UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 10/2004/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 08 tháng 6 năm 2004

CHỈ THỊ

 V/v Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh

_________________________

Thực hiện Phương án sắp xếp, đổi mới DNNN trên địa bàn tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong thời gian qua Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng kế hoạch, cùng với các ngành chỉ đạo các doanh nghiệp tổ chức thực hiện, đạt được kết quả nhất định;

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban đổi mới & phát triển doanh nghiệp tỉnh, tiến độ thực hiện kế hoạch sắp xếp DNNN của tỉnh thực hiện chậm; lãnh đạo một số ngành, một số doanh nghiệp còn trù trừ trong việc xây dựng phương án chuyển đổi, chưa nhận thức sâu sắc chủ trương của Đảng về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX);

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp, đổi mới DNNN theo Phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh, các sở, ngành và các DNNN trên địa bàn triển khai thực hiện tốt một số nội đung sau:

1. Các sở, ngành thuộc tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết lần thứ 3, Nghị quyết lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và kế hoạch sắp xếp DNNN của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo các DNNN về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng.

2. Giám dốc các DNNN cần thực hiện nghiêm túc tiến độ xây dựng phương án sắp xếp chuyển đổi doanh nghiệp theo đúng của kế hoạch tỉnh; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách của nhà nước và kế hoạch sắp xếp DN của tỉnh đến toàn thể cán bộ, đàng viên, CNVC trong doanh nghiệp, nhằm nâng cao nhận thức của người lao động về quyền lợi, nghĩa vụ của mình và các chủ trương, chế độ chính sách của nhà nước trong và sau quá trình sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp.

3. Các sở, ngành có DNNN nằm trong kế hoạch sắp xếp chuyển đổi cần củng cố Ban đổi mới DN của ngành; phối hợp chặt chẽ với Ban đổi mới & phát triển DN của tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng phương án chuyển đổi theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.

4. Ban đổi mời và phát triển doanh nghiệp tỉnh chấn chỉnh tổ chuyên viên chuyên trách, thực hiện có hiệu quả kế hoạch sắp xếp DN; phối hợp với Ban đổi mới DN của các ngành có biện pháp chỉ đạo kiên quyết và hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng phương án chuyển đổi, nhất là các DN thực hiện cổ phần hóa theo đúng tiến độ kế hoạch; kiến nghị UBND tỉnh có hình thức kỷ luật nghiêm đối với giám đốc các DNNN thực hiện chậm trong việc xây dựng phương án chuyển đổi.

5. Các tổ chức đoàn thể tỉnh cần có phương án phối hợp với Ban đổi mới và phát triển DN tỉnh và giám đốc các DNNN tổ chức tuyền truyền, phổ biến chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, đổi mới DNNN đến cán bộ, công nhân người lao động trong các doanh nghiệp.

Đây là một nhiệm Vụ trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN theo tinh thần Nghị quyết TW 3 khóa IX; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, bản, ngành; các thành viên Ban đổi mới và phát triển DN tỉnh; Giám đốc các DNNN thuộc tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh