ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 09 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 79/2013/NĐ-CP NGÀY19/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, thông tinthống kê nhà nước được thu thập, tổng hợp và công bố ngày càng nhiều với chấtlượng và độ tin cậy từng bước được nâng lên, là nguồn thông tin chính thống vàcó tính pháp lý cao nhất của nước ta. Tuy vậy, trong điều kiện hội nhập ngàycàng sâu rộng, thông tin thống kê đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập; có lúc, cónơi còn chưa đáp ứng yêu cầu của xã hội, cũng như nhu cầu ngày càng cao củangười dùng tin; có nhiều nguyên nhân, trong đó đáng lưu ý là việc chấp hànhLuật Thống kê và các quy định pháp luật liên quan của các cơ quan, ban ngành;các tổ chức, đơn vị có liên quan và các địa phương chưa nghiêm.

Để quán triệt và thực hiện có hiệuquả Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạthành chính trong lĩnh vực thống kê thay thế Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày04/2/2005 của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng cáccơ quan, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức,đơn vị có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc có trách nhiệm lãnhđạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tuyên truyền, phổ biếnđầy đủ những nội dung của Nghị định số 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ để cán bộ,công chức, viên chức, người lao động hiểu và thực hiện đúng quy định của phápluật.

2. Giám đốc các doanh nghiệp, Chủcác cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế chịu trách nhiệmquán triệt và chỉ đạo cán bộ kế toán, thống kê của đơn vị chấp hành nghiêm túccác quy định của cơ quan thống kê về chế độ thông tin, báo cáo đảm bảo trungthực, khách quan, chính xác, đầy đủ và kịp thời.

3. Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng ở các địa phương thườngxuyên có chương trình, chuyên mục tuyên truyền về Luật Thống kê, Nghị định củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thống kê và Nghị địnhnày giúp các tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọngcủa công tác thống kê trong việc phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhànước và của các cấp, các ngành để xác định rõ trách nhiệm trong việc cung cấp,sử dụng những thông tin thống kê.

4. Giao Sở Tư pháp (Cơ quan Thườngtrực của Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật tỉnh) phối hợp CụcThống kê tỉnh có kế hoạch tuyên truyền phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP ngày19/7/2013 của Chính phủ.

5. Giao Cục Thống kê tỉnh tổ chứctập huấn và tổ chức thi hành Nghị định 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chínhphủ đối với cán bộ, công chức, viên chức đang làm công tác thống kê trên địabàn tỉnh; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số79/2013/NĐ-CP của Chính phủ; định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh, LĐLĐ tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH đơn vị tỉnh LĐ;
- Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đài PTTH Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng;
- Lưu VT, TH3, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến