UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 8 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC TỔNGPHÚC TRA QUÂN NHÂN DỰ BỊ PHỤC VỤ ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU XÂY DỰNG, HUY ĐỘNG, TIẾPNHẬN LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN NĂM 2013

Căn cứ vào Quyết định số 137/QĐ-TTg ngày09/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước vềxây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên cho tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 07/3/2006của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng, huyđộng và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên cho các huyện, thành phố trong tỉnhgiai đoạn 2006-2010.

Để bảo đảm chỉ tiêu xây dựng các đơn vị dự bịđộng viên phù hợp với thực tế nguồn dự bị động viên của các địa phương hiện nayđáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. Uỷban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Tổ chức tổng phúc tra nguồn dự bị động viêntrong toàn tỉnh phục vụ điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng, huy động và tiếp quânnhân dự bị của các huyện, thị xã, thành phố trong các trạng thái sẵn sàng chiếnđấu theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ đã giao cho tỉnh Bắc Ninh xây dựng giaiđoạn 2006-2010.

2. Bộ CHQS tỉnh phối hợp văn phòng UBND tỉnh chủtrì tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, tổ côngtác, chỉ đạo các địa phương trong tỉnh tổ chức tổng phúc tra chặt chẽ, hết sốlượng, nắm chắc chuyên nghiệp quân sự, tuổi đời, số lượng đảng viên… Tổ chứctập huấn, hướng dẫn cho các địa phương, đơn vị in ấn mẫu biểu, bản đồ, sơ đồ vàcác vật chất bảo đảm khác phục vụ cho việc tổng phúc tra, điều chỉnh chỉ tiêuxây dựng của các huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm,tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Quân khu, Bộ Quốc phòng theo quy định.

3. Các Sở, Ban, ngành liên quan, theo chức năngnhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệuquả thiết thực.

4. Các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch,hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh, cử cán bộ tham gia tập huấn đúng đủ thành phần. Xâydựng kế hoạch tổ chức triển khai tổng phúc tra chặt chẽ, hết số lượng, bảo đảmchất lượng.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu lãnh đạo các Sở,Ban, ngành thuộc tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thịxã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc./.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh