UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________

______________________

Số : 09 /CT-UB

Hà Nam, ngày 26 tháng 7 năm 2004

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HÀ NAM

V/v triển khai thi hành Luật đất đai năm 2003

và tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

----------------------------

Ngày 09/2/2004 Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 05/CT-TTg "V/v triển khai thi hành Luật đất đai năm 2003"; yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức chu đáo việc triên khai thi hành Luật đất đai, nhanh chóng đưa Luật vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai ngày càng đi vào trật tự, kỷ cương. Đến nay, Luật đất đai năm 2003 đã có hiệu lực thi hành, để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung làm tốt một số việc sau đây:

1. Triển khai làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu biết chấp hành. Sở Tài nguyên và Môi trường, theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo và tổ chức việc phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai. Trước mắt là chủ trì phối hợp với các Ngành tổ chức lớp tập huấn Luật đất đai và các Luật về tài nguyên và môi trường cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, các cán bộ chuyên môn từ tỉnh đến cơ sở đạt kết quả tốt; chỉ đạo các địa phương có kế hoạch triển khai công tác phổ biến pháp luật về đất đai tới đông đảo nhân dân.

Sở Văn hoá Thông tin, Đài PTTH tỉnh tăng cường việc tuyên truyền và chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền cơ sở tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong nhân dân pháp luật về đất đai bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục.

2. Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác quản lý đất đai phù hợp với sự phấn cấp quản lý và đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai theo Luật đất đai. Theo hướng của Liên bộ Nội vụ - Tài nguyên và Môi trường về kiện toàn cơ quan quản lý đất đai gắn với quản lý Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường có Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện; thành lập Văn phòng đăng ký đất đai gắn với mô hình "một cửa" khi có đủ điều kiện.

Hết sức coi trọng việc củng cố, bổ sung lực lượng cán bộ địa chính cấp xã đủ năng lực chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ; hạn chế việc thay đổi cán bộ địa chính cấp xã khi không cần thiết như hiện nay.

3. Rà soát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp đã được duyệt để có sự điều chỉnh cần thiết quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương cho phù hợp. Chuẩn bị điều kiện cho lập kế hoạch sử dụng đất năm 2006 - 2010 theo hướng đổi mới phù hợp với nhu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá, ưu tiên giành quỹ đất phù hợp cho Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, hạ tầng kinh tế kỹ thuật và đất cho đô thị hoá trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong năm 2005. Thực hiện ngay việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi được phê duyệt và thường xuyên kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện, điều chỉnh kịp thời để khắc phục tình trạng quy hoạch "treo". Chuẩn bị tích cực cho việc kiểm kê đất đai năm 2005 theo Chỉ thị 28/2004/CT-TTg ngày 15/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

4.Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch 566/KH-UB ngày 05/8/2003 của UBND tỉnh về"Tổ chức xử lý các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp, hoàn thành công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQSD đất cho các chủ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh". Phấn đấu hoàn thành nghiệm thu đo đạc ở 21 xã xong trong tháng 8/2004; đồng loạt tổ chức chỉnh lý biến động, lập phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp và cấp GCNQSD đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân cơ bản xong trong năm 2004; hoàn thành cấp GCNQDS đất cho tất cả các loại đất trong tháng 6/2005.

5. Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Sở Tài chính triển khai làm tốt việc điều tra giá đất phục vụ cho việc ban hành Nghị định của Chính phủ về khung giá thay thế cho Nghị định 87 và xây dựng giá đất của địa phương trình UBND tỉnh quyết định áp dụng cho năm 2005 và giá đất hàng năm theo quy định của Luật đất đai.

Thực hiện nghiêm việc GPMB; đối với những nơi phải tái định cư cần đảm bảo đầy đủ các điều kiện tái định cư trước khi tiến hành GPMB.

UBND thị xã Phủ Lý phối hợp với Sở Tài chính, Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu thành lập tổ chức Phát triển quỹ đất làm chức năng GPMB thu hồi, quản lý quỹ đất theo quy hoạch trình UBND tỉnh quyết định để thu hồi đất xây dựng khu vực đô thị mới và chỉnh trang đô thị.

6. Làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý và sử dụng đất. Cơ quan quản lý đất đai, UBND các cấp cần thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác quản lý Nhà nước về đất đai của chính quyền các cấp ở địa phương.

Trước mắt là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thanh tra theo quyết định 273/QĐ-TTg ngày 12/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung kiểm tra đối với những diện tích đất đã giao, cho thuê nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không đảm bảo tiến độ; đất sử dụng không đúng mục đích; đất nông nghiệp của các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang dùng cho sản xuất cải thiện đời sống để đề xuất biện pháp xử lý, UBND các cấp có trách nhiệm giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện về đất đai còn tồn động nhất là các vụ liên quan đến công tác bồi thường GPMB, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về quản lý và sử dụng đất dẫn tới tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

Luật đất đai năm 2003 có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, khuyến khích sử dụng hợp lý và hiệu quả, góp phần tích cực vào tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

- Bộ TN&MT (để b/c)

CHỦ TỊCH

- TTTU, UBND tỉnh (để b/c)

(ĐÃ KÝ)

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã;

- Các Sở, ngành, thuộc tỉnh;

- VKSND, TAND;

- LĐVP (3), NN, CN, TCTM, XD,

GT, NC, TH, GPMB;

- Lưu VT, NN;

Đinh Văn Cương

Ha. 2003/VP3 /360