngày 28-5-1981 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định 30/HĐBT của Hội đồngBộ trưởng và Thông tư 39/VGNN-TB ngày 19-2-1982 của Ủy ban Vật giá Nhà nước.

2. Các đơn vị sản xuất – kinhdoanh ở thành phố căn cứ vào hệ thống giá bán buôn vật tư mới điều chỉnh và cácchế độ quản lý kinh tế hiện hành khẩn trương xây dựng lại giá thành, giá xínghiệp, giá bán buôn công nghiệp, phí lưu thông, chiết khấu lưu thông theo đúngthời gian quy định ghi trong Quyết định 28/HĐBT . Trước mắt tập trung xây dựnggiá cho những sản phẩm thuộc phần kế hoạch A, nhưng phải chú trọng đến mốitương quan với các kế hoạch B, C (phân bổ : chi phí, năng lượng, khấu hao tàisản cố định...). Trong việc xây dựng giá phải ưu tiên xây dựng các mặt hàng doTrung ương thống nhất quản lý giá trước.

Về giá xây dựng cơ bản: phảitính lại đơn giá xây dựng cơ bản theo hướng dẫn của Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhànước và phải công bố bảng đơn giá mới chậm nhất ngày 1-5-1982, trước mắt tạmthời áp dụng Thông tư 09/XDCB của Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước hướng dẫnviệc điều chỉnh dự toán và thanh toán sản phẩm xây dựng theo giá bán buôn mớiáp dụng 1-1-1982.

3. Ban chỉ đạo xây dựng giá bánbuôn và chiết khấu lưu thông thành phố được tăng cường thêm:

- Một đ/c lãnh đạo Sở Y tế

- Một đ/c lãnh đạo Sở Văn hóathông tin

- Một đ/c lãnh đạo Ngân hàngthành phố

và nay gọi tắt là Ban chỉ đạocải tiến giá thành phố, có trách nhiệm tiếp tục giúp Ủy ban nhân dân thành phốhướng dẫn các ngành, các cấp và các đơn vị sản xuất kinh doanh ở thành phố tổchức việc xây dựng giá thành, giá xí nghiệp, giá bán buôn công nghiệp, phí lưuthông, chiết khấu thương nghiệp và vật tư. Từng bước hoàn chỉnh hệ thống giábán lẻ ở thành phố, tập trung vào các điểm sau :

a/ Giải quyết ngay những vướngmắc về vốn trong sản xuất kinh doanh khi điều chỉnh giá bán buôn vật tư, giábán lẻ.

b/ Giải quyết những vướng mắctrong mối quan hệ nguyên liệu, hàng hóa giữa các xí nghiệp thành phố với cácđơn vị sản xuất – kinh doanh của Trung ương đóng tại thành phố trong việc tínhlại giá bán buôn, để sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố được tiến hànhbình thường và việc xây dựng giá bán buôn, chiết khấu lưu thông ở thành phố kịpthời gian quy định.

c) Cử cán bộ tham gia với cácsở, các xí nghiệp chỉ đạo tổ chức thực hiện việc xây dựng phương án giá xínghiệp, chiết khấu lưu thông và điều chỉnh giá bán lẻ, đi sâu nắm tình hìnhvướng mắc và những khó khăn, bế tắc từng ngành để bàn bạc giải quyết hoặc báocáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét cho ý kiến giải quyết.

d) Tập trung nỗ lực giải quyếtnhững mặt hàng có yêu cầu bức thiết về giá.

e) Hỗ trợ các sở chủ quản uốnnắn những lệch lạc trong việc tính toán giá thành, giá xí nghiệp, giá bán buôncông nghiệp, chiết khấu thương nghiệp và vật tư.

f) Giúp Ủy ban nhân dân thànhphố xét duyệt và công bố giá bán buôn những mặt hàng do thành phố quản lý giávà tập hợp báo cáo gởi đến cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và Ủy ban Vật giáNhà nước các phương án giá những mặt hàng do Trung ương thống nhất quản lý giácho kịp thời gian quy định.

4. Các sở có trách nhiệm chỉ đạotrực tiếp các đơn vị trực thuộc tổ chức việc xây dựng giá thành để làm giá xínghiệp, giá bán buôn công nghiệp, chiết khấu thương nghiệp và vật tư, điềuchỉnh giá bán lẻ theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định của trên, thườngxuyên báo cáo cho Ban chỉ đạo cải tiến giá thành phố tình hình thực hiện ởngành của mình, các vướng mắc khó khăn trong thực hiện và những đề xuất giảiquyết. Các sở và từng đơn vị sản xuất – kinh doanh cần tăng cường Ban chỉ đạocải tiến giá do đồng chí Giám dốc hoặc một đồng chí Phó Giám đốc trực tiếp chỉ đạocông tác này.

5. Qua tính lại giá bán buôn,chiết khấu lưu thông và điều chỉnh giá bán lẻ, các ngành tài chánh, ngân hàngkế hoạch khẩn trương phối hợp với các sở chủ quản xác định lại mức vốn cho cácđơn vị sản xuất kinh doanh, sớm tính toán cân đối ngân sách cân đối tiền hàng,tính lại kế hoạch tín dụng, kế hoạch thu chi tiền mặt theo giá mới, quản lý tậptrung các nguồn thu, xử lý kịp thời các khoản bù lỗ, bù giá các khoản chênhlệch giữa giá cũ và giá mới trong thời gian từ 1-10-1981 đến 31-3-1982. Trongkhi chưa xác định lại vốn phải có biện pháp tạm thời bảo đảm nhu cầu vốn cho xínghiệp.

6. Ủy ban Kế hoạch thành phốhướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch giá thành và phí lưu thông, ban hành bảng giáhiện hành để làm kế hoạch, hướng dẫn việc tính toán lại và tổng hợp các chỉtiêu kế hoạch kinh tế quốc dân theo giá mới.

7. Sở Tài Chánh, kết hợp cùng Ủyban Kế hoạch Ủy ban Vật giá thành phố bàn bạc với các cơ sở sản xuất kinh doanhhướng dẫn tính lại giá trị tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định ở cácđơn vị theo hướng dẫn trên đồng thời phù hợp với tình hình thực tế ở thành phố.

8. Các ngành, các cấp phải khẩntrương tổ chức xây dựng giá thành để làm giá xí nghiệp, chiết khấu lưu thông,giá bán buôn công nghiệp và điều chỉnh giá bán lẻ ở thành phố theo kế hoạch vàthời gian triển khai làm theo Chỉ thị này. Trong thực tế cần nghiêm chỉnh chấphành chủ trương tiết kiệm của Hội đồng Bộ trưởng xác định các định mức kinh tế- kỹ thuật theo tinh thần nghị định 201/CP ngày 26-5-1981 của Hội đồng Chính phủ.

9. Các đồng chí Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo cải tiến giá thành phố, Chủ nhiệm Ủy banVật giá thành phố, Ủy ban Kế hoạch thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Ngân hàngthành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận,huyện có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn