THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 09-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 1978

CHỈ THỊ

VỀVIỆC XEM XÉT, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 1978 THEO TINH THẦNNGHỊ QUYẾT LẦN THỨ BA CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Ban bí thư trung ương Đảng đã cóchỉ thị số 26-CT/TW ngày 24-12-1977 về việc truyền đạt và tổ chức thực hiệnnghị quyết hội nghị lần thứ ba của Ban chấp hành trung ương Đảng. Ban bí thư đãnhấn mạnh phải quán triệt đầy đủ quan điểm mới về quản lý và kế hoạch hóa là“dựa vào lực lượng dồi dào của đất nước ta, khai thác nhanh nhất, tốt nhất đất,rừng, biển, các tài nguyên khác cùng với cơ sở vật chất – kỹ thuật mà ta có, đểphát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất và cải thiện đời sống…” để phát huy tínhtích cực, sáng tạo của ngành, cấp, đơn vị trong việc xem xét lại, bổ sung kếhoạch năm 1978. Ban chấp hành trung ương Đảng đòi hỏi các cấp, các ngành và cơsở phải nhận thức đúng trách nhiệm, nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, phấnđấu đạt được một chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc về tổ chức và quản lý, về chỉđạo thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1978.

Hiện nay, các chỉ tiêu kế hoạchvà ngân sách Nhà nước năm 1978 đã được tạm giao và sắp tới sẽ có chỉ tiêu chínhthức gửi tới các ngành và các địa phương.

Tuy nhiên, cần thấy rằng kếhoạch Nhà nước năm 1978 của các ngành và các địa phương xây dựng lên, căn bảnvẫn làm theo cách cũ và chưa quán triệt được các tư tưởng chỉ đạo như nghịquyết hội nghị lần thứ ba của Ban chấp hành trung ương Đảng đề ra.

Để quán triệt hơn nữa đường lối,phương châm của Đại hội IV, ngay sau khi phổ biến và bàn kế hoạch thực hiệnnghị quyết của Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ ba, các ngành, các địaphương và các cơ sở sản xuất quốc doanh và hợp tác xã cần nắm lại năng lực sảnxuất, nắm lại tình hình sử dụng sức lao động, vật tư, thiết bị, tiền vốn, v.v…đối chiếu chỉ tiêu kế hoạch 1978 với nghị quyết của hội nghị trung ương lần thứba và chỉ thị số 26-CT/TW của Ban bí thư, đi sâu nghiên cứu phát hiện thêm nănglực tiềm tàng sẵn có để huy động vào sản xuất và tăng thêm hiệu quả của nềnkinh tế như sức lao động, đất đai, tài nguyên, các loại vật tư thiết bị tồn khochưa sử dụng hết, các loại thiết bị sử dụng công suất còn thấp, các loại sảnphẩm chưa được huy động đúng mức, các loại phế liệu, phế phẩm chưa được tậndụng, các kinh nghiệm và sáng kiến của công nhân; cán bộ kỹ thuật, cán bộ quảnlý chưa được phát huy, các nguồn thu cho Nhà nước chưa được quản lý chặt chẽ,v.v…

Trên cơ sở phát huy tinh thầnlàm chủ tập thể, ý thức tự lực tự cường và triệt để tiết kiệm, từng cơ sở, từngđịa phương, từng ngành cần soát lại các chỉ tiêu kế hoạch năm 1978 để bổ sung,hoàn chỉnh thêm theo như tinh thần chỉ thị của Ban bí thư số 26-CT/TW ngày24-12-1977 về việc phổ biến nghị quyết Hội nghị trung ương lần thứ ba.

Việc làm nói trên được tiến hànhkhẩn trương trong quý I năm 1978 để các cơ sở sản xuất có căn cứ đăng ký vượtmức chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời chậm nhất là cuối tháng 3 năm 1978, các Bộ,Tổng cục và các tỉnh, thành phố gửi báo cáo về những điểm bổ sung, hoàn chỉnhkế hoạch năm 1978 của ngành, địa phương mình lên Phủ thủ tướng và Ủy ban Kếhoạch Nhà nước, đồng thời gửi cho các Bộ, Tổng cục và địa phương có liên quan.Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính và các Bộ quản lý ngành có trách nhiệmnghiên cứu, tổng hợp những đề nghị mới của các địa phương và các ngành để cuốiquý II năm 1978 Ủy ban Kế hoạch Nhà nước tổng hợp trình Hội đồng Chính phủ vềviệc bổ sung và điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch 1978 với nội dung tích cực vàvững chắc hơn. Bộ Tài chính kết hợp với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và các Bộ phảinắm lại các nguồn thu chi và dựa vào khả năng thực tế để trình Thường vụ Hộiđồng Chính phủ dự án điều chỉnh ngân sách theo hướng nâng mức thu và giảm chi.

Trong thời gian quý I năm 1978,một mặt các Bộ, Tổng cục và các địa phương phải khẩn trương tổ chức thực hiệnkế hoạch 1978 theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước đã giao, mặt khác, Ủy ban Kế hoạchNhà nước và các Bộ, Tổng cục cần làm việc với các ngành, địa phương có liênquan để cùng nhau giải quyết các vấn đề cụ thể nhằm bảo đảm cho việc bổ sung vàđiều chỉnh kế hoạch và ngân sách 1978 có cơ sở vững chắc.

Cuối tháng 3 năm 1978, Ủy ban Kếhoạch Nhà nước phải trình Hội đồng Chính phủ về sổ kiểm tra kế hoạch năm 1979để kịp thời giao cho các ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị