ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰCHIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 - 2014

Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày15/8/2013 củaBộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổthông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014; căncứ tình hình thực tế về giáo dục và đào tạo của tỉnh; để phát huy những kết quảđạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học2013-2014, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện,thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lýgiáo dục

Tiếp tục thực hiện chương trình hành động thực hiệnNghị quyết Đại hội Đảng các cấp, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về giáo dụcđào tạo đến năm 2015.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đàotạo hướng dẫn UBND các huyện, thành phố ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo Nghịđịnh 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV của liên Bộ GD&ĐT- Bộ Nội vụ; phối hợp với cáchuyện, thành phố điều chuyển kịp thời giáo viên tiểu học và THCS từ nơi thừađến nơi thiếu đảm bảo cân đối đội ngũ.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngànhliên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Kếtluận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trungương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứngyêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường địnhhướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về công khaitrong các cơ sở giáo dục. Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác thanh tra, chútrọng thanh tra đột xuất, tập trung vào các nội dung dễ xảy ra sai phạm nhưquản lý tài chính, tài sản, đặc biệt là việc thực hiện Quy định về dạy thêm,học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp viphạm.

Quản lý chặt chẽ các nguồn vốn đầu tư cho giáo dụcđào tạo. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư, mua sắm cơ sở vậtchất và tổ chức các hoạt động giáo dục; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách;tập trung triển khai thực hiện đúng tiến độ các dự án, đề án đã được phê duyệt.

Triển khai thực hiện tốt Đề án "Nâng cao chấtlượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" giai đoạn2013-2016 trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục vàdạy học. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực,hiệu quả, kịp thời.

2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt độnggiáo dục

Thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 củaBộ Chính trị gắn với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửibức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968-15/10/2013) Đưa nội dung cáccuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo","Hai không" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thânthiện, học sinh tích cực" thành hoạt động thường xuyên trong các cơ sởgiáo dục.

Hoàn thành công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi;củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDTH đúng độ tuổi mức độ 1 vàphổ cập THCS, đảm bảo tiến độ phổ cập GDTH đúng độ tuổi mức độ 2, Kế hoạch dạyvà học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn2011-2020; thực hiện tốt công tác tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh sautốt nghiệp THCS, THPT.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tạo chuyển biếnmới, rõ nét về chất lượng giáo dục các cấp, tập trung nâng cao chất lượng dạyngoại ngữ trong các nhà trường. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, họcsinh năng khiếu. Thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năngsống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe và giáo dục bảo vệ môi trường chohọc sinh; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trườnghọc, phòng chống tội phạm, ngăn chặn bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh,sinh viên. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh.

Triển khai tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệuquả công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo, công tác kiểmđịnh chất lượng giáo dục; tổ chức tốt các kỳ thi và xét tốt nghiệp các cấp.Củng cố mô hình hoạt động của trung tâm GDTX-DN; triển khai thực hiện Kế hoạchxây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012- 2020 và Đề án xóa mù chữ đến năm 2020trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ, chính sách ưuđãi đối với học sinh diện chính sách xã hội, học sinh miền núi, vùng kinh tế xãhội đặc biệt khó khăn.

3. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quảnlý giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Tổ chức bồidưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viêntheo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp. Triển khai các nhiệm vụ đàotạo, bồi dưỡng giáo viên, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả họctập của học sinh, đặc biệt bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chogiáo viên ngoại ngữ các cấp. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đốivới nhà giáo.

4. Tăng cường nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chếtài chính giáo dục

Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, tập trung huy độngcác nguồn lực thực hiện Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giaiđoạn 2012-2015, đảm bảo theo đúng tiến độ, đồng thời nâng cao chất lượng cáctrường đạt chuẩn.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tàichính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tựchịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chínhđối với các đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn thi hành; cácvăn bản hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu trong các cơ sở giáo dục.

5. UBND các huyện, thành phố phối hợp chặtchẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo sâu sát, kịp thời đối với Phòng Giáo dụcvà Đào tạo, các cơ sở giáo dục do địa phương quản lý triển khai thực hiện cóhiệu quả nhiệm vụ năm học. Chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, phường, thịtrấn huy động nguồn lực, tăng cường các điều kiện phục vụ dạy và học, quan tâmchăm lo phát triển giáo dục đào tạo trên địa bàn.

6. Đề nghị các cấp ủy Đảng quan tâm tăngcường lãnh đạo, chỉ đạo đối với sự nghiệp giáo dục; Uỷ ban MTTQ và các đoàn thểnhân dân, các tổ chức xã hội thường xuyên hỗ trợ, phối hợp với chính quyền nhằmtổ chức các hoạt động giáo dục có kết quả theo mục tiêu, nhiệm vụ của năm học.

Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốcviệc thực hiện Chỉ thị; thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả thực hiện vớiChủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh