ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Phú Yên, ngày 13 tháng 7 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUANHÀNH CHÍNH CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong nhữngnăm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh đạtnhiều kết quả tích cực. Việc rà soát, thống kê, niêm yết công khai hàng nghìnTTHC tại các cấp chính quyền và công tác kiểm soát TTHC đã góp phần nâng caochất lượng thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, minh bạch hóa hoạtđộng của cơ quan hành chính nhà nước, từng bước tạo được niềm tin của cá nhân,tổ chức đối với hoạt động dịch vụ công của các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên,công tác cải cách TTHC vẫn còn nhiều hạn chế, như: Việc triển khai cải cáchTTHC có nơi còn hình thức, việc công khai TTHC chưa được quan tâm thường xuyên;tình trạng chậm đề nghị công bố, niêm yết không đầy đủ TTHC còn xảy ra; ngườiđứng đầu cơ quan hành chính nhà nước chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, tổ chứcthực hiện công tác cải cách TTHC...

Để tăngcường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, khắcphục những hạn chế trong thực hiện công tác cải cách TTHC, bảo đảm quyền và lợiích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn theochức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụtrọng tâm sau:

a) Tổ chứcrà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các TTHC,xác định chi phí tuân thủ TTHC trong phạm vi quản lý, thực hiện của cơ quan,đơn vị; trên cơ sở đó đề xuất cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiếtđể giảm chi phí tuân thủ TTHC.

b) Chỉ đạocác đơn vị trực thuộc đề xuất sáng kiến cải cách TTHC; ứng dụng công nghệ thôngtin và xây dựng quy trình giải quyết TTHC nội bộ, bảo đảm nhanh, gọn, khoa học,thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho cá nhân, tổ chức; tăngcường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC.

c) Phối hợpchặt chẽ với Sở Tư pháp kiểm soát nghiêm ngặt việc ban hành mới các TTHC thôngqua việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định TTHC trong dự thảo vănbản quy phạm pháp luật, thể hiện đầy đủ, trung thực các ý kiến đó trong tờtrình trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản. Tổ chức thực hiện đầy đủ cácquy định về công bố, công khai, minh bạch TTHC và giải quyết phản ánh, kiếnnghị của cá nhân, tổ chức. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kiểmsoát TTHC tại các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.

d) Thiếtlập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hànhchính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền. Triển khaivận hành hệ thống theo dõi, đánh giá công tác kiểm soát TTHC theo đúng hướngdẫn của Bộ Tư pháp.

đ) Kịp thờixử lý các kiến nghị, đề xuất về đơn giản hóa quy định, TTHC thuộc lĩnh vực thựchiện, quản lý của cơ quan, đơn vị; đẩy nhanh tiến độ thực thi phương án đơngiản hóa TTHC khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

e) Chịutrách nhiệm trước Chủ tịch UBND Tỉnh nếu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạngchậm công bố, công khai, niêm yết TTHC hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gâyphiền hà trong giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức.

f) Định kỳ6 tháng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC; kịpthời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tăng cườngchức năng quản lý nhà nước về kiểm soát TTHC; thống nhất tổ chức thực hiện côngtác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh và tập trung triển khai thực hiện nhữngnhiệm vụ chủ yếu sau:

a) Phối hợpvới các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu những môhình mới, cách làm hay trong cải cách TTHC để báo cáo Chủ tịch UBND Tỉnh xemxét, triển khai nhân rộng.

b) Hướngdẫn các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thiết lập hệ thốngthông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy địnhhành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC; hệ thống theo dõi, đánh giácông tác kiểm soát TTHC.

c) Phối hợpvới Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí và các sở, ban,ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin truyềnthông về cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh.

d) Cùng cáccơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Chínhphủ trong khảo sát, đánh giá việc thực hiện cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh.Kịp thời tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo khắc phục hạn chế, tồn tại, yếu kém đượcnêu trong báo cáo đánh giá của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC.

3. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốcSở Tư pháp và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức triểnkhai đồng bộ, thống nhất cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cấp chínhquyền trên địa bàn tỉnh.

4. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phốihợp với Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo các sở, ban, ngành vàUBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụngcông nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nhấtlà trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liênthông.

5. Giám đốc Sở Tài chính tham mưu UBND Tỉnh đảm bảokinh phí để triển khai các hoạt động cải cách TTHC.

6. Kết quả cải cách TTHC là cơ sở để xem xét mức độhoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quanhành chính nhà nước các cấp.

Thủ trưởngcác sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBNDcác xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánhkịp thời về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh xem xét, giải quyết.

Giám đốc SởTư pháp chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiệnChỉ thị, phối hợp với Văn phòng UBND Tỉnh định kỳ 6 tháng báo cáo tình hình,kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND Tỉnh./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND Tỉnh;
- CT, PCT UBND Tỉnh;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, STPKSTT, NCK.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự