ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2000

CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc đẩy mạnh triển khai chế độ kế toán trong khu vực kinh tế

ngoài quốc doanh

Thời gian qua, cùng với việc tổ chức triển khai thực hiện các Luật thuế mới, UBND các huyện, thị và cơ quan thuế các cấp đã tập trung chỉ đạo chấn chỉnh việc thực hiện sổ sách kế toán trong các doanh nghiệp, tổ chức hướng dẫn và triển khai chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh cá thể. Đến nay đã có 678 doanh nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán theo qui định chiếm 86,48% so số quản lý thuế và 1.269 hộ kinh doanh cá thể đã mở sổ kế toán, lập hóa đơn bán hàng và kê khai thuế theo sổ sách kế toán, góp phần hạn chế thất thu ngân sách và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các Luật thuế mới.

Tuy nhiên so với yêu cầu đặt ra của các Luật thuế, nhất là Luật thuế giá trị gia tăng thì kết quả triển khai chế độ kế toán ngoài quốc doanh thời gian qua còn nhiều hạn chế, đến nay vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán theo qui định, phần lớn các hộ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ chưa thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo qui định; mặt khác việc ghi chép phản ánh các hoạt động kinh tế phát sinh còn chưa chính xác, kịp thời, tình trạng bán hàng không xuất hóa đơn hoặc ghi chép hóa đơn đầy đủ các nội dung qui định còn phổ biến...

Để thực hiện tốt các Luật thuế và triển khai Chỉ thị số 03/2000/CT-BTC ngày 10/4/2000 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh triển khai chế độ kế toán áp dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo triển khai các Luật thuế mới của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thủ trưởng các ngành liên quan, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai chế độ kế toán trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, theo các nội dung sau:

1 - Xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan Báo, Đài Phát thanh Truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, nội dung, yêu cầu của chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ đối với các hộ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh gắn với trách nhiệm và quyền lợi của người sản xuất kinh doanh để các hộ sản xuất kinh doanh hiểu và tự giác thực hiện, đồng thời tuyên truyền phổ biến để người tiêu dùng quan tâm đến việc lấy hóa đơn khi mua hàng.

2 – Cục thuế có kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai cho các doanh nghiệp ( ngoài quốc doanh ) chưa thực hiện tốt chế độ kế toán chuyển sang thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo đúng chế độ qui định và thực hiện nộp thuế theo kê khai. Đồng thời phối hợp với các sở Kế hoạch - Đầu tư, Thương mại các ngành liên quan kiểm tra chấn chỉnh việc thực hiện chế độ kế toán ngay sau khi doanh nghiệp đi vào hoạt động. Kiên quyết xử lý những doanh nghiệp cố tình không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ.

3 – Ban chỉ đạo triển khai các Luật thuế của tỉnh, UBND các huyện, thị chỉ đạo các ngành phối hợp với cơ quan thuế địa phương lập kế hoạch triển khai công tác tập huấn, hướng dẫn tuyên truyền và mở rộng diện hộ thực hiện sổ sách kế toán theo chỉ tiêu được giao, từng bước đưa các hộ môn bài bậc 1, 2 vào thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo kê khai.

Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ; qua đó động viên giáo dục các hộ đã thực hiện tốt chuyển sang nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

4 – Việc triển khai chế độ kế toán ngoài quốc doanh nhất là đối với hộ kinh doanh cá thể là việc làm khó khăn, phức tạp; quá trình triển khai hàng tháng, quí yêu cầu cơ quan thuế phải báo cáo đánh giá những việc làm tốt, chưa tốt, đúc kết kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện, báo cáo UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Thanh Cung