UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 6 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH (PCI) CỦA TỈNH VĨNH LONG

Ngày 20/3/2014, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013, Vĩnh Long có sự thay đổi về điểm số và thứ hạng (thuộc nhóm điều hành khá). Trong đó, thứ hạng sụt giảm so với năm 2012, điểm số ở một số chỉ số thành phần cần phải được quan tâm cải thiện (như tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh, đào tạo lao động,…).

Để năm 2014 và những năm sau chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Vĩnh Long được cải thiện, đặc biệt môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh nhà. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

1.Cần nắm chắc và chỉ đạo toàn diện các tiêu chí thành phần, nhất là những tiêu chí sụt giảm nhiều năm, những tiêu chí có trọng số lớn.

2. Về việc cải thiện tính năng động của lãnh đạo tỉnh trong vận dụng, điều hành thực thi chính sách của trung ương và địa phương:

Các thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải xây dựng kế hoạch tiếp xúc doanh nghiệp cụ thể, dành thời gian tuần đầu tiên của tháng để tiếp xúc, nắm bắt thông tin và tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp.

Công bố, công khai trên cổng thông tin điện tử tỉnh 02 số điện thoại để tiếp nhận, phản ánh thông tin của doanh nghiệp, cụ thể:

- Số điện thoại 01: 0913.671.781 của ông Đặng Văn Lượng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

- Số điện thoại 02: 0947.478.877 của ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh.

Thường xuyên kiểm tra việc công khai, phổ biến các văn bản và thủ tục hành chính, các quy hoạch, kế hoạch, và công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh trên Cổng thông tin điện tử, trang web của các sở, ngành, địa phương và niêm yết đầy đủ tại địa điểm làm những thủ tục có liên quan về đầu tư, đất đai, thuế,… để nhà đầu tư, doanh nghiệp dễ tiếp cận, thực hiện.

Tăng cường công tác tự kiểm tra công vụ, giám sát “bộ phận một cửa” “bộ phận một cửa liên thông” nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm khi giải quyết công việc hoặc có hành vi sách nhiễu doanh nghiệp, cũng như tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giao tiếp, chuyên môn nghiệp vụ cho bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

3. Về đào tạo lao động:

Sở Lao động Thương binh và Xã hội điều tra, theo dõi nhu cầu lao động của các doanh nghiệp, chỉ đạo cho các cơ sở đào tạo xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và từng bước cung cấp lao động có chất lượng cao. Giáo dục pháp luật và tác phong công nghiệp cho đội ngũ công nhân, cũng như đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Củng cố và tổ chức hoạt động tốt hơn nữa sàn giao dịch, giới thiệu việc làm tại tỉnh, tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người có nhu cầu việc làm tiếp cận giao dịch.

4. Ngành thuế thực hiện tốt trách nhiệm trong thực thi công vụ, đó là: "Minh bạch, Chuyên nghiệp, Liêm chính và Đổi mới" để người nộp thuế và cộng đồng xã hội giám sát, theo dõi hoạt động của ngành thuế trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

5. Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, thống nhất chương trình, nội dung cần thanh tra, kiểm tra hàng năm nhằm tránh trùng lắp để giảm số lần thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Chỉ thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu tốt cho UBND tỉnh về công tác thu hồi, bồi hoàn về đất, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, định giá đất để tổ chức đấu giá hoặc giao đất, giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án nhanh hơn và từng bước thực hiện các thủ tục có liên quan về đất đai qua mạng.

7. Giao Sở Nội vụ chủ trì tổ chức khảo sát điều tra mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính nhà nước trong thực thi công vụ. Đồng thời, đánh giá về công tác cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. (Theo Quyết định 1383/QĐ-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước).

8. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy chế đầu tư ngoài ngân sách nhà nước nhằm khắc phục những hạn chế về chi phí thời gian cho nhà đầu tư.

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng theo đề nghị của doanh nghiệp nhưng chưa được giải quyết, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời, dứt điểm.

9. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn và tạo điều kiện để nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận được các hồ sơ quy hoạch, được khảo sát các địa điểm cần đầu tư. Hỗ trợ và thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng - hỗ trợ và tái định cư. Có văn bản phúc đáp nhanh nhất khi có yêu cầu lấy ý kiến của các sở, ngành tỉnh hoặc của nhà đầu tư.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể về cải thiện PCI của ngành, địa phương mình để tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Chủ tịch UBND tỉnh để có chỉ đạo kịp thời./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp