ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/CT-UB

Long Xuyên, ngày 04 tháng 06 năm 1993

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐO ĐẠC VÀ CẤP GIẤY QSDĐ ĐỂ PHỤC VỤ CHO VIỆCTỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Đến hết tháng5/93, toàn Tỉnh đã đo đạc, kiểm tra và cấp giấy QSDĐ xong cho 13.324 hộ nôngdân với 14.280 ha đạt 21,3% KH 93. Ngoài ra, các Huyện còn đo đạc và đang kiểmtra với diện tích khoảng 60% của KH cấp giấy năm 1993. Kết quả trên là cố gắnglớn của các cấp và ngành QLĐĐ, nhất là từ sau hội nghị tổng kết tại Thoại Sơn.UBND Tỉnh đã quyết định thành lập Chi cục quản lý đất đai để đủ sức đảm đươngcông việc. Nhưng do còn một số trở ngại trên tiến độ có chậm. Để thúc đẩy côngtác này được khẩn trương hơn, Chủ tịch UBND Tỉnh chỉ thị:

1. Chỉ còn 6 thángnữa là vào niên vụ mới, nếu ND không có giấy QSDĐ và biên nhận đăng ký xin cấpgiấy QSDĐ thì sẽ có rất nhiều khó khăn cho công tác tổ chức và quản lý sảnxuất. Và cũng có khả năng không đạt KH cấp giấy cho 70.000 ha. Vì vậy, Chủ tịchUBND các Huyện, Thị và thủ trưởng các ngành có liên quan phải rà soát lại côngviệc đang làm và có biện pháp tích cực, hữu hiệu nhất để thúc đẩy công tác này.

2. Phải có biệnpháp giải quyết ngay một số trở ngại như: ở Tịnh Biên, Châu Phú, giấy đã viếtxong nhưng việc tổ chức cấp cho dân lại làm chậm, riêng Tịnh Biên dân khôngtích cực đến nhận. Ở Châu Phú do biên nhận đăng ký phải thế chấp ở ngân hàngnên không tiến hành được các bước tiếp theo. Ở Phú Tân, Châu Đốc, Tịnh Biên,Châu Thành số ND ngoài Huyện đến sản xuất không chịu kê khai đăng ký. HuyệnThoại Sơn tuy đạt hơn 80% nhưng số còn lại có xáo canh nên chưa ổn định để cấpgiấy (Vọng Thê, Tây Phú, Vĩnh Khánh).

3. Trong các biệnpháp cần chú ý các biện pháp cơ bản sau đây:

a) Làm quán triệttrong nội bộ ngành và đoàn thể, nhất là ở xã, ấp để từ đó cán bộ vừa gương mẫu thựchiện vừa tích cực tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi trong nông dân, đây làvấn đề vừa mang tính kỷ luật, vừa mang tính pháp luật mà đảng viên, cán bộ phảigương mẫu.

b) Các phương tiệnthông tin đại chúng: Báo, Đài, thông tin cổ động…. phải tích cực tham gia mộtcách thường xuyên, liên tục, dưới nhiều hình thức thích hợp và có hiệu quả.

c) Các đoàn thể,nhất là Hội Nông dân phải mở cuộc vận động ND làm cho ND thông suốt và chấphành. Vì đây là vấn đề có quan hệ trực tiếp đến quyền lợi của ND được luật phápbảo vệ như: quyền sử dụng đất và quyền sở hữu về thành quả lao động trên thửađất; quyền chuyển nhượng và thừa kế do Luật quy định; quyền tranh tụng trướcpháp luật, nếu có xảy ra tranh chấp; quyền được hưởng các chính sách của Chínhphủ như: các hình thức khuyến nông, tín dụng và các hợp đồng kinh tế khác đốivới các doanh nghiệp Nhà nước.

d) Đối với đồngbào Khmer ở 2 Huyện miền núi, cần vận động các sư sải tham gia học tập làm chocác vị thông suốt và cùng với cán bộ chính quyền, đoàn thể tuyên truyền vậnđộng ND Khmer dưới nhiều hình thức thích hợp, kể cả đối với loại đất mà dòng họquản lý chung, luân phiên sản xuất vẫn phải kê khai rõ để đăng ký cấp giấy; vìtheo quy định một thửa đất cũng có thể đồng thời có nhiều người đứng tên chủquyền sử dụng đất.

4. Như chủ trươngđã ban hành đầu năm 1993, kể từ vụ Đông xuân 93-94 trở đi ngân hàng sẽ khôngcho vay đối với hộ nào không có giấy QSDĐ hoặc biên nhận đăng ký xin cấp giấyQSDĐ. Đối với hộ ngoài Huyện không đăng ký thì Chủ tịch UBND Huyện phải có biệnpháp cần thiết mà thẩm quyền cho phép để khắc phục tình trạng vô chính phủ nóitrên. Chủ trương này cần phải phổ biến rộng rãi ngay từ bây giờ để đến lúc vàovụ ND sẽ không trách là do không hay biết. Năm 1994 sẽ thực hiện việc xử phạttheo quy định đối với những người không kê khai hoặc khai man diện tích.

5. Ban Tổ chức chínhquyền nghiên cứu cho biên chế ngành QLĐĐ, trước hết là Chi cục đủ sức làm việc.Cần thiết, hợp đồng bên ngoài đủ lực lượng để thực hiện cho nhanh. Các ngành,nhất là Sở TC-VG tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí để hoạt động và mua sắmtrang bị kỹ thuật phục vụ cho công tác này. Đối với Chi cục LQĐĐ, ngoài nhiệmvụ chính, UB cho phép được hợp đồng đo đạc đối với các tổ chức và cá nhân cóyêu cầu tranh chấp, sang nhượng… với giá thỏa thuận để bù đắp thêm cho kinh phíhoạt động.

Chỉ thị này đượcphổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là báo, đàiphát thanh Tỉnh một cách thường xuyên, liên tục. Các Huyện, Thị thực hiện đếnđâu báo cáo đến đó, kể cả các khó khăn phải báo cáo thỉnh thị kịp thời, quyếttâm thực hiện đạt kế hoạch đo đạc cấp giấy QSĐĐ năm 1993.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
CHỦ TỊCH