ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 6 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆCĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG NHỮNG THÁNGCUỐI NĂM 2013

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu,nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013 của Chính phủ và Hội đồng nhân dânthành phố giao, thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảman sinh xã hội trên địa bàn; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinhtế - xã hội năm 2013. Trên cơ sở ý kiến Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉthị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiệnnhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2013, Chủ tịch UBND thành phố yêucầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giaotập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhànước trên địa bàn thành phố theo đúng Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng; trongđó, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Yêu cầu tất cả các cơ quan, đơnvị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày25/02/2013 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện một số giải pháptháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

2. Tiếp tục triển khai thực hiệnđồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giảiquyết nợ xấu, mở rộng thị trường; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế vàdự toán thu ngân sách nhà nước theo đúng Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố.

a) Các Sở, ngành, địa phương theo chứcnăng, nhiệm vụ được giao:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thươngchủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tập trungtháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải quyết hàng tồn kho, xử lý hiệu quả nợxấu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa. Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hìnhthực hiện 6 tháng đầu năm 2013 và đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành trong6 tháng cuối năm 2013, báo cáo UBND thành phố xem xét, gửi Bộ Kế hoạch và Đầutư trước ngày 10/6/2013.

- Hoàn thành việc trình cấp cóthẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trước ngày30/6/2013; tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các phương án đãđược phê duyệt.

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chinhánh Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các các sở, ngành có liên quan tăng cường côngtác kiểm tra các Ngân hàng thương mại trên địa bàn trong việc triển khai giảm lãisuất cho vay, tập trung vốn vay cho các lĩnh vực ưu tiên, kịp thời giải ngânvốn vay hỗ trợ nhà ở xã hội theo Thông tư hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước ViệtNam. Triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; đẩy nhanhtiến độ xử lý nợ xấu.

d) Cục Thuế, Cục Hải quan thànhphố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Thực hiện kịp thời việc miễn,giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyếtsố 02/NQ-CP của Chính phủ; đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chếchính sách thu theo hướng vừa khuyến khích đầu tư, sản xuất - kinh doanh trong nướcvà bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, vừa động viên hợp lý nguồn thu; tăng cườngquản lý chặt chẽ một số mặt hàng khoáng sản xuất khẩu.

- Rà soát, điều chỉnh một số khoảnphí, lệ phí để lại cho đơn vị theo hướng đảm bảo nguồn kinh phí để các đơn vị thựchiện nhiệm vụ được giao; tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả, tránh tồnkinh phí lớn tại đơn vị.

3. Tăng cường quản lý thu, chống thấtthu và xử lý nợ đọng thuế:

Cục Thuế chủ trì, phối hợp với cácSở, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao:

a) Khẩn trương tham mưu UBND thànhphố ban hành kế hoạch hành động chống thất thu thuế năm 2013, trình UBND thành phốtrước ngày 15/6/2013.

b) Rà soát, nắm chắc đối tượng,nguồn thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề, địabàn có khả năng tăng thu, khai thác nguồn thu phát sinh (thuế xây dựng tư nhân,xây dựng ngoại tỉnh…) để bù đắp các phần giảm thu do thực hiện chính sách miễn,giảm, giãn thuế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kết hợp với thựchiện pháp luật về giá. Kiểm soát chặt chẽ việc kê khai thuế, quyết toán thuế,bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước. Thực hiện đầyđủ, thu kịp thời các khoản thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán,Thanh tra nhà nước.

b) Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế,bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, công khai, minh bạch.

c) Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thu,cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thấtthu và xử lý nợ đọng, chống gian lận thương mại, chống buôn lậu, chống chuyểngiá.

4. Tăng cường quản lý chi ngânsách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợpcùng Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệmvụ được giao:

a) Triển khai phương án thực hiện cắtgiảm chi, thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách địa phương đối với: số vốn đầutư và kinh phí chi thường xuyên đã giao trong dự toán năm 2013 của các sở,ngành, địa phương nhưng đến ngày 30/6/2013 chưa phân bổ hoặc phân bổ không đúngquy định; vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2013 đã phân bổ cho các dự án nhưng đếnngày 30/6/2013 chưa triển khai thực hiện và các khoản vốn, kinh phí đơn vị sử dụngsai quy định.

b) Rà soát lại kế hoạch đầu tư xâydựng cơ bản năm 2013 phù hợp với khả năng ngân sách địa phương; trong đó, tập trungđẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, các công trình từ vốntrái phiếu Chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA. Tiếp tụcđẩy mạnh việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phụctình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

c) Rà soát, sắp xếp lại các nhiệmvụ chi thường xuyên:

- Thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toánchi thường xuyên còn lại của những tháng cuối năm theo đúng triển khai của BộTài chính tại Công văn số 6684/BTC-NSNN ngày 27/5/2013 và Công văn triển khaicủa UBND thành phố.

