ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 02 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA ĐẶC BIỆT THỰC HIỆN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Để thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến hết ngày 30/6/2016 và yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2016.

2. Tổ chức tuyên truyền về công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền nội dung đợt thi đua; đẩy mạnh tuyên truyền gương tập thể và cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực và hiệu quả trong phong trào thi đua.

3. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân. Ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công tác bầu cử. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân và đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

4. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác, đầy đủ; Hoàn thành tốt công tác bầu cử trên tinh thần tiết kiệm, không xảy ra tiêu cực,…

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, phát động phong trào với nội dung cụ thể, đề ra biện pháp và tổ chức thực hiện. Kết thúc đợt thi đua, tổ chức đánh giá quá trình triển khai thực hiện, biểu dương và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong đợt thi đua.

Giao Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể của phong trào thi đua, xác định tiêu chí rõ ràng để khen thưởng chính xác, kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị cụ thể hóa để thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Đơn vị TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Lưu: VT, 3.16.02.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang