ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2006

CHỈ THỊ

V/v tăng cường công tác soạn thảo, ban hành,

kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

_____________

Thời gian qua, các ngành, các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện khá nghiêm túc về quy trình ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước tại địa phương, chưa để xảy ra tình trạng ban hành văn bản trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít cơ quan cấp tỉnh, huyện, thị và UBND xã, phường, thị trấn chưa quan tâm đúng mức và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, nên còn nơi này, nơi khác biểu lộ những mặt yếu kém trong khâu soạn thảo, ban hành văn bản.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND, Nghị định số 135/2003/NĐ-CP , ngày 14/11/2003 của Chính phủ, Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg , ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Chỉ thị số 14/2006/CT-TTg , ngày 10/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 161/2005/NĐ-CP , 27/12/2005 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”; để tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong tỉnh, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị phải đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung một số công việc chủ yếu sau:

- Tổ chức quán triệt nội dung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND, Nghị định số 161/2005/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật về công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức trong các Sở ngành và đơn vị.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, bố trí đủ kinh phí, trang thiết bị làm việc và công chức có năng lực, trình độ phụ trách công tác soạn thảo, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền được giao.

- Thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định khi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là phải thông qua cơ quan tư pháp thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. Đối với các văn bản quy phạm có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, khi cần thiết Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định thành lập Tổ soạn thảo để bảo đảm chất lượng nội dung của văn bản được ban hành. Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan có trách nhiệm cử công chức tham gia Tổ soạn thảo văn bản theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đúng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND, Nghị định số 135/2003/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 01/2004/TT-BTP , ngày 16/06/2004 của Bộ Tư pháp.

2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng Quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nhiệm vụ của cơ quan tư pháp trong công tác tự kiểm tra văn bản theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2004/TT-BTP , trình UBND tỉnh.

- Hướng dẫn các ngành, địa phương bố trí công chức làm công tác pháp chế tại đơn vị bảo đảm đáp ứng yêu cầu theo quy định. Hàng năm có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra văn bản cho cán bộ, công chức pháp chế Sở, ngành tỉnh, huyện, thị và xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm theo thẩm quyền; trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện văn bản có nội dung trái pháp luật kịp thời kiến nghị xử lý, đề xuất các biện pháp khắc phục hậu quả do việc ban hành và thực hiện văn bản trái pháp luật gây ra (nếu có); đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế những quy định trong các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp. Đề xuất việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tình hình ban hành văn bản của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Tiến hành rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực thi hành, trình HĐND và UBND tỉnh trước ngày 31 tháng 01 hàng năm. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 135/2003/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 01/2004/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, trình UBND tỉnh quyết định tại phiên họp tháng một hàng năm của UBND tỉnh.

- Tổ chức xuất bản Công báo để công bố kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật và một số văn bản áp dụng pháp luật quan trọng do HĐND và UBND cấp tỉnh, huyện, thị ban hành.

4. Giám đốc Sở Tài chính căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính, đề xuất sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác soạn thảo, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong tỉnh; đồng thời kiểm tra việc sử dụng kinh phí bảo đảm đúng quy định.

5. Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị thường xuyên quan tâm chỉ đạo cơ quan tư pháp, các phòng, ban trực thuộc và các xã, phường, thị trấn tham mưu giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện tốt công tác ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định. Trong đó phải tuân thủ nghiêm các quy định trong công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, không được căn cứ vào tính đặc thù của địa phương mà ban hành văn bản trái với văn bản quy phạm của cơ quan nhà nước cấp trên.

6. Tổ chức thực hiện:

Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh.

Thủ trưởng các Sở Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Duy Tân