ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Thái Bình, ngày 31 tháng 05 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀNƯỚC NĂM 2013

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điềuhành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013; Ủy ban nhândân tỉnh yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch Ủyban nhân dân huyện, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trungthực hiện có kết quả những nội dung chủ yếu sau:

1. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệuquả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết nợ xấu,mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tếvà dự toán thu ngân sách nhà nước.

Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hìnhthực hiện 6 tháng đầu năm 2013 và đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hànhtrong 6 tháng cuối năm 2013, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 6năm 2013 để tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kếhoạch và Đầu tư.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp cácSở, cơ quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đẩy mạnh triển khai các giải phápgiải quyết hàng tồn kho; mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; hỗ trợ đưa hànghóa về khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa;

Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp vớicác Sở, ban, ngành, các cơ quan, địa phương thực hiện kịp thời việc miễn, giảm,gia hạn thời hạn nộp thuế và khoản thu ngân sách nhà nước cho một số đối tượngdoanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chínhphủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; đảm bảo đúng đối tượng, công khai,minh bạch.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnhThái Bình chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh cho vay phát triển kinh tế - xãhội, trong đó tập trung vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên; tiếp tục giảm lãisuất cho vay, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng từ 12% trở lên cả năm.Triển khai quyết liệt Đán tái cơ cấu các tổ chức tíndụng. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan của tỉnh để tháo gỡ khó khăn cho sảnxuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

2. Tăng cường quản lý thu, chống thấtthu và xử lý nợ đọng thuế.

Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, các Sở,cơ quan, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụđược giao:

a) Rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồnthu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn cókhả năng tăng thu để bù đắp các phần giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế. Tăng cường côngtác thanh tra, kiểm tra thuế, kết hợp với thanh tra, kiểm tra thực hiện phápluật về giá. Kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp,tổ chức, cá nhân, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí,lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Thực hiện đầy đủ, thu kịp thời cáckhoản thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra vàcác cơ quan bảo vệ pháp luật khác.

b) Quản lý chặt chẽ công tác hoànthuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, công khai, minh bạch.

c) Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quanthu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu,chống thất thu và xử lý nợ đọng, chống gian lận thương mại, chống buôn lậu,chống chuyển giá.

3. Tăng cường quản lý chi ngân sáchnhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

Các Sở, cơ quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

a) Thực hiện cắt giảm chi, thu hồi đểbổ sung dự phòng ngân sách địa phương đối với số vốn đầu tư và kinh phí chithường xuyên đã giao trong dự toán năm 2013 của các Sở, cơ quan, ban, ngànhthuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm2013 chưa phân bổ hoặc phân bổ không đúng quy định; vốn đầu tư thuộc kế hoạchnăm 2013 đã phân bổ cho các dự án nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2013 chưa triểnkhai thực hiện và các khoản vốn, kinh phí đơn vị sử dụng sai quy định.

b) Tập trung đẩy nhanh tiến độ thicông và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồn vốn đầu tư từngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các chương trình mục tiêuquốc gia, vốn ODA. Trong đó:

- Hạn chế việc kéo dài thời gian thựchiện các khoản vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ kế hoạchnăm 2013 sang năm 2014.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chínhthực hiện cân đối nguồn vốn để bố trí, thu hồi các khoản tạm ứng vốn Ngân sáchcấp tỉnh theo đúng các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ trường hợp Ủyban nhân dân tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo khác).

- Tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý nợđọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 củaThủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xâydựng cơ bản và Chỉ thị số 10/CT- UBND ngày 01/11/2012 củaỦy ban nhân dân tỉnh.

c) Rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụchi thường xuyên:

- Thực hiện tiết kiệm thêm 10% dựtoán chi thường xuyên còn lại của 07 tháng cuối năm 2013 (không bao gồm cáckhoản: Chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản chi cho con người theo chếđộ; tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo dựtoán đầu năm và tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm đang giữ lại ở các cấpngân sách).

Cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiệncác nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; không bổ sung kinh phí ngoài dự toánđược giao để mua sắm trang thiết bị, xe ô tô; hạn chế tối đa tchức hội nghị, hội thảo, lễ khởi công,khánh thành, công bquyết định; tiếtkiệm tối thiểu 20% chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phm, xăng dầu; tiết kiệm tốithiểu 30% dự toán kinh phí đã phân bổ cho các nhiệm vụ chi tchức lễ hội, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoàinước...

Trên cơ sở đó, xác định cụ thể sốtiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên của 07 tháng cuối năm 2013, gửi SởTài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính trong tháng6 năm 2013; Sở Tài chính thực hiện giữ lại số tiết kiệm thêm 10% dự toán chithường xuyên tại Kho bạc Nhà nước Thái Bình; đến quý IV năm 2013, căn cứ tìnhhình thu, chi ngân sách nhà nước, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫncủa Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc sử dụng số tiếtkiệm này.

- Khắc phục tình trạng chồng chéo,lãng phí, không hiệu quả trong việc triển khai và bố trí kinh phí thực hiện cácchương trình, dự án, nhiệm vụ; không bsung các đề án,chương trình, ban hành các cơ chế chính sách mới hoặc nâng định mức chi làmtăng chi ngân sách nhà nước khi chưa xác định được nguồn đảm bảo.

- Đảm bảo nguồn thực hiện các chế độ,chính sách đã ban hành và an sinh xã hội.

4. Điều hành ngân sách chủ động, tíchcực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp địa phương.

Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện,thành phố tập trung chỉ đạo:

a) Quản lý chặt chẽ nguồn dự phòngngân sách đã bố trí dự toán ở các cấp ngân sách; tập trung điều hành sử dụngtrong phạm vi 50% nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí trong dự toán của từng cấpđể xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh; nguồn dự phòng ngân sách còn lại đểchủ động xử lý khi nguồn thu ngân sách nhà nước giảm lớn.

b) Trong quá trình điều hành chủ độngsắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu ngân sách nhànước; theo dõi chặt chẽ tình hình biến động tồn quỹ ngân sách các cấp, điềuhành đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước.

c) Phấn đấu quyết liệt để đảm bảo cânđối ngân sách địa phương, trường hợp giảm thu so với dự toán, phải chủ động sửdụng các nguồn lực tài chính của địa phương để bù đắp, đồng thời thực hiện ràsoát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thờigian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, trong đó phải ưu tiênđảm bảo nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và có tính chất lương, cáckhoản chi thường xuyên để đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị,các khoản chi an sinh xã hội, chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình quantrọng.

Trường hợp giảm thu tiền sử dụng đấtso với dự toán thì thực hiện cắt giảm, hoặc giãn tiến độ thực hiện của côngtrình, dự án được bố trí chi từ nguồn thu này.

5. Tổ chức thực hiện:

a) Giao cho Sở Tài chính căn cứ vănbản số 6684/BTC-NSNN ngày 27/5/2013 của Bộ Tài chính về việc tiết kiệm thêm dựtoán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013 để hướng dẫn việc thực hiệntiết kiệm chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013 theo quy định.

b) Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan,ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng,nhiệm vụ và những quy định của Chỉ thị này khẩn trương chỉ đạo tổ chức triểnkhai thực hiện và kim tra việc thực hiện ở cấp dưới và cácđơn vị trực thuộc đphấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu, chingân sách các cấp năm 2013.

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp vớiSở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện,thành phố tổ chức theo dõi, đôn đc, kiểm tra, đánh giátình hình và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiệnChỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, TP;
- Lưu: Văn thư, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh