ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2006/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 29 tháng 03 năm 2006

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 38/2005/NĐ-CP CỦA CHÍNHPHỦ QUY ĐỊNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Trong những năm qua,cùng với sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội,tình hình trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng (TTATXH, TTCC) đã đượcthiết lập, củng cố và đi vào hoạt động có nề nếp góp phần ổn định, phát triển,tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đạt đượckết quả trên là nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chínhquyền các cấp và các ngành chức năng, cùng với sự tham gia tích cực của đôngđảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo TTCC.

Tuy vậy, tình hìnhTTCC thời gian qua trên địa bàn toàn quốc vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiềuyếu tố phức tạp về ANTT. Tình trạng tập trung đông người nơi công cộng, trướctrụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức xã hội, nhà ở của các đồng chí lãnhđạo các cấp để kiến nghị, đề xuất, khiếu nại về giải quyết những vấn đề có liênquan đến kinh tế - xã hội có chiều hướng gia tăng. Nhiều trường hợp khiếu kiện tậpthể, vượt cấp kéo dài, một số phần tử lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáovà các quyền tự do dân chủ khác của công dân để lôi kéo, kích động, mua chuộc,các phần tử cơ hội, bất mãn trong nước dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc một số quầnchúng nhẹ dạ, cả tin tập trung đông người trái phép, gây rối TTCC, chống ngườithi hành công vụ làm ảnh hưởng đến ANTT.

Ở tỉnh ta, việc tập trungđông người để khiếu kiện trước trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp vềcác vấn đề tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng của các dự án, cácchế độ chính sách về kinh tế, xã hội đã xảy ra.

Trước tình hình trên, ngày18/3/2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2005/NĐ-CP quy định một số biệnpháp đảm bảo TTCC và ngày 5/9/2005 Bộ Công an có Thông tư số 09/2005/TT-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Để thiết lập trật tựkỷ cương, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tựcông cộng, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1- Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành,đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có tráchnhiệm phối hợp cùng với các tổ chức chính trị, xã hội tăng cường công tác tuyêntruyền, hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định mộtsố biện pháp đảm bảo trật tự công cộng và các văn bản pháp luật có liên quan đểcán bộ, nhân dân biết thực hiện.

2- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chủ trìvà phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng giải quyết các vụ việc khi xảy ratập trung đông người trái phép trên địa bàn mình quản lý.

- Chỉ đạo Văn phòngUBND các huyện, thành phố hướng dẫn thủ tục, tổ chức tiếp nhận hồ sơ xin phéphoạt động tập trung đông người nơi công cộng, báo cáo Chủ tịch UBND huyện,thành phố quyết định cho phép hoặc không cho phép đối với các trường hợp tổchức tập trung đông người trong phạm vi địa phương mình quản lý.

- Chủ động nắm tình hình,có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi viphạm lợi dụng khiếu nại, tố cáo, quyền tự do của công dân để tập trung đông ngườitrái phép ngay tại cơ sở.

3- Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cácban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức, chỉđạo thực hiện các biện pháp đảm bảo TTCC. Giải tán việc tập trung đông ngườitrái phép, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Thẩmtra các điều kiện của cá nhân, tổ chức xin phép hoạt động tập trung đông ngườinơi công cộng theo quy định.

- Phối hợp cùng vớicác ngành trong khối nội chính tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các hành vi viphạm về TTCC theo quy định của pháp luật.

- Giám đốc Công antỉnh tổ chức khảo sát và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy định các khuvực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnhhoặc hạn chế người, phương tiện giao thông trên một số tuyến đường, khu vựcquan trọng.

4- Chánh Thanh tra tỉnh trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liênquan tổ chức thực hiện công tác thanh tra, giải quyết, khiếu nại, tố cáo theoquy định của pháp luật; phối hợp với Công an tỉnh bảo đảm TTCC ở nơi xảy rakhiếu nại, tố cáo đông người.

5- Đề nghị UBMT Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể quần chúng tăngcường công tác tuyên tuyền, vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên và các tầnglớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật củaNhà nước về công tác đảm bảo TTCC. Phối hợp với các cơ quan chức năng giảiquyết các trường hợp lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để tập trungđông người trái phép, gây rối trật tự công cộng.

6- Sở Văn hoá - Thông tin, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh -Truyền hình Quảng Bình tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cácquy định của pháp luật về công tác đảm bảo trật tự công cộng; về quyền và nghĩavụ, trách nhiệm của công dân trong khiếu nại, tố cáo; về tự do tín ngưỡng tôngiáo và các quyền tự do dân chủ khác của công dân.

Nhận được Chỉ thị này Giámđốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan TW đóngtrên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiệnnghiêm túc.

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Cục kiểm tra văn bản - BTP;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMT TQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;- VPTU, các Ban đảng của Tỉnh uỷ;
- VP HĐND tỉnh;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT - NC.

TM . UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương