UỶ BAN NHÂN DÂN
Số: 10/2006/ CT - UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2006

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Để triển khai thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ quy định về tổ chức làm công tác thi đua- khen thưởng; kịp thời đưa công tác thi đua- khen thưởng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh ở địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1/. Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Giám đốc các doanh nghiệp thuộc tỉnh có trách nhiệm: Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ quy định về tổ chức làm công tác thi đua- khen thưởng; văn bản số 56/TĐKT-HD-VI ngày 12/01/2006 của Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ.

2/. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh căn cứ vào các văn bản quy định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể về công tác thi đua - khen thưởng của tỉnh, có nhiệm vụ:

- Phối hợp cùng Sở Tư pháp và UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai các văn bản về công tác thi đua- khen thưởng; tổ chức tập huấn về chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua- khen thưởng ở các cấp trong tỉnh.

- Hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị, địa phương trong tỉnh về công tác tổ chức thi đua và xem xét khen thưởng hàng năm. Công tác khen thưởng hàng năm cần đặc biệt chú trọng thực hiện tốt việc xét công nhận các danh hiệu thi đua và bảo đảm sự cân đối ở cả ba đối tượng: cán bộ lãnh đạo- quản lý, chuyên viên, nhân viên phục vụ; bảo đảm nguyên tắc: chính xác, công khai, cộng bằng, kịp thời.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại các phong trào thi đua chuyên đề của tỉnh, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Các chuyên đề thi đua cần tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII đã đề ra cho giai đoạn 2006- 2010. Cần quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua ở từng đơn vị cơ sở; chú trọng phát hiện khen thưởng kịp thời và bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các đối tượng người lao động và quần chúng nhân dân.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bố trí các Cụm và các Khối thi đua hàng năm đối với các huyện và các cơ quan, tổ chức do tỉnh quản lý. Trong bố trí các Cụm và các Khối thi đua phải bảo đảm một số yêu cầu cơ bản sau:

Đối với các tổ chức xã hội- nghề nghiệp và các doanh nghiệp cần bố trí Khối thi đua theo hướng mở rộng đến tất cả các loại hình tổ chức đoàn thể và tất cả các loại hình tổ chức doanh nghiệp.

Đối với các đơn vị thuộc cơ quan Trung ương quản lý đóng trên địa bàn, được UBND tỉnh xét khen thưởng thành tích thực hiện các chuyên đề thi đua do UBND tỉnh phát động, khen thưởng đột xuất và xét hiệp y khen thưởng với cơ quan quản lý cấp trên. Do đó, không bố trí các đơn vị thuộc cơ quan Trung ương quản lý vào các Khối thi đua của tỉnh.

Từng Cụm thi đua, Khối thi đua căn cứ vào quy định chung của UBND tỉnh và đặc điểm, chức năng nhiệm vụ để thống nhất xây dựng cụ thể Quy chế thi đua và xem xét đề nghị khen thưởng. Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra hoạt động của các Cụm và các Khối thi đua.

3/. Các cấp, các ngành có trách nhiệm:

a/. Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, xây dựng cụ thể Quy chế làm việc của Hội đồng. Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các cấp trong tỉnh phải trực tiếp giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng.

b/. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và xây dựng Quy chế làm việc của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh theo Quyết định số: 5116/2005/QĐ- UB ngày 28/12/ 2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; xây dựng Quy chế làm việc của HĐ TĐKT tỉnh; bố trí biên chế cán bộ chuyên trách công tác thi đua- khen thưởng.

Các cấp, các ngành và các doanh nghiệp quan tâm bố trí cán bộ làm công tác thi đua- khen thưởng đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh hướng dẫn thực hiện về tổ chức cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng theo quy định của Nghị định 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ.

4/. Báo Long An, Đài Phát thanh- Truyền hình Long An có nhiệm vụ góp phần thông tin, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác thi đua - khen thưởng; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các mô hình, nhân tố tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các gương người tốt- việc tốt.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Giám đốc các doanh nghiệp thuộc tỉnh triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này ./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Dương Quốc Xuân