ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 10/2004/CT .CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2004

CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v thực hiện một số biện pháp kỹ thuật, vệ sinh thú y

trong quá trình vận chuyển, tiêu thụ thức ăn chăn nuôi

_________________

Thực hiện Công điện số 177/CP-NN ngày 10/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép vận chuyển, tiêu thụ thức ăn chăn nuôi đã được kiểm dịch thú y và Công điện khẩn số 122/NN-CN của Cục Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) ngày 11/02/2004 về việc tổ chức triển khai một số biện pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm vệ sinh thú y, an tòan dịch cúm gia cầm trong quá trình vận chuyển,tiêu thụ thức ăn chănnnuôi.

Để tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm giai đọan 2 trên địa bàn tỉnh trong việc sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ thức ăn chăn nuôi. Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu UBND các Huyện, thị; Thủ trưởng các sở, ngành thuộc tỉnh, cơ sở chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi:

Tăng cường kiểm tra vệ sinh thú y chặt chẽ đối với nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi nhằm bảo đảm sản phẩm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố.

Định kỳ xông hơi, khử trùng kho nguyên liệu, sản phẩm thức ăn chăn nuôi thành phẩm và thực hiện vệ sinh tiêu độc các phương tiện vận chuyển thức ăn trước lúc vào và ra khỏi cổng nhà máy bằng các hóa chất sát trùng theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh Bình Dương với sự giám sát của Chi cục thú y.

2.Đối với việc vận chuyển thức ăn chăn nuôi, sản phẩm gia cầm: Không được vận chuyển nguyên liệu thức ăn thành phẩm cùng với gia cầm và các sản phẩm gia cầm. Nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi thành phẩm phải được bao gói trong quá trình lưu thông.

3. Đối với các cơ sở chăn nuôi:

Kho chứa thức ăn chăn nuôi thành phẩm và tòan bộ diện tích trại nuôi gia cầm phải định kỳ được xông hơi khử trùng tối thiểu 1 lần/tuần bằng các hóa chất sát trùng theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp.

Phương tiện vận chuyển thức ăn chỉ được đến kho chứa thức ăn nằm bên ngòai và phải được tiêu độc, khử trùng bằng các hóa chất theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh Bình Dương.

4.Tổ chức thực hiện

Giao Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm triển khai chỉ thị này, sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi đôn đốc và kiểm tra thực hiện.

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã chỉ đạo các ban ngành liên quan trong huyện phối hợp vời các ngành chức năng trong việc tuyên truyền và thực hiện.

Giao Chi cục thú y tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y trên nguyên liệu và thức ăn gia súc tại các chốt kiểm dịch, chế biến, cơ sở chăn nuôi và giám sát việc thực hiện tiêu độc khử trùng nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi thành phẩm tại các cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi.

Các cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi, các trại chăn nuôi gia cầm chủ động thực hiện việc bảo đảm vệ sinh thú y và tiêu độc khử trùng theo quy định.

Chi cục thú y phối hợp với Ủy ban nhân dân càc huyện thị xã Thủ Dầu Một, xã, phường, thị trấn sở tại hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi, cơ sở chế biến thức ăn gia súc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên.

Chủ tịch

(Đã ký)

Hồ Minh Phương