THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 1-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 1978

CHỈ THỊ

VỀTỔ CHỨC PHONG TRÀO ĐỒNG KHỞI THI ĐUA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA NĂM 1978

Năm vừa qua, với quyết tâm thựchiện nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng,nhân dân ta đã phát huy tinh thầncách mạng tiến công, đồng thời thi đua xã hội chủ nghĩa, lao động sản xuất vàtiết kiệm, khắc phục các khó khăn của nền kinh tế sau chiến tranh, vượt qua cácthiên tai, đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1977. Các nhân tố mớivà điển hình tiên tiến đã xuất hiện trong các ngành, các địa phương, các đơn vịcơ sở và trong các lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là về sản xuất nôngnghiệp, thâm canh, tăng vụ, làm thủy lợi, khai hoang, xây dựng vùng kinh tếmới, v.v… phong trào cách mạng của quần chúng đã chứng minh chiều hướng đi lêncủa nền kinh tế nước ta và khả năng sáng tạo rất to lớn của quần chúng dưới sựlãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, những kết quả đạtđược còn thấp xa so với tiềm lực sẵn có và so với yêu cầu của Đảng và Nhà nước.Nhìn chung cả nước, phong trào thi đua phát triển chưa đều khắp, chưa đồng bộ,khí thế chưa cao, hiệu quả còn thấp. Điều đáng quan tâm nhất là lực lượng laođộng dồi dào của xã hội chưa được dùng hết và dùng tốt; đất đai, rừng, biển vàcác tài nguyên khác chưa được dùng hết và dùng tốt; đất đai, rừng, biển và cáctài nguyên khác chưa được khai thác tốt; cơ sở vật chất – kỹ thuật chưa được sửdụng có hiệu quả; hiệu tượng tiêu cực trong kinh tế và đời sống xã hội còn kháphổ biến và có mặt nghiêm trọng; đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn.

Nhiều cấp ủy Đảng và chính quyềnchưa thật sự quan tâm chỉ đạo phong trào thi đua. Sự phối hợp giữa chính quyềnvà các đoàn thể thiếu chặt chẽ và ăn khớp. Phong trào đồng khởi thi đua xã hộichủ nghĩa dấy lên từ nhà máy chế tạo máy công cụ số I Hà Nội là một nhân tốmới, tuy đã được sự hưởng ứng của nhiều ngành, nhiều địa phương và đơn vị cơsở, nhưng chưa được sự chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên. Việc tổng kết kinhnghiệm và nhân các điển hình tiên tiến mới làm được ở một số địa phương.

Công tác vận động mỗi người cómột sáng kiến làm chưa tốt. Việc khen thưởng làm chậm, một số vấn đề về chínhsách và chế độ khen thưởng chậm được cải tiến.

Năm 1978 là năm có vị trí đặcbiệt trọng yếu đối với việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976-1980) nhưnghị quyết Hội nghị lần thứ hai và lần thứ ba của Ban chấp hành trung ương Đảngvà nghị quyết kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa VI đã chỉ rõ.

Căn cứ vào yêu cầu của nhiệm vụkế hoạch Nhà nước năm 1978 nhằm cụ thể hóa chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số477-TTg ngày 17-12-1976 về tổ chức phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa trong kếhoạch Nhà Nước 5 năm (1976-1980), Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Thủ trưởng các ngành,các cấp cùng với các đoàn thể ra sức động viên các tầng lớp đồng bào và chiếnsĩ phát huy cao độ tinh thần làm chủ tập thể và ý chí tự lực tự cường, nhận rõcác thuận lợi cơ bản và các khó khăn trước mắt của nền kinh tế nước ta, trên cơsở đó, tổ chức và động viên mọi người đồng khởi thi đua xã hội chủ nghĩa, tạocho được phong trào cách mạng sâu rộng trong cả nước, thực hiện thắng lợi kếhoạch Nhà nước năm 1978, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Phải làm cho mọi ngành, mọi cấp,mọi người quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa và nội dung của phong trào đồngkhởi thi đua xã hội chủ nghĩa. Phong trào đồng khởi thi đua năm 1978 phải nhằmvào yêu cầu cơ bản nhất là: tăng nhanh năng suất lao động xã hội, nâng caochất lượng, triệt để thực hành tiết kiệm, xây dựng nền nếp quản lý mới, phongcách lao động và nền sống mới trên cơ sở phát huy quyền làm chủ tập thể xã hộichủ nghĩa; kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực trong kinh tếvà đời sống xã hội, nhằm hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1978, tạođiều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (1976-1980)

Nhiệm vụ cách mạng đã chuyểntrọng tâm sang lĩnh vực xây dựng và cải tạo xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế phảiđược phát triển có kế hoạch và cân đối giữa các ngành, các địa phương và cácđơn vị cơ sở; các khâu của quá trình tái sản xuất phải hoạt động nhịp nhàng, ănkhớp với nhau, tiến lên một cách đồng bộ và theo nhịp độ cao. Đồng thời thi đuachính là đáp ứng yêu cầu đó của nhiệm cách mạng và nhấn mạnh một nguyên tắcmang tính quy luật của phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa. Đồng khởi thi đuacòn gợi lên một khí thế, một truyền thống cách mạng của nhân dân ta, phát huytinh thần làm chủ tập thể của quần chúng trong sự nghiệp cách mạng to lớn hiệnnay, phản ánh kết quả và kinh nghiệm thu được trong phong trào thi đua năm qua.Đồng khởi thi đua là “người người thi đua, ngành ngành thi đua”, thi đua toàndiện, nhất là thi đua đẩy mạnh 3 cuộc cách mạng, khắc phục các mặt mất cân đối,phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác mọi khả năng tiềm tàng của đất nước. Đồngkhởi thi đua đòi hỏi trên và dưới đều phải chuyển, cơ sở sản xuất chuyển, cơquan quản lý và phục vụ chuyển, mọi ngành mọi cấp, mọi đơn vị và mọi người đềuchuyển; chuyển từ Đảng viên, đoàn viên đến đông đảo quần chúng; chuyển từ nhậnthức, tư tưởng đến hành động; chuyển mạnh, chuyển nhanh, hiệp đồng chặt chẽ nhưtrong chiến đấu. Có được phong trào đồng khởi thi đua như thế, nhất định sẽhoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1978 và kế hoạch 5 năm (1978-1980).

2. Nội dung thi đua năm 1978phải xoáy chặt hơn nữa vào những vấn đề lớn sau đây:

- Lao động sản xuất và công tácđạt năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều;

- Tổ chức lại sản xuất, cải tiếnquản lý, cải tiến kỹ thuật;

- Lưu thông, phân phối kịp thời,phục vụ tốt nhất cho sản xuất và đời sống;

- Tăng cường trật tự an ninh xãhội, kiên quyết đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong kinh tế và đờisống xã hội.

Trong các lực lượng vũ tranhnhân dân, tổ chức đồng khởi thi đua “Quyết thắng”, huấn luyện và sẵn sàng chiếnđấu tốt, tham gia xây dựng kinh tế tốt.

Các ngành văn hóa, giáo dục, ytế, thể dục thể thao, v.v…. căn cứ vào nội dung chung đã nói ở trên và căn cứvào nhiệm vụ của ngành mình mà đề ra nội dung cụ thể cho sát hợp.

Các phong trào thi đua của cácngành, các địa phương và các đoàn thể là những bộ phận của phong trào chung cảnước, phải góp phần thúc đẩy phong trào chung, nhằm mục tiêu chung là hoànthành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1978 và kế hoạch Nhà nước 5 năm(1976-1980).

3. Biện pháp và hình thức tổchức thi đua

a) Làm tốt việc bồi dưỡng vànhân nhanh các điển hình tiên tiến, phát triển và củng cố các tổ và đội laođộng xã hội chủ nghĩa:

Đặc trưng cơ bản nhất của cácnhân tố mới và các điển hình tiên tiến trong năm qua là phát huy tinh thần làmchủ tập thể xã hội chủ nghĩa, tổ chức phong trào cách mạng của quần chúng, khaithác tốt nguồn vốn quý nhất là lao động dồi dào, tài nguyên thiên nhiên phongphú, kết hợp với sử dụng tốt cơ sở vật chất – kỷ thuật và công cụ laođộng; không trông chờ, ỷ lại vào bên ngoài và bên trên, mạnh dạn tiến công khắcphục các khó khăn và làm được nhiều việc lớn.

Cần tổ chức tổng kết kịp thờinhững bài học kinh nghiệm của những đơn vị và cá nhân tiên tiến, làm sao chotất cả các đơn vị và cá nhân có cùng điều kiện phải làm được như những đơn vịvà cá nhân tiên tiến, giảm bớt số trung bình và chậm tiến. Đây là biện pháp tổchức thi đua quan trọng bậc nhất. Năm 1978, ít nhất mỗi ngành có một đơn vị,mỗi tỉnh có một huyện, mỗi huyện có một hợp tác xã, mỗi hợp tác xã, mỗi xínghiệp, mỗi cơ quan có một tổ, đội, phòng, ban… xuất sắc về toàn diện hoặc vềmột số mặt, lấy đó làm điển hình tiêu biểu nhất để đi sâu rút kinh nghiệm về tổchức sản xuất, cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật, cải tiến lề lối làm việc,nâng cao trình độ tư tưởng và tổ chức, làm gương mẫu cho phong trào chung, độngviên lòng tin tưởng và phấn khởi của quần chúng vào tiềm lực to lớn của mình đểkhắc phục mọi khó khăn và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Phải nâng cao tinh thần tráchnhiệm tiến công, chủ động, sáng tạo, khiêm tốn trong công việc học tập và vậndụng kinh nghiệm của những đơn vị và cá nhân tiên tiến, trước hết là những đơnvị và cá nhân tiên tiến ngay trong ngành mình, địa phương mình. Những điển hìnhnhư hợp tác xã Định Công, Vũ Thắng, Giao An… trong nông nghiệp; công trường KẻGỗ và xã Quý Sơn… trong thủy lợi; trường Bắc Lý, bệnh viện Vân Đình, v.v… cầnđược các ngành, các cấp nghiên cứu học tập một cách thiết thực.

Trên cơ sở đúc kết kinh nghiệmvà bồi dưỡng điển hình mà xây dựng các đơn vị xã hội chủ nghĩa (phân xưởng, xínghiệp, hợp tác xã…)

Đối với những đơn vị còn trìtrệ, giẫm chân tại chỗ, thì cấp ủy Đảng, thủ trưởng và đoàn thể cấp trênphải đi sát giúp đỡ, tìm cho được nguyên nhân để đẩy phong trào nơi đó tiếnlên; trong trường hợp cần thiết phải xử lý bằng biện pháp hành chính, thì phảikiên quyết làm có như vậy mới tạo ra được thế đồng khởi mới trong năm 1978.

b) Đẩy mạnh cuộc vận động“mỗi người phát huy và áp dụng một sáng kiến”, ứng dụng tiến bộ kỹ thuậtnhằm vào hai yêu cầu: tận dụng lao động xã hội và thời gian lao động; triệt đểtiết kiệm vật tư, giải quyết được nhiều loại vật tư thay thế hàng nhập khẩu.

Các đoàn thể (công đoàn, thanhniên, phụ nữ…) phải ra sức tổ chức tốt cuộc vận động này; các cơ quan Nhà nướcphải tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, quản lý sáng kiến và cùng với cácđoàn thể làm tốt việc xét duyệt, phổ biến, áp dụng và khen thưởng sáng kiếnđược kịp thời.

Tổng công đoàn có chủ trương tậptrung sức làm tốt việc tổng kết sáng kiến, thúc đẩy phong trào này trong côngnhân, viên chức. Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, các ngành và các cấpchính quyền, các đoàn thể thanh niên và phụ nữ cần phối hợp chặt chẽ với côngđoàn để thúc đẩy phong trào thi đua.

Phải rất coi trọng phong trào 3cải tiến trong các cơ quan quản lý, hành chính, sự nghiệp; nghiêm chỉnh thihành nghị quyết 228 của Bộ Chính trị trung ương Đảng và chỉ thị số 159-TTg ngày14-04-1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tham ô, lãng phí, móc ngoặc,chống quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân dân, chống cục bộ, bảnvị, phục vụ kịp thời và tốt nhất cho sản xuất và đời sống nhân dân.

c) Làm tốt việc giáo dục,phát động Đảng viên, đoàn viên, phát huy vai trò đầu tàu của anh hùng, chiến sĩthi đua để làm hạt nhân thúc đẩy phong trào thi đua tập thể. Phải cố gắng,phát triển và nâng cao chất lượng của phong trào tổ và đội lao động xã hội chủnghĩa, qua đó nâng cao tinh thần thi đua tập thể, phát huy sức mạnh tổng hợpnhằm đẩy mạnh 3 cuộc cách mạng từ cơ sở. Phải phát triển mạnh hơn nữa về sốlượng nhưng nhưng lúc nào cũng phải lấy chất lượng là chính; chú ý quy định cáctiêu chuẩn về tổ và đội lao động xã hội chủ nghĩa cho sát hợp với từng ngành,chấn chỉnh việc đăng ký và xét duyệt được kịp thời, chính xác. Ở những nơi cóđiều kiện (tổ chức sản xuất tương đối ổn định, có phong trào khá…), có thể đăngký phấn đấu xây dựng phân xưởng, xí nghiệp, hợp tác xã lao động xã hội chủnghĩa. Qua phong trào thi đua tập thể mà xây dựng con người mới xã hội chủnghĩa.

Chuẩn bị tốt Đại hội anh hùng vàchiến sĩ thi đua.

d) Tăng cường công tác tổchức thi đua, thực hiện sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa chính quyền và cácđoàn thể dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng.

Các cấp chính quyền phải ra sứccải tiến quản lý, tạo tiền đề và điều kiện thuận lợi cho phong trào thi đua,trước hết là nhanh chóng cải tiến công tác định mức kinh tế - kỹ thuật, côngtác cung ứng vật tư, công tác đời sống, đồng thời qua thi đua mà tạo ra cácđiều kiện vật chất – kỹ thuật, thúc đẩy trở lại công tác quản lý và sản xuất ngàycàng tiến bộ.

Các cấp chính quyền phải tăngcường công tác tổ chức và chỉ đạo thi đua, cùng với các đoàn thể xây dựng mụctiêu, nội dung và biện pháp tổ chức thi đua chung trong cả năm và trong từngđợt ngắn cho cụ thể, áp dụng rộng rãi việc đăng ký thi đua từ cá nhân, từ tổ vàđội, từ đơn vị cơ sở đến toàn ngành, toàn địa phương. Trước mắt, phải cùng nhautổng kết tốt phong trào địa phương. Trước mắt, phải cùng nhau tổng kết tốtphong trào thi đua năm 1977 từ đơn vị cơ sở. Các nơi đã có phong trào đồng khởithi đua càng phải chú trọng tổng kết cho thật tốt, rút ra những bài học thiếtthực để phổ biến rộng rãi trong ngành và địa phương. Phải đôn đốc, kiểm traviệc thi hành các chính sách và chế độ khen htưởng đã có và xúc tiến ngay việcnghiên cứu sửa đổi, bổ sung những chính sách và chế độ không còn phù hợp vớitình hình mới. Các đoàn thể chủ động phát hiện với các cơ quan Nhà nước nhữngvấn đề cần sửa đổi, bổ sung. Bộ Lao động, Bộ Tài chính, Ủy ban Khoa học và kỹthuật Nhà nước, Ban thi đua trung ương… cần phối hợp với các đoàn thể để làmtốt việc này. Phải giữ vững sinh hoạt của Ban thi đua và khen thưởng (hàng quýở các ngành, các địa phương; hàng tháng ở đơn vị cơ sở) và củng cố bộ máy giúpviệc cho tốt. Ở miền Nam, nơi nào chưa thành lập Ban thi đua và khenthưởng của tỉnh, huyện,… thì phải thành lập ngay theo tinh thần của nghịquyết số 28-CP ngày 04-02-1964 và nghị quyết số 48-CP ngày 13-04-1967.

Ban thi đua trung ương căn cứvào chỉ thị này, hướng dẫn kế hoạch cụ thể cho các ngành và các địa phương. CácBan của trung ương Đảng, Tổng công đoàn, trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản HồChí Minh, trung ương Hội liên hiệp phụ nữ cần có kế hoạch phối hợp thi hành chỉthị này.

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGLê Thanh Nghị