ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN BỨC XẠ, AN NINHNGUỒN PHÓNG XẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước vềlĩnh vực an toàn bức xạ (ATBX) và hạt nhân, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạtrên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được quan tâm và có chuyển biến khá tích cực. Tuynhiên, vẫn còn một số tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạchưa chấp hành nghiêm các quy định hiện hành; sự quan tâm về ATBX, anninh nguồn phóng xạ của một số ngành, địa phương chưa đúng mức; trên địa bàn tỉnhcòn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh nguồn phóng xạ.

Để tăng cường công tác quản lý ATBX và an ninh nguồnphóng xạ trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban,ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các cơ sở có sử dụng thiết bị bức xạ,nguồn phóng xạ thực hiện nghiêm các nội dung, cụ thể như sau:

1. Sở Khoa học và Công nghệ(KH&CN)

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức đoànthể, UBND huyện, thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền,phổ biến các quy định về ATBX; phối hợp đào tạo bồi dưỡng kiến thức ATBX, anninh nguồn phóng xạ và thực thi các quy định của pháp luật đối với các cơ sởtiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ KH&CNhoặc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác thanhtra, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành các quy định về ATBX, an ninh nguồnphóng xạ của các tổ chức, cá nhân và xử lý kịp thời các vi phạm theo quy địnhcủa pháp luật.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, Ban Quản lý cáckhu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quanthống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn cáccơ sở tiến hành công việc bức xạ xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơsở.

d) Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tăng cường cơ sở vậtchất kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATBX và hạt nhân; thammưu triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh.

đ) Tổng hợp công tác quản lý nhà nước về ATBX vàhạt nhân trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ KH&CN (thông qua Cục ATBX và hạt nhân)và UBND tỉnh trước ngày 25/12 hàng năm.

2. Sở Y tế

a) Tăng cường chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở y tếcó sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ thực hiện nghiêm Luật Năng lượng nguyêntử và các văn bản có liên quan; hướng dẫn, tổ chức xây dựng cơ sở vật chất vàbố trí nhân lực bảo đảm thực hiện tốt các quy định về ATBX và an ninh nguồnphóng xạ.

b) Phối hợp với Sở KH&CN thanh tra, kiểm trađịnh kỳ, đột xuất về việc thực hiện ATBX của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

c) Rà soát, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bịbức xạ, nhân viên bức xạ hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh, gửiSở KH&CN trước 01/12 hàng năm.

3. Công an tỉnh

a) Tổ chức điều tra các vụ mất nguồn phóng xạ, cáchành vi kinh doanh và sử dụng nguồn phóng xạ trái phép.

b) Tham gia thực hiện phương án khẩn cấp khi xảyra hành vi xâm phạm tới nguồn phóng xạ.

4. Các sở, ban, ngành, UBNDcác huyện, thành phố

a) Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền,kiểm tra việc thực hiện các quy định về năng lượng nguyên tử đối với các đơn vịtiến hành công việc bức xạ hoặc có nguồn phóng xạ.

b) Thống kê thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ sử dụngtrong cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi mình quản lý trước 01/12 hàngnăm và khi có yêu cầu, gửi về Sở KH&CN để tổng hợp theo dõi, báo cáo Bộ KH&CN,UBND tỉnh.

5. Các cơ sở tiến hành côngviệc bức xạ

a) Nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm các quyđịnh về đảm bảo ATBX, an ninh nguồn phóng xạ; các thủ tục khai báo, đăng ký cấpphép tiến hành công việc bức xạ; cử nhân viên bức xạ tham gia các lớp đào tạonghiệp vụ về ATBX; kiểm tra thiết bị định kỳ theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ sức khỏevà chế độ chính sách cho nhân viên bức xạ (người tiếp xúc, làm việc với nguồnbức xạ). Tổ chức kiểm tra, theo dõi liều chiếu xạ nghề nghiệp cho nhân viên bứcxạ.

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phósự cố cấp cơ sở; có biện pháp xử lý kịp thời khi có sự cố bức xạ xảy ra.

d) Hàng năm báo cáo kết quả về việc thực hiện côngtác ATBX của cơ sở gửi Sở KH&CN trước ngày 01/12 để tổng hợp báo cáo Bộ KH&CNvà UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan triểnkhai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướngmắc, phản ánh về Sở KH&CN để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét,chỉ đạo kịp thời./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thái