ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA DU LỊCH

Thời gian qua, thực hiện chủ trươngphát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, du lịch Cà Mau ngàycàng phát triển hơn, lượng khách đến Cà Mau ngày càng nhiều, cơ sở vật chấtphục vụ du lịch từng bước được đầu tư nâng cấp, môi trường du lịch từng bướcđược cải thiện, chất lượng dịch vụ được nâng lên. Công tác quản lý nhà nướctrong lĩnh vực du lịch được tăng cường, trong đó công tác đảm bảo an ninh, antoàn cho khách, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường được xác định lànhiệm vụ quan trọng, được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và thực hiện.

Tuy nhiên, môi trường văn hóa dulịch trên địa bàn tỉnh còn những tồn tại yếu kém cần tiếp tục cải thiện. Hệthống nhà vệ sinh công cộng còn thiếu, chưa đạt chuẩn phục vụ khách du lịch tạicác khu, điểm du lịch, tuyến du lịch. Hiện tượng ăn xin, chèo kéo, ép khách,đeo bám, lừa đảo du khách tại một số nơi trong thời gian qua tác động xấu đếnhình ảnh du lịch của Cà Mau. Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch:

a) Tham mưu ban hành quy chế quảnlý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

b) Tăng cường quản lý, kiểm tra,giám sát, nhắc nhở, xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị hoạt động kinhdoanh du lịch vi phạm quy định.

c) Triển khai, hướng dẫn, kiểm travà xử phạt các đơn vị, cá nhân quản lý khu, điểm du lịch không thực hiện nghiêmviệc xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

d) Phối hợp Sở Nội vụ, Sở Giáo dụcvà Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Sở Côngthương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch đàotạo nguồn nhân lực cho các cơ quan quản lý các cấp, cơ sở lưu trú, lữ hành, nhàhàng, phương tiện vận chuyển khách du lịch, khu điểm du lịch, cộng đồng dân cưnông thôn.

e) Phối hợp Công an tỉnh xây dựngĐề án hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Duy trì bố trí cán bộ trực24/24 đường dây nóng, đảm bảo xử lý kịp thời thông tin cho du khách phản ánh.

f) Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư,Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra, giám sát tiến độđầu tư các dự án đầu tư về du lịch của các thành phần kinh tế.

g) Phối hợp Sở Thông tin và Truyềnthông và các đơn vị liên quan rà soát bổ sung, tăng cường phủ sóng viễn thôngtại các khu, điểm, tuyến du lịch.

h) Phối hợp với Sở Giao thông vậntải và các đơn vị, địa phương đề xuất địa điểm về việc bố trí điểm dừng xe đónkhách du lịch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách du lịch tham quan, muasắm.

2. Công an tỉnh:

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểmsoát tại các tuyến, điểm du lịch để kịp thời ngăn chặn tình trạng cướp giật tàisản, lừa đảo, đảm bảo an toàn tài sản cho du khách.

3. Sở Giao thông vận tải:

a) Rà soát hệ thống giao thông,biển báo, chỉ dẫn đến các điểm tham quan, khu điểm du lịch; kịp thời khắc phục,sửa chữa, nâng cấp các đoạn đường, biển báo giao thông hư hỏng, xuống cấp, đảmbảo an toàn, thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển khách du lịch tới thamquan các khu vực này.

b) Xây dựng kế hoạch, phương ánchỉnh trang, sửa chữa, nâng cấp, các bến xe, bến tàu, đặc biệt là Bến xe CàMau, các bến tàu cao tốc tại thành phố Cà Mau.

c) Định kỳ, đột xuất thanh tra,kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải của các tổ chức, cánhân kinh doanh vận chuyển khách đường bộ, đường thủy nội địa, đặc biệt là cácdoanh nghiệp vận tải khách du lịch và khách hợp đồng.

4. Sở Y tế:

Tăng cường công tác kiểm tra đảmbảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống, cáckhu chợ, các điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Sở Lao động, Thương binh vàXã hội:

Phối hợp với các địa phương và cácđơn vị, tổ chức có liên quan đề xuất và tổ chức thực hiện tốt cơ chế chính sáchgiải quyết các vấn đề an sinh xã hội cho các đối tượng ăn xin, bán hàngrong...; phân loại đối tượng ăn xin, phối hợp với địa phương, nơi cư trú để cógiải pháp quản lý, giáo dục theo quy định.

6. Sở Tài chính:

a) Cân đối, bố trí kinh phí hàngnăm đảm bảo cho các đơn vị thực hiện các công việc liên quan đến việc cải thiệnmôi trường văn hóa du lịch theo Chỉ thị này.

b) Chủ trì, phối hợp với sở, ngành:Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giao thông vận tải; Cục thuế tỉnh;Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan triển khai việcthực hiện các quy định về quản lý giá (đăng ký, kê khai, niêm yết giá) dịch vụdu lịch, dịch vụ lưu trú, giá cước vận tải đường bộ, đường thủy. Tăng cườngcông tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm về giá theo các quy định hiệnhành.

7. UBND các huyện và thành phốCà Mau:

a) Tuyên truyền, phổ biến có hiệu quảcác quy định của pháp luật về an ninh trật tự, an toàn du khách và vệ sinh môitrường tại các điểm tham quan, du lịch tới cộng đồng dân cư và các cơ sở kinhdoanh du lịch tại địa phương, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành độngtrong cộng đồng dân cư, thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh với kháchdu lịch.

b) Chủ trì, phối hợp các ngành liênquan thu gom rác thải, phát dọn lề đường, giải phóng chướng ngại vật trên sông,vật cản hạn chế tầm nhìn trên các tuyến đường bộ, đường sông đến các khu, điểmdu lịch...; chỉnh trang, sắp xếp các khu vui chơi giải trí, công viên, khu chợnhằm đảm bảo môi trường sạch đẹp, thông thoáng. Tập trung chỉ đạo, phối hợp cácngành liên quan xử lý dứt điểm tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách tại cácphường, xã trên địa bàn; quản lý, kiểm tra, giám sát các phương tiện taxi, xeôm...

c) Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch, Sở Công thương, Sở Y tế, Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, xử phạt cácvi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá, việc sử dụng lòng lề đườngđối với các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, điểm mua sắm, các khuchợ, các khu điểm du lịch.

d) Phối hợp với các ngành có liênquan tăng cường kiểm tra và xử phạt các vi phạm đối với các hoạt động, dịch vụ vănhóa, vui chơi giải trí, thể thao về nội dung, thời gian hoạt động, mức độ âmthanh để đảm bảo môi trường văn hóa lành mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau tổ chứctriển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch theo dõi, định kỳ, hàng quý, năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quảthực hiện./.

Nơi nhận:
- Tổng cục Du lịch;
- TT, TU, TT. HĐND tỉnh;
- Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện/TP CM;
- Cổng TTĐT tỉnh, TT CB-TH;
- VXT;
- Lưu: VT, Ktr04.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải