ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2007/CT-UBND

Tân An, ngày 29 tháng 5 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨCTRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2006/NĐ-CP NGÀY 17/4/2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀBẢO VỆ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Những năm qua, việctriển khai thực hiện Quyết định số 521/QĐ-BNV ngày 16/8/1995 của Bộ Nội vụ (naylà Bộ Công an) về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàtổ chức của Ban Bảo vệ dân phố và Chỉ thị số 53/CT-UB ngày 22/9/1995 của UBNDtỉnh về việc chấn chỉnh và củng cố hoạt động của Ban dân phố, Tổ dân phố ở xã,phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng; tổ chức vàhoạt động lựclượng bảo vệ dân phố trong tỉnh đã có nhiều tiến bộ, lực lượng bảo vệ dân phốđược thành lập ở xã phường, thị trấn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ giữgìn an ninh trật tự ở cơ sở, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các loạitội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điểnhình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuy nhiên mộtsố nơi tổ chức và hoạt động của Ban Bảo vệ dân phố còn hạn chế, chưa đáp ứngvới yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở hiện nay.

Để nâng cao về tổ chứcvà chất lượng hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố, khắc phục những hạn chế; UBNDtỉnh chỉ thị như sau :

1- Thủ trưởng các sở,ban ngành tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị xã có kế hoạch tổ chức sơ kếtđánh giá việc triển khai thực hiện Quyết định số 521/QĐ-BNV ngày 16/8/1995 củaBộ Nội vụ (nay là

Bộ Công an) về việcban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Bảo vệdân phố và Chỉ thị số 53/CT-UB ngày 22/9/1995 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnhvà củng cố hoạt động của Ban dân phố, Tổ dân phố ở xã, phường, thị trấn trênđịa bàn tỉnh. Qua đó tập trung củng cố, xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố trongsạch vững mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác giữ gìn an ninhtrật tự ở cơ sở.

2- Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn cùng với Công an huyện, thị xã,kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động của Ban, Tổ bảo vệ dân phố; qua đó xemxét thay đổi những người có phẩm chất đạo đức kém, năng lực yếu, đồng thờituyển chọn những người có năng lực trình độ, phẩm chất tốt bổ sung vào lựclượng bảo vệ dân phố đủ số lượng. Về hoạt động và tổ chức bảo vệ dân phố thựchiện đúng theo Nghị định số 38/2006/NĐ-CP và Thông tư Liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BTC-BLĐTBXH .

3- Sở Văn hoá - Thôngtin, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Long An, kết hợp với Uỷ banMặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội làm tốt công tác tuyên truyền,vận động toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn vớituyên truyền sâu rộng Nghị định số 38/2006/NĐ-CP , Thông tư Liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC để nhân dân biết, giám sát, tham gia xây dựng lựclượng bảo vệ dân phố ngày càng trong sạch vững mạnh đáp ứng với yêu cầu là lựclượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4- Giám đốc Công antỉnh có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng lực lượng vàhoạt động bảo vệ dân phố; phối hợp UBND các huyện, thị xã bồi dưỡng, tập huấnnghiệp vụ về bảo vệ an ninh trật tự, kiến thức pháp luật cho lực lượng bảo vệdân phố theo qui định của Bộ Công an.

5- Đề nghị Uỷ ban Mặttrận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạncùng với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phối hợp thực hiện.

6- Chỉ thị này thaythế Chỉ thị số 53/CT-UB ngày 22/9/1995 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh và củngcố hoạt động của Ban dân phố, Tổ dân phố ở xã, phường, thị trấn trên địa bàntỉnh; các văn bản hướng dẫn trước đây trái với chỉ thị này đều bãi bỏ.

Nhận được chỉ thị này,yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị xã cókế hoạch thực hiện và báo cáo kết quả UBND tỉnh (đồng gửi Công an tỉnh) để theodõi chỉ đạo./.

Nơi nhận:
-VP Chính phủ (Hà Nội và Tp.HCM);
-X11; X28; V11; C11(Bộ Công an);
-Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
-TT.TU;TT.HĐND tỉnh;
-CT, các PCT. UBND tỉnh;
-Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
-UBND các huyện, thị xã;
-Phòng NCTH (NC);
-Lưu VT; CA, U.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân