ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 27 tháng 6 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Qua hơn một năm thực hiện Đề án “Kiện toàn vànâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đếnnăm 2015”, hoạt động giám định tư pháp cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu ngày càngcao của hoạt động tố tụng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quảhoạt động giám định tư pháp. Tuy nhiên, công tác giám định tư pháp cũng còn mộtsố hạn chế nhất định, cơ sở vật chất của các tổ chức giám định còn thiếu, lạchậu; đội ngũ giám viên định tư pháp còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng;kết luận giám định tư pháp trong một số trường hợp chưa thực sự chính xác,khách quan đã làm ảnh hưởng đến hoạt động tố tụng cho các cơ quan tiến hành tốtụng; công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp còn nhiều bất cập.

Nguyên nhân chủ yếu của hạn chế nêu trên là docác cấp, các ngành chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò quan trọng của côngtác giám định tư pháp; việc triển khai và tổ chức thực hiện Đề án “Kiện toàn vànâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang” cònchậm; kinh phí và cơ chế tài chính dành cho công tác giám định chưa phù hợp; cơquan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về giám định tư pháp vàcác cơ quan quản lý nhà nước về giám định tư pháp trong các lĩnh vực chuyênngành chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong quản lý hoạt động giám địnhtư pháp.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giámđịnh tư pháp, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của hoạt động tố tụng và đápứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và cải cách tư pháp trong thời giantới. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh tập trung thựchiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quancó liên quan định kỳ hàng năm tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng Luật Giámđịnh tư pháp, tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ giám định viên, người giámđịnh theo vụ việc, thủ trưởng các cơ quan liên quan về kiến thức pháp luật tốtụng có liên quan tới hoạt động giám định tư pháp.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục củng cố,kiện toàn, tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháptrên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu choChủ tịch Ủy ban nhân dân bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, lập danhsách người giám định tư pháp theo vụ việc ở địa phương. Xây dựng đội ngũ giámđịnh tư pháp đủ về số lượng, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu phápluật, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005của Bộ Chính trị.

Tăng cường công tác kiểm tra quản lý, theo dõihoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu xây dựng, trình Ủyban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ngànhcó các tổ chức giám định tư pháp và các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm phục vụtốt yêu cầu quản lý nhà nước đối với công tác giám định tư pháp trên địa bàntỉnh.

2. Thủ trưởng các đơn vị: Công an tỉnh, Sở Y tế,Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và thủ trưởng các sở, ngành có liên quan xây dựng cơ chếthu hút lực lượng có trình độ chuyên môn để tham gia vào hoạt động giám địnhtrình Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, rà soát, lựa chọn những người có đủ điềukiện theo quy định, lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp hoặc côngnhận người giám định theo vụ việc. Riêng lĩnh vực giám định pháp y, Giám đốc SởY tế có trách nhiệm lựa chọn, lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm. Tăng cường kiểm tra,nhắc nhở, xử lý đối với các giám định viên từ chối thực hiện giám định khi đượctrưng cầu mà không có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật.

Từ nay đến đầu quý IV năm 2013, thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chínhtiến hành rà soát, đánh giá đúng thực trạng cơ sở vật chất, phương tiện phục vụhoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực do sở, ngành mình quản lý (nhất làcơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện làm việc tại Phòng kỹ thuật hình sự,Phòng giám định pháp y), trên cơ sở đó đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinhphí mua sắm, trang bị cơ sở vật chất bảo đảm phục tốt hoạt động giám định tưpháp.

3. Công an tỉnh, Sở Y tế chủ động phối hợp vớiViện Pháp y quốc gia, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tổ chức các lớp tậphuấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác giám định phápy, pháp y tâm thần, giám định kỹ thuật hình sự, nâng cao năng lực, trình độnghiệp vụ của những người thực hiện giám định trong những lĩnh vực này.

4. Sở Tài chính chủ trì, tham mưu Ủy ban nhândân tỉnh bố kinh phí hoạt động, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện phục vụgiám định tư pháp; kinh phí tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; kinh phíquản lý hoạt động giám định tư pháp..., phù hợp với khả năng của ngân sách địaphương.

Trên cơ sở nguồn kinh phí được phân bổ, thủtrưởng các sở, ngành có trách nhiệm tổ chức việc quản lý, sử dụng kinh phí đúngmục đích, có hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở Chỉ thị này, Thủ trưởng các sở, ngànhliên quan xây dựng kế hoạch và nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Giám đốcSở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thựchiện. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáoỦy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai