ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2013/CT-UBND

Bình Phước, ngày 07 tháng 6 năm 2013

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG QUẢNLÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Luật Bảo hiểm xã hội thuộc hệ thống Pháp luậtViệt Nam được ban hành nhằm thể chế hóa các chính sách an sinh xã hội của Đảngvà Nhà nước. Tổ chức thực hiện các văn bản luật có hiệu lực, tiến tới bảo hiểmxã hội cho mọi người lao động là trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nướcnhằm đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia, trách nhiệm củacác cơ quan quản lý Nhà nước đối với chính sách xã hội quan trọng này.

Những năm qua, công tác triển khai thực hiệnchính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàntỉnh đã đạt kết quả: có 74.771 người tham gia bảo hiểm xã hội (trong đó 74.407người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; 65.945 người tham gia bảo hiểm thấtnghiệp và 364 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện). Việc chi trả lương hưuvà giải quyết các chế độ trợ cấp cho đối tượng có liên quan được thực hiện kịpthời.

Tuy nhiên, nhận thức về ý nghĩa và tầm quantrọng của Luật Bảo hiểm xã hội ở một số doanh nghiệp, một số hộ kinh doanh cáthể có thuê mướn người lao động chưa cao dẫn đến việc thực hiện các quy địnhcủa Luật Bảo hiểm xã hội còn hạn chế. Tình trạng vi phạm Luật Bảo hiểm xã hộicòn phổ biến, tính chất ngày càng phức tạp. Nhiều doanh nghiệp được cấp giấyphép kinh doanh đi vào hoạt động nhưng không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểmthất nghiệp và nhiều doanh nghiệp nợ đọng kéo dài với số tiền lớn (theo số liệuthống kê: tính đến ngày 31/01/2013 có 108 doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hộitừ 01 tháng trở lên, với số tiền là 7.043.379.345 đồng và tình trạng cơ quanhành chính nhà nước nợ tiền bảo hiểm xã hội còn khá phổ biến).

Bên cạnh đó, tình trạng người lao động lạm dụngchính sách bảo hiểm thất nghiệp xảy ra khá phổ biến. Việc xử lý những sai phạmtrong lĩnh vực bảo hiểm xã hội chưa nghiêm dẫn đến tình trạng tái phạm và chậmkhắc phục hậu quả làm cho tính nghiêm minh của pháp luật không được đảm bảo vàquyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng. Công tác vận động, tuyên truyền cònnhiều hạn chế nên số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp so với thựctế.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thờitriển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội đảm bảo quyền và lợi ích chính đángcủa người lao động trên địa bàn tỉnh, tiến tới đến năm 2020 có 100% người laođộng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc đượctham gia theo Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 14/01/2013 của Tỉnh ủyBình Phước thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa XI) về “Một số vấn đề về chính sáchxã hội giai đoạn 2012-2020”, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh,Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo BìnhPhước thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội,bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện (gọi chung là chính sách bảohiểm xã hội) trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao hiểu biết,trách nhiệm tham gia và thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội theo quy địnhcủa pháp luật của người lao động.

b) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn người sử dụng laođộng, cán bộ làm công tác nhân sự - tiền lương và ủy viên Ban chấp hành Côngđoàn trong doanh nghiệp về Luật Bảo hiểm xã hội và các chính sách khi có thayđổi.

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quảnlý Khu kinh tế, Cục Thống kê, Cục Thuế rà roát, nắm bắt số lượng doanh nghiệp,đơn vị kinh tế được thành lập, hoạt động và số lao động thuộc diện đối tượngphải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để yêu cầu người sử dụnglao động và người lao động tham gia theo quy định.

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việcthực hiện Luật Bảo hiểm xã hội tại các đơn vị sử dụng lao động để ngăn ngừa,phát hiện các hành vi trốn đóng, nợ tiền bảo hiểm xã hội, chiếm dụng quỹ bảohiểm xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động để kịp thời xử lý theothẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm; phối hợp với Bảohiểm xã hội tỉnh xây dựng quy trình xử lý các đơn vị sử dụng lao động vi phạmpháp luật nhanh chóng, dứt điểm và hiệu quả; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kếtquả thanh tra, kiểm tra và xử lý các đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp luậtvề bảo hiểm xã hội.

e) Phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Côngan tỉnh kiểm tra, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhâncó hành vi giả mạo hồ sơ trục lợi các chính sách bảo hiểm xã hội, nhất là việccấp, làm giả, mua bán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau.

f) Hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xãtăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệptại địa phương.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan,cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chínhsách bảo hiểm xã hội đến các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và đôngđảo người dân trên địa bàn tỉnh.

b) Xây dựng và công khai quy trình đóng, nộp, vàgiải quyết chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

c) Xây dựng chương trình phối hợp với Cục Thuếđể nắm rõ thông tin liên quan đến đơn vị sử dụng lao động, số lao động đangđược sử dụng làm cơ sở yêu cầu đơn vị sử dụng lao động tham gia đầy đủ bảo hiểmxã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

d) Xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng thamgia bảo hiểm xã hội, nhất là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trongkế hoạch thu bảo hiểm xã hội hàng năm.

e) Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tạicác cơ quan, đơn vị sử dụng lao động và trong các đơn vị nội bộ ngành nhằm kịpthời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, lạm dụng để trục lợi từquỹ bảo hiểm xã hội.

f) Hàng tháng thống kê, lập danh sách đơn vị vàsố tiền nợ bảo hiểm xã hội chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nhắcnhở, đôn đốc thu hoặc tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm theo quy địnhcủa pháp luật.

g) Thực hiện và chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện,thị xã giải quyết kịp thời, đúng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội; cáctrường hợp vướng mắc, vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội để tham mưu UBND tỉnh xem xét.

h) Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch, nộidung phối hợp cụ thể với Công an tỉnh trên cơ sở nguyên tắc, nội dung và phươngpháp hoạt động của hai bên nhằm đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, chủ độngphòng ngừa, tích cực phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vivi phạm luật trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp.

i) Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng quý về kết quảthu - chi và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trênđịa bàn tỉnh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBNDtỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tếcó kế hoạch tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội đến các đơnvị có sử dụng lao động, người lao động nói riêng và người dân trên địa bàn tỉnhnói chung.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Hàng quý, cung cấp cho Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội danh sách doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh mới, tình hình hoạtđộng, giải thể, phá sản, tạm ngưng hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàntỉnh để cập nhật, theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật bảo hiểmxã hội.

5. Cục Thuế: Phối hợp với Bảo hiểm xã hộitỉnh trong việc thu thập, xác minh thông tin doanh nghiệp và người lao độngtrong các doanh nghiệp để phục vụ công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hànhpháp luật về bảo hiểm xã hội.

6. Ban Quản lý Khu kinh tế:

a) Thường xuyên kiểm tra và có biện pháp đôn đốcviệc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp theo đúng quy định củapháp luật.

b) Hàng quý, cung cấp thông tin kịp thời cho SởLao động - Thương binh và Xã hội đối với doanh nghiệp đăng ký mới, doanh nghiệpđang hoạt động thuộc phạm vi, địa bàn quản lý; xác định số lao động cụ thể đểcập nhật, đưa vào diện triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và bảo hiểmthất nghiệp theo quy định.

c) Phối hợp với các cơ quan chức năng và Bảohiểm xã hội tỉnh xác định những doanh nghiệp khó khăn về tài chính ảnh hưởngđến việc thực hiện chế độ, quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệpđối với người lao động để tham mưu UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ.

7. Công an tỉnh:

Hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội kiểm tra, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm đối với các tổchức, cá nhân có hành vi giả mạo hồ sơ trục lợi các chính sách bảo hiểm xã hội.Đồng thời, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác phòng ngừa, pháthiện; đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tronglĩnh vực bảo hiểm xã hội trên cơ sở chương trình, kế hoạch, nội dung phối hợpđã xây dựng và ký kết, để xử lý nghiêm minh nhằm răn đe và góp phần đảm bảo anninh, trật tự an toàn xã hội.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo BìnhPhước:

Thường xuyên tổ chức thông tin tuyên truyền cácchủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểmxã hội qua các phương tiện thông tin đại chúng.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namtỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các đoàn thể tỉnh phối hợp với các sở,ban, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo hiểm xãhội cho các thành viên, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng và tăng cườngcác hoạt động giám sát, kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội nhằm bảovệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho họ.

Tổ chức khảo sát, đánh giá giá tác động cũng nhưtiếp nhận ý kiến góp ý, phản ánh của người lao động và nhân dân trong việc thựchiện các chính sách bảo hiểm xã hội.

10. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thamgia định hướng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội;chỉ đạo, đính hướng các cơ quan báo chí của tỉnh, các đơn vị có trang thông tinđiện tử (website) tích cực chủ động, kịp thời thông tin tuyên truyền về chủtrương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đếnquyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trong việc thựchiện pháp luật bảo hiểm xã hội.

11. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trênđịa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội; có trách nhiệm báocáo và thực hiện đầy đủ việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệpcho người lao động theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với cơquan bảo hiểm xã hội để giải quyết kịp thời, đúng và đầy đủ các chế độ bảo hiểmxã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng thụ hưởng.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

a) Quán triệt và đưa các chỉ tiêu thực hiệnchính sách bảo hiểm xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địaphương. Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội để người dân hiểuđược quyền và lợi ích hợp pháp cũng như trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội.

b) Chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý kịp thời nhữngdoanh nghiệp chưa thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm xã hội cho ngườilao động trên địa bàn huyện, thị xã quản lý.

c) Thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra liên ngànhvề thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội của huyện, thị xã; kiên quyếtxử phạt những doanh nghiệp nợ hoặc trốn tránh thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm xãhội cho người lao động.

d) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo vàgiao nhiệm vụ cho Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã phối hợp với các ngành cóliên quan để nắm danh sách, số lao động các hộ đăng ký kinh doanh trên địa bànvà đưa vào diện tham gia bảo hiểm xã hội theo luật định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã và các tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Chỉthị này. Bảo hiểm xã hội định kỳ 6 tháng, 01 năm tổng hợp, báo cáo kết quả thựchiện Luật Bảo hiểm xã hội về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo kịp thời nhằm thựchiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ổn định tình hình an ninh trật tự trênđịa bàn tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngàyký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Trăm