ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2007/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 26 tháng 6 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨCTRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ

Luật Cư trú được Quốc hội thông qua ngày29/11/2006 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XI và có hiệu lực thi hành từ ngày01/7/2007. Luật Cư trú cụ thể hóa quyền tự do cư trú của công dân theo quy địnhcủa Hiến pháp năm 1992, quy định trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú,quyền và trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, tổ chức về đăng ký, quản lý cưtrú.

Ngày 29/3/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉthị số 07/2007/CT-TTg về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú. Ngày11/4/2007, Bộ trưởng Bộ Công an có Chỉ thị số 05/2007/CT-BCA-V19 về việc triểnkhai thi hành Luật Cư trú trong Công an nhân dân. Để triển khai thi hành nghiêmtúc Luật Cư trú, UBND chỉ thị:

1. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBNDtỉnh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nội dung cơ bản của Luật Cư trú,Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công an về tổ chức triển khai thi hànhLuật Cư trú đến lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội,các đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; UBND các phường, xã, thị trấntrong tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và tậphuấn chuyên sâu nghiệp vụ đăng ký, quản lý cư trú, bồi dưỡng nâng cao nhận thứcpháp luật, ý thức phục vụ nhân dân cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm công tácđăng ký, quản lý cư trú của Công an các đơn vị địa phương và những người làmcông tác đăng ký, quản lý cư trú tại các phường, xã, thị trấn; những người làmcông tác tiếp nhận thông báo lưu trú tại các khu dân cư, tổ dân phố…

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công antỉnh, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã rà soát các văn bản quyphạm pháp luật và văn bản khác thuộc phạm vi quản lý trái với quy định của LuậtCư trú để điều chỉnh, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bãibỏ những quy định lạm dụng sổ hộ khẩu, nhằm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp củacông dân.

3. Sở Văn hóa - Thông tin, Báo Bình Phước, ĐàiPhát thanh - Truyền hình phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp mở đợt cao điểmtuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật Cư trú, các văn bản hướng dẫn thihành Luật. Việc tuyên truyền phải đảm bảo chính xác, dễ hiểu để mọi người hiểuvà thực hiện đúng các quy định của Luật Cư trú.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công antỉnh đảm bảo kinh phí để triển khai thực hiện Luật Cư trú trong dự toán chithường xuyên hàng năm của các ngành, địa phương theo quy định của pháp luật.

5. UBND các huyện, thị xã chỉ đạo việc lựa chọncán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trúđảm bảo đủ số lượng để thực hiện theo quy trình đăng ký thường trú, tạm trú kịpthời, chính xác, công khai, minh bạch. Giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáocủa công dân theo quy định của Luật Cư trú và hướng dẫn của Bộ Công an. Đồngthời, chỉ đạo việc xây dựng phương án bố trí cán bộ, sắp xếp hợp lý nơi tiếpcông dân, các điều kiện khác để tiến hành công tác đăng ký, cấp sổ hộ khẩu, sổtạm trú đúng thời gian luật định; niêm yết công khai hóa các quy định về điềukiện, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; bố trí, sắp xếp các điểm tiếp nhận thôngbáo lưu trú thuận lợi để công dân, hộ gia đình, tổ chức thực hiện tốt việcthông báo lưu trú.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngànhvà Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉthị này.

Chỉ thị này được thông báo rộng rãi trên cácphương tiện thông tin đại chúng và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHNguyễn Tấn Hưng