ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 08/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 1983

CHỈ THỊ

VỀSỔ XỐ KIẾN THIẾT Ở THÀNH PHỐ

Căn cứ kế hoạch thu tài chánhxổ số kiến thiết do Bộ Tài chánh giao cho Thành phố năm 1983 và yêu cầu đónggóp tài chánh cho công trình Thủy điện Trị An.

Uỷ ban nhân dân thành phố chỉthị về sổ xố kiến thiết ở thành phố như sau:

1. Trong lúc chờ đợi Bộ Tàichánh thực hiện tổng phát hành xổ số kiến thiết, Uỷ ban nhân dân thành phố chophép thực hiện xổ số kiến thiết trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh, như sau:

* Các ngày thứ 2, 4, 6 : xổ sốkiến thiết xây dựng và sửa chữa các công trình phúc lợi cho thành phố. Ngày thứ7: xổ số kiến thiết ủng hộ công trình thủy điện Trị An, trừ ngày xổ số chungcủa Bộ Tài chánh.

* Loại vé phát hành, giải trúng,chi phí xổ số kiến thiết, Sở Tài chánh căn cứ tình hình xổ số kiến thiết và cácquy định của Bộ Tài chánh mà vận dụng cho thích hợp tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Về vé số của các tỉnh tiêuthụ tại thành phố Hồ Chí Minh và người các tỉnh muốn xin bán vé số của thànhphố, thì thực hiện theo tinh thần Chỉthị số 23/CT-UB ngày 23-6-1982 và theo đúng những quy định mua bán, trao đổi hànghóa giữa các đơn vị của thành phố và các đơn vị tỉnh bạn.

Việc mua bán vật tư, in ấn, giacông in vé số của các tỉnh tại thành phố cũng theo tinh thần các văn bản trên.

3. Đẩy mạnh công tác truyềnthông, cổ động cho nhân dân mua vé số đúng với ý nghĩa và mục đích của xổ sốkiến thiết, hiểu rõ phần đóng góp của mình vào phúc lợi chung, chống mọi khuynhhướng cờ bạc và chống bọn lợi dụng chơi số đuôi, số đề, bọn đầu cơ, trục lợi vésố.

Nghiên cứu những hình thức cổđộng thích hợp cho nhiều người mua vé số như: trả thưởng bằng hiện vật, dùngtiền lời của sổ xố kiến thiết để xây dựng những công tình phúc lợi hoàn chỉnhvà chi vào những việc công ích ở cơ sở cho nhân dân thấy kết quả đóng góp…

4. Dựa vào các đoàn thể quầnchúng, tổ chức mạng lưới bán vé số rộng rãi tận phường, xã, quỹ tiết kiệm, cửahàng, xí nghiệp, cơ quan, đơn vị…, chống đầu cơ nâng giá, buôn lậu vé số.

Kết hợp thực hiện chủ trương “quản lý và sử dụng lòng lề đường” quận huyện, phường xã sắp xếp chổ bán chonhững người bán vé số có giấy phép hành nghề, vừa đảm bảo bán được vé số, vừagiữ trật tự, mỹ quan đường phố.

Ban xổ số kiến thiết tổ chức đưavé phân phối đến cơ sở, không bán vé qua trung gian.

5. Việc quản lý phát hành xổ sốkiến thiết, quản lý thị trường vé xổ số kiến thiết phải theo đúng Chỉthị số 23/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố; Uỷ ban nhân dân quận huyện, phườngxã có trách nhiệm chỉ đạo thống nhất cho các ngành chức năng thực hiện đến cơsở.

6. Giáo dục và xử lý nghiêm minhnhững người kinh doanh xổ số kiến thiết trái phép, kiên quyết trừng trị theoluật pháp bọn “trung gian đầu nậu” cố ý lũng đoạn, đầu cơ, buôn lậu gây rốiviệc xổ số kiến thiết làm mất trật tự, mỹ quan đường phố, lợi dụng xổ số kiếnthiết để cờ bạc, đánh đề.

7. Sở Tài chánh cùng với cácngành trong Hội đồng Xổ số kiến thiết, các ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dânquận huyện tổ chức phối hợp thực hiện chỉ thị này, bảo đảm kế hoạch thu tàichánh xổ số kiến thiết cho thành phố, thực hiện đúng mục đích ý nghĩa xổ sốkiến thiết xã hội chủ nghĩa và tăng cường quản lý thị trường của thành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Võ Danh