HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 09-CT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 1985

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC HỘI CHỢ –TRIỂN LÃM KINH TẾ – KỸ THUẬT VIỆT NAM LẦN THỨ 2 (1985)

Hội chợ – Triển lãm kinh tế – kỹ thuật Việt Nam lần thứ nhấtđã được tổ chức trong hai tháng 1 và 2 năm 1984 tại Thủ đô Hà Nội với sự thamgia của 40 tỉnh, thành phố, đặc khu và 10 ngành kinh tế ở Trung ương, và đã cótác dụng tốt động viên phong trào thi đua lao động sản xuất, khuyến khích nhữngtài năng, thúc đẩy những tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Từ nay, hàng năm, sẽ tổ chức Hội chợ – Triển lãm kinh tế – kỹthuật chung cả nước tại trung tâm Giảng Võ ở Hà Nội.

Năm 1985, là năm có nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn. Ở Thủ đô HàNội, cần tổ chức Hội chợ – Triển lãm kinh tế – kỹ thuật Việt Nam lần thứ 2 vàodịp kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9 năm 1985.

Để kết hợp với Bộ Văn hóa thực hiện tốt việc tổ chức Hội chợ –Triển lãm kinh tế – kỹ thuật Việt Nam lần thứ 2, nay bổ sung Ban tổ chức Hộichợ – Triển lãm kinh tế – kỹ thuật Việt Nam gồm các đồng chí sau:

- Nguyễn Văn Hiếu, Bộ trưởng Bộ Văn Hóa, làm trưởng ban;

- Nguyễn Thọ Chân, Trưởng ban Ban Thi đua Trung ương, làm phótrưởng ban;

- Lê Thành Công, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, làm ủy viên thườngtrực;

- Đặng Đình Long, Phó chủ nhiệm văn phòng Hội đồng Bộ trưởng,làm ủy viên;

- Đoàn Phương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhànước, làm ủy viên;

- Nguyễn Mạnh Cầm, Thứ trưởng Bộ Ngoại thương, làm ủy viên;

- Vũ Trọng Nam, Thứ trưởng Bộ Nội thương, làm ủy viên;

- Nguyễn Tiến Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố HàNội, làm ủy viên.

Bộ Văn hóa và Ban tổ chức Hội chợ – Triển lãm kinh tế – kỹthuật Việt Nam phối hợp với các Bộ, Tổng cục có liên quan và Ủy ban Nhân dâncác tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương để tổ chức Hội chợ – Triểnlãm kinh tế – kỹ thuật Việt Nam lần thứ 2 được tốt.

Để bảo đảm cho Hội chợ – Triển lãm kinh tế – kỹ thuật Việt Namlần thứ 2 có đủ cơ sở vật chất cần thiết cho trưng bày, kho tàng, cửa hàng vàcho các hoạt động khác, Bộ Văn hóa làm các bản dự trù cụ thể yêu cầu các Bộ,ngành có trách nhiệm xem xét và giải quyết kịp thời.

Bộ Văn hóa cần xây dựng điều lệ tổ chức, quy chế hoạt động vàxúc tiến việc lập chương trình, kế hoạch, ngân sách và các công việc cần thiếtkhác cho việc tổ chức Hội chợ – Triển lãm kinh tế – kỹ thuật lần thứ 2. Mọiviệc chuẩn bị phải được sớm hoàn thành và báo cáo kết quả với Chủ tịch Hội đồngBộ trưởng.

K.T. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

PHÓ CHỦ TỊCH

Tố Hữu