ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2007/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 5 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TỔ CHỨC TẾT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM

Thành phố Cần Thơ với vị trítrung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích đất trồng rừng tậptrung thấp, vì thế, việc phát triển trồng cây phân tán là rất cần thiết nhằmgóp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và làm chocảnh quan thành phố ngày thêm “xanh - sạch - đẹp”.

Thực hiện Chỉ thị số 04/2003/CT-UB ngày 14 tháng4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ về việc đẩy mạnh công tác trồng câytrên địa bàn thành phố; những năm qua, việc tổ chức trồng cây phân tán trên địabàn thành phố đạt được kết quả nhất định, vừa góp phần tăng độ che phủ, tạo cảnhquan môi trường sinh thái cho thành phố, vừa cung cấp nguyên vật liệu gỗ, củicho nhân dân; tuy nhiên, kết quả của phong trào trồng cây chưa được duy trì thườngxuyên do chưa tạo được ý thức và sự tự nguyện của một bộ phận dân cư, chưa huyđộng được nguồn lực của toàn xã hội tham gia.

Để khắc phục những mặt hạn chế và thực hiện tốtcác chủ trương nêu trên, phát huy truyền thống về "Tết trồng cây đời đờinhớ ơn Bác Hồ"; đồng thời, để thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn về việc tổ chức và thực hiện Tết trồng cây, Ủy ban nhândân thành phố yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố vàChủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Sở Văn hóa - Thông tin phối hợp với Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh - Truyền hình thànhphố Cần Thơ và các cơ quan thông tin đại chúng triển khai kế hoạch thông tintuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Tết trồng cây, vận độngmọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia "Tết trồng cây" hàng năm;đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời hoạt động triểnkhai thực hiện công tác này.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phốihợp với các sở, ngành chức năng và các đoàn thể, tổ chức xã hội xây dựng kếhoạch trồng cây trong dân, cụ thể như sau:

- Phát động nhândân trồng cây phân tán trên các trục lộ giao thông, tuyến đê bao, kênh mương,cụm, tuyến dân cư, công sở, trường học, nông trường, trạm, trại nhằm tạo cảnhquan môi trường, bóng mát, chắn sóng, cản lũ, bảo vệ các công trình xây dựng vàđê điều;

- Phấn đấu trồng1 triệu cây/năm, đạt mục tiêu che phủ trên toàn thành phố lên 20% vào năm 2020góp phần tạo cảnh quan môi trường sinh thái cho thành phố;

- Xác định địađiểm trồng cây, chọn chủng loại cây trồng kết hợp phục vụ nhu cầu dân dụng (câyngắn hạn), tạo cảnh quan ở những khu vực công cộng (cây lâu năm).

3. Sở Giáo dụcvà Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, trường học tổ chức tuyên truyền, giáodục học sinh nhận thức đúng về lợi ích trồng cây xanh và bảo vệ môi trường sinhthái; đồng thời, phối hợp với các đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiệntốt kế hoạch trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh thuộc phạm vi quản lý.

4. Sở Giao thông Công chính chỉ đạo các đơn vị chứcnăng trực thuộc chuẩn bị vật tư, cây giống và tổ chức trồng, chăm sóc cây xanhtheo quy hoạch, phối hợp với ngành chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnhcông tác quản lý, bảo vệ cây xanh trên địa bàn thành phố theo phân cấp quản lý.

5. Sở Tài chính xem xét, hướng dẫn các ngành,quận, huyện sử dụng kinh phí phục vụ "Tết trồng cây" hàng năm theochế độ quản lý tài chính hiện hành.

6. Ủy ban nhândân các quận, huyện xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức Lễ phát động phongtrào "Tết trồng cây" tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành,đoàn thể, các tổ chức xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức đúng vềlợi ích trồng cây trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môitrường sinh thái; động viên toàn dân tham gia trồng, chăm sóc và bảo cây xanhtheo phương châm: "Trồng cây nào, sống tốt cây đó"; đồng thời, chỉđạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn giao các tổ chức, cá nhân quản lý,chăm sóc số cây đã trồng; định kỳ kiểm tra, khen thưởng các cá nhân, tổ chứcthực hiện tốt và xử lý nghiêm minh các trường hợp vô trách nhiệm hoặc cố ý pháhoại cây trồng.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngànhthành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trậnTổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội tích cực hưởng ứng phong trào "Tếttrồng cây" đạt hiệu quả thiết thực, nhằm khuyến khích động viên toàn dântích cực tham gia phong trào trồng cây xanh và bảo vệ môi trường sinh thái trênđịa bàn thành phố.

"Tết trồngcây" được phát động thành phong trào đồng loạt trên toàn thành phố; Lễphát động được tổ chức gắn với kỷ niệm Ngày sinh của Bác Hồ (19 tháng 5), bắt đầutừ ngày 13 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 hàng năm.

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi đôn đốc; hàng năm có tổng kếtrút kinh nghiệm, khen thưởng, biểu dương kịp thời những đơn vị, tổ chức, cánhân tham gia tích cực công tác trồng cây và gửi báo cáo về Ủy ban nhân dânthành phố trước ngày 30 tháng 12 hàng năm.

Chỉ thị này có hiệu lựckể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 04/2003/CT-UB ngày 14 tháng 4 năm2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng