ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Cà Mau, ngày 19 tháng 09 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Trong thời gianqua, ngành y tế tỉnh Cà Mau đã phối hợp với các cơ quan liên quan tích cựctriển khai công tác quản lý chất thải y tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, gópphần nâng cao sức khỏe cộng đồng, giảm nguy cơ lây lan mầm bệnh. Tuy nhiên, vẫncòn một số cơ sở y tế chưa thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về bảo vệmôi trường trong hoạt động xử lý chất thải y tế. Việc phân loại, đăng ký chủnguồn thải chất thải nguy hại chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ chất thải rắn y tế nguyhại chưa được thu gom, xử lý đúng theo quy định còn cao.

Để tăng cường côngtác quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luậtvề bảo vệ môi trường, nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏecủa nhân dân trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Y tế:

a) Chỉ đạo các cơsở y tế, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức rà soát chấn chỉnh,triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành kèmtheo Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 của Bộ Y tế và Thông tư số 31/2013/TT-BYT ngày 25/10/2013 của Bộ Y tế về quan trắc tác động môi trường từhoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện và các trung tâm y tế. Trong đótập trung thực hiện chấn chỉnh việc thực hiện các vấn đề sau:

- Thực hiện nghiêmtúc việc phân loại chất thải y tế ngay tại nguồn đúng theo quy định, không đểlẫn lộn chất thải thông thường với chất thải y tế nguy hại và chất thải nguyhại. Đồng thời, đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo đúng quy địnhhiện hành. Thời hạn hoàn thành việc rà soát và đăng ký bổ sung chủ nguồn thảichất thải nguy hại (đối với các đơn vị chưa thực hiện theo quy định) trước ngày30/10/2014.

- Chủ động thựchiện xử lý, tiêu hủy chất thải rắn y tế theo đúng quy định. Trường hợp không cótrang thiết bị xử lý, tiêu hủy chất thải rắn y tế đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩnthì phải hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế với các đơn vị có chứcnăng được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

- Đối với các cơsở y tế phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo quy định, phải lựa chọncông nghệ phù hợp và xây dựng hệ thống xử lý nước thải đáp ứng các tiêu chuẩn,quy chuẩn về môi trường hiện hành; thường xuyên kiểm tra, bảo trì, vận hành hệthống xử lý nước thải đúng quy trình. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung báo cáođánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các quy định hiệnhành.

- Các bệnh viện,cơ sở y tế trong tỉnh có trang bị lò đốt rác thải y tế: Quản lý chặt chẽ quytrình xử lý chất thải y tế nguy hại tại lò đốt chất thải y tế; định kỳ kiểm tramôi trường khí thải lò đốt, không để gây ô nhiễm môi trường không khí xungquanh, đảm bảo sức khỏe của bệnh nhân và nhân dân trong khu vực.

b) Chủ trì, phốihợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan thườngxuyên tổ chức tập huấn hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về quản lý chất thải y tếcho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong ngành y tế và nâng caonhận thức về bảo vệ môi trường cho người bệnh, người nhà bệnh nhân.

c) Tiến hành quantrắc, giám sát môi trường định kỳ đảm bảo đúng theo quy định. Đối với các bệnhviện, việc quan trắc tác động từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy địnhtại Thông tư số 31/2013/TT-BYT ngày 15/10/2013 của Bộ Y tế.

d) Chủ trì, phốihợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, định kỳ vào tháng 12 hàng năm tổnghợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giaiđoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 về Bộ Y tế và UBND tỉnh theo quyđịnh.

e) Chủ trì, phốihợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; cácsở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố Cà Mau xây dựng Kế hoạch đầutư xử lý chất thải y tế đảm bảo thực hiện được mục tiêu của Đề án tổng thể xử lýchất thải y tế giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 và phù hợp vớiQuy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025.Việc đầu tư thiết bị xử lý chất thải y tế cần chú ý lựa chọn công nghệ, thiếtbị phù hợp với điều kiện thực tế và hướng dẫn quản lý, sử dụng các công trìnhxử lý chất thải y tế hiệu quả, tiết kiệm. Việc xây dựng Kế hoạch nêu trên hoànthành trong quý IV năm 2014, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Tàinguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phốihợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau tăng cườngthanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác bảo vệ môi trường, công tác quảnlý chất thải y tế, đặc biệt là các chất thải y tế nguy hại; xử lý nghiêm đốivới các cơ sở vi phạm theo đúng quy định của pháp luật bảo vệ môi trường; giámsát chặt chẽ việc vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải y tế, trong đó có việcsản xuất, tái chế nhựa từ các chất thải.

b) Hướng dẫn cáccơ sở y tế, đơn vị vận chuyển, đơn vị xử lý chất thải y tế nguy hại trên địabàn tỉnh thực hiện việc đăng ký, quản lý, xử lý nguồn chất thải nguy hại theođúng quy định.

3. Sở Tàichính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trínguồn kinh phí đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị xử lý nước thải và rác thảiy tế, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

4. Sở Thông tinvà Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin đạichúng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật vềquản lý chất thải y tế đến cộng đồng và các cơ sở y tế để góp phần phòng, chốngdịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

5. Công antỉnh: Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát môi trường theodõi, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệmôi trường trong lĩnh vực quản lý chất thải y tế nguy hại theo đúng quy định.

6. UBND cáchuyện, thành phố Cà Mau: Phối hợp với Sở Y tế, SởTài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường vàcác cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý chất thải y tếtrên địa bàn; cân đối, thực hiện hỗ trợ kinh phí xử lý chất thải y tế cho cáccơ sở y tế tuyến xã từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường được giao hàng nămtheo quy định.

Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức thực hiện nghiêm túc nộidung Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành có liên quan;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- Báo, đài, Cổng TTĐT;
- LĐVP UBND tỉnh (Hùng);
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- VX (PA); NN-NĐ (Nguyên);
- Lưu: VT, L05/9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân