ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/2007/CT-UBND

Hạ Long ngày 14 tháng 06 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “THÁNG HÀNH ĐỘNG VỆ SINH TIÊU ĐỘC KHỬ TRÙNG MÔITRƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Từ cuối tháng 5/2007, dịch cúm giacầm đã tái phát tại xã Hải Yên, thị xã Móng Cái và 05 xã của huyện Đông Triu, nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn toàn tỉnhlà rất cao.

Thực hiện “Tháng hành động vệ sinhtiêu độc khử trùng môi trường phòng chống dịch cúm gia cầm” do Ban chỉ đạo quốcgia phòng chống dịch cúm gia cầm phát động, nhằm dập tắt dịch, không cho lây lan rộng trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

I. Tổ chức vệsinh, tiêu độc, khử trùng đối với tất cả các cơ sở chăn nuôi; cơ sở giết mổ giacầm tập trung; cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm; chợ buôn bángia cầm sống ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.

II. Thời gianphát động: từ nay đến hết ngày 30/6/2007.

III. Cách thứctiến hành:

- Các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổgia cầm tập trung tự lo vật tư, kinh phí, tổ chức thực hiện theo sự giám sátcủa chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn về thú y;

- Các xã tổ chức các đội phun thuốcsát trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán gia cầm ở nông thôn,kinh phí do ngân sách địa phương cấp. Việc phun thuốc khử trùng chỉ được thựchiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới như quét dọn, cọ rửa...

- Loại hóa chấtsát trùng, các tiến hành như đã áp dụng trong những lần vệ sinh tiêu độc khửtrùng trước đây.

IV. Tổ chức thựchiện.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, chuẩn bị hóa chấtkhử trùng cấp cho các địa phương, hướng dẫn kỹ thuật cho các địa phương; Chủtrì, phối hp với Sở Y tế và các ban ngành liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện của cácđịa phương; Tổng hp và báo cáo kết quả về Ủy ban tỉnh 1 tuần 1 lần vào ngày thứ 2 hàng tuần và đột xuất khi được yêucầu.

- Sở Tài chính chuẩn bị kinh phí kịpthời, đảm bảo cho công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng đạt kết quả tốt.

- Các thành viên Ban chỉ đạo phòngchống dịch cúm gia cầm tỉnh, theo địa bàn được phân công có trách nhiệm hướngdẫn, kiểm tra, đôn đốc địa phương thực hiện tốt các nội dung trên, tổng hợp kếtquả và báo cáo về thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh (SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo quy định.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động vệ sinhtiêu độc khử trùng đối với các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia cầm tậptrung, chợ buôn bán gia cầm sống trên địa bàn; Phối hp vàtạo điều kiện cho các cơ quan chuyên môn của tỉnh trong việc hướng dẫn nghiệpvụ, kiểm tra tình hình thực hiện trên địa bàn.

Yêu cầu Thủ trưởng các ngành: Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài chính; Các cơ quan ban ngành có liênquan; Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch gia súc, gia cầm tỉnh; Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cáctổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; (báo cáo)
- TT tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (báo cáo)
- CT, các PCT UBND tỉnh; (báo cáo)
- Các cơ quan thành viên BCĐ PCD GSGC tỉnh;
- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh;
- Chi cục Thú y;
- V0, V2, NLN2, TM2, VX2, MT;
- Lưu: VT, NLN1.

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn
Quang Hưng