ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Cà Mau, ngày 27 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

KHUYẾNKHÍCH, TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG VÀ HẠN CHẾ SỬ DỤNG GẠCH ĐẤTSÉT NUNG TRONG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Trong những năm qua, Chính phủ đãtập trung chỉ đạo phát triển vật liệu xây không nung để từng bước thay thế gạchđất sét nung, nhằm hạn chế sử dụng đất sét (nguồn tài nguyên không tái tạo), đểgóp phần bảo vệ môi trường, quỹ đất sản xuất nông nghiệp và nguồn năng lượng.Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình phát triển vật liệu xâykhông nung đến năm 2020 tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung vàhạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung; Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 quy định sử dụng vật liệu xây không nung trongcác công trình xây dựng.

Đối với tỉnh Cà Mau, trong thờigian qua đã tìm nhiều biện pháp để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,các văn bản quy định và hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, đến thời điểmhiện nay trên địa bàn tỉnh gần như chưa có nguồn cung vật liệu xây không nung,thực tế vẫn còn sử dụng gạch đất nung là phổ biến. Các tổ chức, cá nhân thamgia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh đang gặp rất nhiều khó khăn trong việcthực hiện lộ trình sử dụng vật liệu xây không nung theo quy định tại hành Thôngtư số 09/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc vàđể thực hiện các văn bản quy định nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầucác sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố Cà Mau; các tổ chức, cá nhân hoạtđộng trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng; Chủ đầu tư các dự án xâydựng công trình trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đối với Sở Xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp với Hội Xâydựng, Hội Kiến trúc sư tỉnh và các tổ chức có liên quan khác tăng cường côngtác tuyên truyền, phổ biến về việc sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nungcho các đối tượng có liên quan trên địa bàn tỉnh; trong đó, tập trung giớithiệu và hướng dẫn các quy định, các tiêu chuẩn về tính năng kỹ thuật…có liênquan đến quá trình sản xuất, thiết kế, thi công và nghiệm thu vật liệu xâykhông nung.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tàichính và các đơn vị có liên quan khác theo dõi và công bố kịp thời giá các loạivật liệu xây không nung chủ yếu trên thị trường tỉnh Cà Mau; xây dựng và côngbố đơn giá công tác thi công vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh;phổ biến và hướng dẫn các định mức của công tác thi công vật liệu xây khôngnung do Bộ Xây dựng công bố.

c) Theo dõi việc tuân thủ lộ trìnhsử dụng vật liệu xây không nung đối với các công trình xây dựng trên địa bàntỉnh. Tổng hợp, báo cáo, đề xuất tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong quá trìnhthực hiện lộ trình; rà soát, đánh giá tình hình đầu tư sản xuất và sử dụng vậtliệu xây không nung trên địa bàn tỉnh, định kỳ báo cáo về UBND tỉnh và Bộ Xâydựng.

d) Theo dõi và trình UBND tỉnh phêduyệt điều chỉnh, bổ sung kịp thời quy hoạch phát triển vật liệu xây không nungtrên địa bàn tỉnh Cà Mau.

đ) Tăng cường kiểm tra chất lượngsản phẩm vật liệu xây không nung trên thị trường tỉnh; hướng dẫn và tạo điềukiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký chất lượng sản phẩm vậtliệu xây không nung.

2. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Tham mưu UBND tỉnh trong cấpGiấy Chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu sư sản xuất vật liệu xây không nungtrên địa bàn tỉnh phù hợp quy hoạch phát triển vật liệu của tỉnh.

b) Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụngvật liệu xây không nung trong quá trình thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư(Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

c) Nghiên cứu, đề xuất chính sáchhỗ trợ, ưu đãi theo quy định cho các dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây khôngnung; ưu tiên tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn để thanh, quyết toán các côngtrình có sử dụng vật liệu xây không nung.

3. Đối với Sở Tài chính

a) Phối hợp với Sở Xây dựng và cácđơn vị có liên quan khác theo dõi và công bố kịp thời giá các loại vật liệu xâykhông nung chủ yếu trên thị trường tỉnh, nhằm phục vụ cho việc tham khảo trongquá trình lập và quản lý chi phí xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở CôngThương, Sở Xây dựng theo dõi và kiểm soát chặt chẽ thị trường vật liệu xâykhông nung, không để tình trạng độc quyền trên thị trường đẩy giá tăng cao bấthợp lý.

c) Chỉ đạo các cơ quan có liên quanưu tiên trong việc thanh, quyết toán các công trình có sử dụng vật liệu xâykhông nung

4. Đối với Sở Khoa học và Côngnghệ

a) Tăng cường hướng dẫn các tổchức, cá nhân đầu tư sản xuất vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh trongviệc tiếp nhận, chuyển giao công nghệ và đổi mới công nghệ trong sản xuất vậtliệu xây không nung.

b) Khuyến khích việc nghiên cứu,triển khai thực hiện các đề án, đề tài khoa học về sản xuất và sử dụng vật liệuxây không nung trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

5. Đối với Quỹ đầu tư phát triểntỉnh

Phối hợp Sở Xây dựng xem xét, tạođiều kiện cho các doanh nghiệp được vay vốn phục vụ sản xuất vật liệu xây khôngnung trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

6. Đối với UBND huyện, thành phốCà Mau

Tăng cường công tác theo dõi, kiểmtra và chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc theo dõi, giám sát việc tuân thủlộ trình sử dụng vật liệu xây không nung đối với các công trình xây dựng trênđịa bàn mình quản lý. Đồng thời, có trách nhiệm báo cáo kịp thời về Sở Xây dựngkhi phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định về việc sử dụng vật liệu xâykhông nung

7. Đối với các tổ chức, cá nhântham gia vào quá trình đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

a) Người quyết định đầu tư có tráchnhiệm quy định việc sử dụng vật liệu xây không nung trong từng công trình thuộcdự án theo đúng lộ trình được Bộ Xây dựng cho phép khi xem xét phê duyệt dự án.

b) Chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế cótrách nhiệm đưa vật liệu xây không nung vào công trình theo lộ trình cho phépcủa Bộ Xây dựng.

c) Nhà thầu thi công xây dựng phảituân thủ quy định của thiết kế về sử dụng vật liệu xây không nung và các tiêuchuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật về thi công, nghiệm thu vật liệu xây không nung.

d) Các tổ chức, cá nhân tham giathẩm tra, thẩm định thiết kế, giám sát thi công chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểmsoát việc sử dụng vật liệu xây không nung đối với các công trình do mình thựchiện.

Các sở, ban, ngành, địa phương vàcác tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng,Chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau nghiêm túctriển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đềnghị có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo đề xuất Chủ tịchUBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, TP. Cà Mau;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Phòng: XD (Ph), NN-NĐ-, KT-TH;
- Lưu: VT, Tr 02/11

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng