ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 5 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2013/NĐ-CP NGÀY 19/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

Trong những năm qua, việc thực hiện Luật Thống kê và các văn bản pháp luật quy định về công tác thống kê được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai, thực hiện tương đối tốt. Công tác thống kê đã đóng vai trò quan trọng, tích cực trong việc cung cấp nguồn thông tin, số liệu có căn cứ khoa học, giúp các cấp, các ngành có những thông tin kịp thời, đầy đủ, đảm bảo độ tin cậy cao, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn, dài hạn. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh... chưa chấp hành nghiêm túc Luật Thống kê; chất lượng thông tin thống kê còn hạn chế, chưa phản ánh kịp thời và sát đúng với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, làm ảnh hưởng không ít đến quá trình quản lý và chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành.

Ngày 19 tháng 7 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về thống kê và tạo thuận lợi cho cơ quan Thống kê các cấp trong việc thu thập, tổng hợp thông tin phục vụ quản lý, điều hành của các cấp, các ngành. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện những nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ cho cán bộ, công chức và người lao động trong ngành Thống kê và các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê; chấn chỉnh kịp thời các sai sót và phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung, qui định của Nghị định số 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ để các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị định và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê; cung cấp, phổ biến và sử dụng thông tin thống kê theo qui định.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ đến các đơn vị, phòng, ban trực thuộc và cán bộ, công chức thuộc đơn vị mình quản lý.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai đến UBND các xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn về nội dung Luật Thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực hiện. Hàng năm, chỉ đạo sơ kết đánh giá và đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Thống kê và Nghị định số 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

5. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh bố trí chuyên mục, thời lượng thích hợp để tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê và Nghị định số 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm giúp các đối tượng liên quan nắm được nguyên tắc, hình thức xử phạt, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thống kê; đồng thời nêu gương các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt và phê bình các tổ chức, cá nhân không chấp hành hoặc chấp hành thiếu nghiêm túc các qui định của Pháp luật thống kê.

Giao Cục Thống kê tỉnh theo dõi, hướng dẫn và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện của các sở, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan, định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Tổng Cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để theo dõi chỉ đạo.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc