ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Tây Ninh, ngày 05 tháng 9 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆNNHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2013 – 2014

Thực hiện Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày15/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầmnon, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp nămhọc 2013-2014, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo, các sở,ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện tốt nhiệm vụtrọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014 như sau:

1. Về công tác quản lý giáo dục

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dụcvà đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứIX, các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động củaTỉnh ủy về công tác giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý giáodục giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể; thực hiện hiệu quả Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về Quy định trách nhiệm quản lýnhà nước về giáo dục.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các điều kiện đảmbảo chất lượng; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáodục đào tạo, xử lý nghiêm các vi phạm gắn với việc xem xét trách nhiệm quản lývà danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân thủ trưởng cơ sở giáo dục để xảy racác tiêu cực và thông báo công khai trước công luận.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầutư, mua sắm cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụngcông nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo, của cáccơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục.

Triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Củng cố,kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáodục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn 2013– 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện theo Đề án 1928/QĐ-TTg của Thủtướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục phápluật trong nhà trường giai đoạn 2013- 2016.

2. Về tổ chức hoạt động giáo dục

a. Nhiệm vụ chung của các cấp học

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việchọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức các hoạtđộng thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáodục (15/10/1968-15/10/2013) và đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thiđua đã tổng kết thành các hoạt động thường xuyên của ngành.

Triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm noncho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăngcường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn; thựchiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt chú trọng về chất lượng giáo dục ở cáccấp học đối với giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn. Tăng cường công tácgiáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏevà giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên.

Tiếp tục triển khai tự đánh giá và đánh giángoài các cơ sở giáo dục, công nhận các cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chấtlượng.

Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ đào tạo và bồidưỡng giáo viên, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập để thựchiện có hiệu quả Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở đào tạo trên địabàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012 – 2020.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chínhsách ưu đãi đối với học sinh, sinh viên theo đúng đối tượng đã quy định.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông vềcác hoạt động giáo dục. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng gắn với hiệu quảtổ chức các hoạt động giáo dục.

b. Giáo dục mầm non

Củng cố, mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục mầmnon phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tăng tỷ lệ huy động trẻ đếntrường học 2 buổi/ngày. Tăng cường đầu tư xây dựng trường mầm non đạt chuẩnQuốc gia; tăng cường hiệu quả quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Tăng tỷ lệ huy động trẻ đến các cơ sở giáo dụcmầm non ở tất cả các độ tuổi, tăng tỷ lệ trẻ được ăn bán trú tại trường.

Ưu tiên các nguồn lực để đẩy mạnh công tác phổcập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi. Tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất,thiết bị, đồ dùng - đồ chơi, đội ngũ để phấn đấu năm 2014 đạt mục tiêu phổ cậpgiáo dục mầm non trẻ 5 tuổi.

c. Giáo dục phổ thông

Tích cực triển khai đổi mới nội dung, chươngtrình, phương pháp dạy và học, phương thức thi, kiểm tra, đánh giá nhằm tạo rasự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dụcphổ thông.

Tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình trường họcmới Việt Nam (VNEN), nhân rộng mô hình này tùy theo các mức độ khác nhau phùhợp với điều kiện của địa phương. Đẩy mạnh tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở cấptiểu học ở những nơi điều kiện.

Tiếp tục chỉ đạo điều chỉnh nội dung dạy họctheo hướng tinh giản; xây dựng và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp liênmôn; phát động cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; tăngcường công tác tư vấn hướng nghiệp trong các trường trung học.

Tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho họcsinh; phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong trường học.

d. Giáo dục thường xuyên

Nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền vềmục đích, ý nghĩa, lợi ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập củatrung tâm giáo dục thường xuyên, mở rộng việc dạy văn hóa kết hợp với dạy nghềđáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, đảm bảo các trung tâm hoạt động có hiệuquả và phát triển bền vững.

Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của cácTrung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn theoQuyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Banhành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tậpcộng đồng xã, phường, thị trấn.

Tăng cường nề nếp, kỷ cương, hiệu quả hoạt độngcủa các trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Thực hiện tốt việc liên kết đào tạo cao đẳng,đại học, trung cấp chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hộicủa địa phương.

e. Giáo dục chuyên nghiệp

Mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành nghề đàotạo, các hình thức đào tạo và các loại hình trường trung cấp chuyên nghiệp gắnvới bảo đảm chất lượng đào tạo, phù hợp với khả năng cung ứng nhân lực của cơsở đào tạo và quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh. Thực hiện đổi mới chươngtrình đào tạo, phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập của người học.Đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp, đào tạo theo nhu cầu xã hội, hợptác với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối vớiviệc thực hiện quy chế đào tạo, mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo.

Thực hiện đầy đủ các chính sách quy định đối vớinhà giáo.

3. Về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộquản lý giáo dục

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát,tập huấn hoạt động xây dựng, thực hiện quy hoạch nhân lực ngành giáo dục củatỉnh.

Tiếp tục thực hiện Đề án “Đào tạo giáo viêngiáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường trung học phổ thông, trungcấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề giai đoạn 2010-2016”.

Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng nâng caotrình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhânviên ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương; đánh giá giáoviên và cán bộ quản lý theo chuẩn đảm bảo khách quan, công bằng qua kết quả tựbồi dưỡng thường xuyên và đóng góp thực tế với nhà trường được đồng nghiệp, phụhuynh và học sinh ghi nhận.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách đốivới nhà giáo; thực hiện tốt chính sách thu hút nhân tài theo Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của UBND tỉnh nhằm tạo động lực phấn đấu cho nhà giáo và cán bộquản lý giáo dục đang công tác và thu hút người giỏi về quản lý, giảng dạy tạiđịa phương.

4. Về tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chếtài chính giáo dục

Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáodục nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xãhội đầu tư cho giáo dục.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Chỉ đạothực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ xây dựngtrường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn Quốc gia; hoàn thành Đề án Kiên cốhóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên.

Đầu tư cơ sở vật chất cho các trung tâm GDTX cáchuyện, thị xã đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, sửdụng hiệu quả mọi nguồn vốn, đảm bảo yêu cầu giảng dạy và học tập. Đầu tư xâydựng cơ sở vật chất theo hướng xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia lồng ghép vớiviệc xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệmxây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị đạt hiệu quả cao ở địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạochủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kếtquả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quyđịnh./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thảo