ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/CT-UBND

Nam Định, ngày 04 tháng 06 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀNƯỚC NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2013

Trong những tháng đầu năm 2013, dướisự lãnh đạo của các cấp ủy Đng; sgiámsát của Hội đồng nhân dân; chỉ đạo, điều hành sát sao, quyết liệt của chínhquyền các cấp cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn dân, tình hình kinh tế- xã hội đã có những chuyn biến tích cực, đúng hướng và đạt được những kếtquả ban đu trên nhiu lĩnh vực, nhấtlà trong việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đm bảo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế của tỉnhcòn nhiều khó khăn; sc mua gim,hàng tn kho một smặt hàng lớn, lãi suất thực cho vay của ngân hàng còn cao; doanh nghiệp khó tiếp cận và hp thụ vốn tín dụng, một số doanh nghiệpphi thu nhquy mô sản xuất, phásản, ngừng hoạt động... một bộ phận người lao động thiếuviệc làm; khí hậu biến đi bất thường, dịch bệnh tai xanhtrên đàn gia súc bùng phát diện rộng, làm ảnh hưng lớn đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân; ảnh hưởng đến thu, chingân sách nhà nước và huy động vốn cho đầu tư phát triển.

Nhằm thực hiện có kết quả Nghquyết số 01/NQ-CP Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 củaChính phủ; Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 ca Thtướng Chính ph; Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐNDtỉnh vnhiệmvụ phát trin kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngânsách nhà nước trên địa bàn năm 2013; Kế hoạch số 11/KH- UBND ngày 08/02/2013 caUBND tỉnh vthựchiện những giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thựchiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhànước năm 2013; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Chủ tịch UBND tnh yêu cầu thủtrưởng các S, ban, ngành, đoàn thể, Chủtịch UBND các huyện, thành phố tập trung chđạo điu hành, trin khaithực hiện một snhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tập trung chỉ đạo, thực hiện cácgiải pháp thiết thực, quyết liệt đymạnh sn xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và đời sốngnhân dân, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước; tăng cường công tác phòng,chống lụt bão và dịch bệnh:

- Chủ động phòng chng lụt bão, dịch bệnh ở người và trên đàn gia súc,gia cm; tích cực thu hoạch lúa chiêm xuân thực hiện "Xanh nhà còn hơn già đng", phn đấu đạt năngsut cao, giá trị hàng hóa lớn; chunbị đy đ các điu kiện đgieo cấy lúa mùa và trng cây vụ đông trên đất 2 lúa trong khung thời vụ tốt nht. Kết hợp thực hiện công tác dn điền, đổi thửa với tăng cường quản lý, sử dụng đất đai, phn đu năm 2013 hoàn thành công tác dn đin đi thửa.

- Các doanh nghiệp tích cực thực hiệncác biện pháp tiết giảm chi phí, đy mạnh sản xuất kinhdoanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phm, giảm hàng hóa tồn kho. Phấn đấu đảm bao ch tiêu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2013 tăng 21,5% trlên; giá trị hàng xuất khu đạt 400 triệu USD.

- Cục Thuế vàcác quan liên quan thực hiện kịp thời chính sách miễn,giảm, giãn thời hạn nộp thuế cho cácdoanh nghiệp theo quy định. Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các ngân hàng thươngmại, các tổ chức tín dụng trin khainghiêm túc quy định về trần lãi suất huy động, lãi suấtcho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vi ngun vốn vay đ tháo g khó khăn, duy trì sn xuấtkinh doanh tạo việc làm cho người lao động và nguồn thu cho ngân sách; đy nhanh tiến độ xử lý nợ xu.

- Đảm bo thc hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là các đi tượng chính sách, người có công, người nghèo.

2. Tăng cường qun lý thu ngân sách nhà nước.

- Cục Thuế tỉnh chỉ đạo toàn ngành phi hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố rà soát, nm chắc các đối tượng, ngun thu thu ngân sách,tình tình nợ đọng thuế, từ đó đề ra các giải pháp thiếtthực, hiệu quả nhằm quản lý, khai thác triệt đ các ngun thu, tích cực thu ở các lĩnh vực, ngành ngh cókh năng thu đbù đp các phn gim thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãnthời hạn nộp thuế.

- ng cườngcông tác thanh tra, kim tra thuế kết hợp vi thanh tra, kim tra thực hiện pháp luật vềgiá. Kim soát việc kê khai thuế, quyết toánthuế ca các doanh nghiệp, tchức, cá nhân thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khon thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Qun lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bo đảm đúng đốitưng và đúng chếđộ quy định, công khai, minh bạch.

- Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thu,cơ quan tài chính, các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chốngthất thu, có kế hoạch thu nđọng thuế, chấn chnh kịp thời các hành vi kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp,chng gian lận thương mại, buôn lậuvà chuyn giá.

- Phấn đấu đạt dự toán thu ngân sáchnăm 2013 theo Nghị quyết Hội đng nhân dân tnh.

3. Tăng cườngquản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiếtkiệm và hiệu qu.

a) Đi với chi đu tư xây dựng cơ bản:

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT- UBND ngày 21/01/2013 ca UBND tnh v nhng giải pháp chyếu khắc phục nợ đọng XDCB trên địa bàntnh Nam Định. Thực hiện tốt công tác qun lý đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo trình tự, thtục đầu tư từ khâu lập dự án, thm định, phêduyệt đấu thầu, tổ chức thi công và thanh toán quyết toáncông trình. Chủ đầu tư đôn đốc các nhà thu thi công công trình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và thm mỹ công trình sớm đưa vàosử dụng đphát huy hiệu qu vn đầu tư phát trin.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thicông và giải ngân vn đu tư phát trin, nht là đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sáchnhà nước, vốn trái phiếu Chính ph, vn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA,tích cực thanh toán và thu hi tạm ứng. Hạn chế kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư từ ngân sáchnhà nước, trái phiếu Chính phủ trong kế hoạch năm 2013sang năm 2014.

- Việc tạm ứng cho công tác đền bù,giải phóng mặt bng thực hiện theo quy định hiện hành vàhướng dẫn tại Thông tư số 86/TT-BTC ngày 17/6/2011 ca BộTài chính.

b) Đi với cácnhiệm vụ chi thường xuyên:

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 ca Chính ph vnhững gii pháp chyếu tập trung kiềm chế lạm phát, n địnhkinh tế vĩ mô, đm bo an sinh xãhội.

- Các cơ quan,đơn vị rà soát, sắp xếp, bố trí lại nhiệm vụ chi đã giao đu năm, thực hiện tiếtkiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại của 07 tháng cui năm (không bao gm cáckhoản: Chi tin lương, phụ cp theolương, các khon chi cho con ngườitheo chế độ; tiết kiệm 10% chi thường xuyên đtạo ngun ci cách tin lương theo dựtoán đu năm và tiết kiệm 10% chi thưng xuyên tăng thêm đang giữ lại ở các cấp ngân sách).

- Tăng cường qunlý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Nghiêm túcthực hiện chtrương thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên; rà soát, sắpxếp lại, cắt gim hoặc ngừng các khonchi cho các nhiệm vụ khác chưa thực sự cấp thiết, cấp bách; tiết kiệm tối thiu 30% dự toán kinh phí đã phân bcho nhiệm vụ chi tchức chi lễ hội, khánh tiết,hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước,...; tiết kiệm tốithiểu 20% chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phm, xăng dầu còn lại 7 tháng cuối năm.

- Căn cvào kếtquvà khả năng thu ngân sách, các cấp ngân sách, các đơnvị tự rà soát, sp xếp và phân loạicác nhiệm vụ chi theo thtự ưu tiên và thực hiện chi trong phạm vi dự toán được giao. Riêng các khoản chilương, phụ cp theo lương cho cán bộ, công chức, viên chức và các chính sách an sinh xã hộiphải đảm bo chi trkịp thời. CácSở, ban ngành, đoàn thcó phát sinh những nhiệm vụ đột xut thì chđộng bố trí kinh phí đã giao trong, dự toán năm 2013 sau khi đã tiết kiệmcác khon trên đ gii quyết trừ trường hợp thật sự cn thiết, cấp bách.

- Cơ quan tài chính và Kho bạc Nhànước các cp tăng cường công tác thanh tra, kim tra, kim soát chi ngân sách nhà nước, bảo đảm sử dụng ngân sách đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng chế độ quy định. Chỉ chophép chuyn ngun đthực hiện chế độ tin lươngmới, chuyn nguồn của các cơ quanhành chính và đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính và nhiệm vụ cn thiết khác.

- Đi vi y ban nhân dân các huyện,thành ph:

+ Chỉ đạo UBNDcác xã, phường, thị trấn thực hiện rà soát, qun lý chặtch các ngun thu, tích cực thực hiệnđu giá quyn sdụng đất, phn đấu hoàn thành dự toán thu năm2013. Đối với chi ngân sách nhà nước trước hết phải ưu tiên chi trả lương, phụcp, sinh hoạt phí và nhiệm vụ phát trin kinh tế, an sinh xã hội.

+ Căn cứ khả năng thu để chủ độngđiều hành chi ngân sách địa phương. Trườnghợp thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất) giảm so với dtoán giao, sau khi đã thực hiện các biện pháp tiết giảm chi màvẫn không bù đắp được số giảm thu, các địa phương chủ động sdụng các nguồn lực tài chính của địa phương như: Tăng thu ngân sách địaphương năm 2012 sau khi đã dành nguồn đthực hiện cảicách tiền lương theo quy định (nếu có), kết dư ngân sách địa phương năm 2012theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách... đbảo đảm cân đối ngân sách địa phương. Đối vi sốthu tiền sdụng đất, trường hợp giảm thu so với dự toánthì thực hiện các biện pháp cắt giảm, hoãn, giãn tiến độ thực hiện các côngtrình, dự án cho phù hợp với nguồn thu này.

+ Quản lý chặtchẽ nguồn dự phòng ngân sách đã btrídự toán ở các cấp nn sách; tập trung điều hành sử dụng trongphạm vi 50% nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí trong dựtoán của từng cấp để chi cho các nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiêntai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh...; nguồn dự phòngngân sách còn lại đchủ động xử lý khi ngun thu ngân sách nhà nước giảm lớn.

4. Tchức thựchiện:

- Các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thành phố xác định cụ thsố tiết kiệmthêm 10% dự toán chi thường xuyên ca 7 tháng cuối năm 2013,gửi S Tài chính tng hp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 13/6/2013; số tiếtkiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên được giữ lại ở các cấp ngân sách thông quahệ thng Kho bạc nhà nưc. Đến quý IV năm 2013 căn cứ tình hình thu, chi ngân sách nhà nước và hướngdẫn của Bộ Tài chính, UBND tỉnh xem xét, quyết định sử dngsố tiết kiệm này.

- Sở Tài chính phi hợp vi Sở Kế hoạch và Đầutư, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chi cục Hi quan NamĐịnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả trin khai Chỉ thị; tổng hợp báo cáo và đềxuất các giải pháp giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố,
- Đài PTTH tnh, Báo Nam Định;
- Cổng TTĐT tnh;
- Lưu: VP1, VP2, VP3, VP5, VP6.

CHỦ TỊCH
Nguyễn
Văn Tuấn