Nghiêm túc thực hiện cắt giảm hoặclùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, các khoản chi muasắm trang thiết bị, xe ô tô; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo quốc gia,lễ khởi công, khánh thành, công bố quyết định; tiết kiệm tối thiểu 20% chi phíđiện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; tiết kiệm tối thiểu 30% dựtoán kinh phí đã phân bổ cho các nhiệm vụ chi tổ chức lễ hội, tiếp khách, hội nghị,hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước, ... Trên cơ sở đó, xác định cụ thểsố tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên của những tháng cuối năm, gửi SởTài chính để tổng hợp, trình UBND thành phố báo cáo Bộ Tài chính, để thực hiệngiữ lại số tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên tại hệ thống Kho bạc Nhànước; đến quý IV năm 2013, căn cứ tình hình thu chi ngân sách nhà nước sẽ xemxét, quyết định việc sử dụng số tiết kiệm này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ.

- Khắc phục tình trạng chồng chéo,lãng phí, không hiệu quả trong việc triển khai và bố trí kinh phí thực hiện cácchương trình, dự án, nhiệm vụ; không bổ sung các đề án, chương trình, ban hành cácchính sách mới hoặc nâng định mức làm tăng chi ngân sách nhà nước khi chưa xácđịnh được nguồn đảm bảo.

- Đảm bảo nguồn chi lương cáckhoản có tính chất lương và thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội.

5. Điều hành ngân sách chủ động,đảm bảo cân đối ngân sách địa phương.

Cơ quan Tài chính tham mưu Ủy ban nhândân các cấp thực hiện:

a) Quản lý chặt chẽ nguồn dự phòngngân sách đã bố trí dự toán ở các cấp ngân sách; tập trung điều hành sử dụng trongphạm vi 50% nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí trong dự toán của từng cấp để xửlý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh, như: phòng, chống, khắc phục hậu quả thiêntai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh...; nguồn dự phòng ngân sách còn lại để chủđộng xử lý khi nguồn thu ngân sách nhà nước giảm lớn.

b) Trong quá trình điều hành chủ độngsắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu ngân sách địaphương; theo dõi chặt chẽ tình hình biến động tồn quỹ ngân sách các cấp theotừng ngày, điều hành đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả của ngân sách.

c) Phấn đấu quyết liệt để đảm bảo cânđối ngân sách địa phương, trường hợp giảm thu so với dự toán, phải chủ động sửdụng các nguồn lực tài chính của địa phương để bù đắp, đồng thời thực hiện ràsoát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thờigian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, trong đó phải ưu tiênđảm bảo nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và có tính chất lương, cáckhoản chi thường xuyên để đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, cáckhoản chi an sinh xã hội, chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình quan trọng.

d) Trường hợp giảm thu tiền sửdụng đất so với dự toán thì Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBNDthành phố thực hiện cắt giảm, hoặc giãn tiến độ thực hiện của công trình, dự ánđược bố trí chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất.

6. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng các Sở, ngành, cáchội đoàn thể trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện căncứ chức năng, nhiệm vụ và những quy định của Chỉ thị này khẩn trương chỉ đạo tổchức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới và các đơn vịtrực thuộc để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm2013.

b) Sở Thông tin và Truyền thông, ĐàiPhát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố ĐàNẵng, Cổng thông tin điện tử thành phố tuyên truyền nội dung Chỉ thị này để cáccơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được biết và thực hiện.

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạchvà Đầu tư và các sở, ngành, quận,huyện tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị nàyvà định kỳ hàng tháng tổng hợpkết quả triển khai thựchiện để tham mưu UBND thành phố báo cáo Bộ Tài chính theo quyđịnh./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (đê b/c);
- TT TỦy, TT HĐND tp (để b/c)
- CT và các PCT UBND tp;
- Các Sở, ban, ngành, Hội đoàn thể;
- KBNN, Cục Thuế, Cục Hải quan tp;
- UBND các quận, huyện;
- VP UBND tp: CPVP, PhQLĐTư, KTN, TH,
Cổng TTĐT, TT Tin học Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (Trung).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến