ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/ 2007/CT-UBND

Hạ Long, ngày 25 tháng 06 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ

Luật Cư trú đã được Kỳ họp thứ 10Quốc hội Khóa XI thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1tháng 7 năm 2007, đây là một đạo luật quan trọng quy định trình tự, thủ tụcđăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân,hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký và quản lý cư trú.

Ngày 29 tháng 3năm 2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg vviệc tổ chức thi hành Luật cư trú; để thi hành nghiêm túc Luật cư trúvà Chỉ thị của Chính phủ, Ủy ban nhândân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Ngành, đơn vị lực lượng vũtrang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhcác huyện, thị xã, thành phthực hiện những công việc sauđây:

1. Công an tnh:

a) Xây dựng kế hoạch tổ chức triểnkhai thực hiện nghiêm túc Luật cư trú, Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ và cácvăn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an. Đồng thời quán triệt cho cán bộ,chiến sĩ Công an nhân dân nắm vững nội dung cơ bản của LuậtCư trú, đảm bảo cho công tác đăng ký, quản lý cư trú có hiệu quả, góp phn quản lý xã hội trong tình hình mới.

b) Lựa chọn bố trí cán bộ có nănglực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tt làm côngtác đăng ký, quản lý cư trú, đặc biệt là cán bộ trực tiếpnhận giải quyết hồ sơ đăng ký cư trú của công dân; công khai minh bạch điều kiện,thủ tục, lệ phí về đăng ký cư trú; giải quyết kịp thikiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; xử lý nghiêm cán bộ sai phạm trongcông tác đăng ký và quản lý cư trú.

c) Rà soát thống kê đầy đủ các trườnghợp có đủ điều kiện cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo quy định của luật cư trú đểcó kế hoạch, phương án bố trí cán bộ, sắp xếp hợp lý nơithường trực tiếp dân và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo cấp sổ hộ khẩu,sổ tạm trú đúng thời hạn luật quy định. Bố trí thời gian và các điểm tiếp nhậnlưu trú thuận lợi để công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện tốtviệc thông báo lưu trú.

d) Tổ chức tập huấn chuyên sâu Luậtcư trú, các văn bản quy định chi tiết và hướng dn thihành Luật Cư trú của Chính phủ và Bộ công an; quy trình đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú và tiếp nhận thông báo lưu trú cho cán bộ chủ chốt, cánbộ trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú của các đơn vị, địa phương vàcho những người làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở xã, phường, thị trấn, nhữngngười tham gia công tác tiếp nhận thông báo lưu trú tại các khu dân cư, tổ dân.Xây dựng kế hoạch in ấn tài liệu, biu mẫu, s sách vđăng ký, quản lý cư trú theo quy định mớicủa Luật Cư trú để triển khai thực hiện.

đ) Giao Giám đốc Công an tỉnh tổ chứchướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cấp, các ngành, các đơnvị lực lượng vũ trang và Công an các cấp triển khai thihành Luật Cư trú.

2. Bộ chỉ huyQuân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫnviệc đăng ký, quản lý cư trú đối với người đang làm nghĩa vụ quân sự, hạ sĩquan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng cưtrú tại đơn vị theo quy định của Luật cư trú. Đồng thời tổ chức việc quản lý cưtrú trong khu vực lực lượng Quân đội và Bộ đội biên phòng quản lý.

3. Sở Tư pháp:

Tổ chức phổ biến Luật Cư trú đến cácSở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; chủ trì và phối hợp với Công antỉnh hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan đơn vị chức năng rà soát các văn bản quy phạm phápluật có liên quan đến quy định về hộ khẩu hoặc các quyđịnh khác trái với Luật Cư trú để kiến nghị cơ quan cóthẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ, đặc biệt các quy định lạm dụng hộ khẩu hạn chếquyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

4. Sở Văn hóa - Thông tin:

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, hướng dẫn cơ quan báo chí, phát thanh, truynhình ở tỉnh và các huyện, thị xã tuyên truyn rộng rãiLuật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú.

5. Sở Tài chính:

a) Chủ trì phối hợp Công an tỉnh, Sởkế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhândân cấp huyện dự trù kinh phí đảm bảo điều kiện để triển khai thực hiện Luật cưtrú.

b) Căn cứ vào tình hình thực tế củađịa phương nghiên cứu đề nghị trình Hội đồng nhân dân tỉnhsửa đổi bổ sung các quy định về lệ phí đăng ký cư trú cho phù hợp với Luật Cưtrú.

6. Các sở, ban,ngành, cơ quan thuộc tỉnh:

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn,nhiệm vụ của đơn vị mình tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hànhLuật Cư trú. Tiến hành kiểm tra rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và cácvăn bản khác trong lĩnh vực quản lý của mình liên quan đếnquy định vhộ khu đsửa đi, bãi bỏ hoặc kiếnnghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ những nội dung trái với Luật Cưtrú và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

7. UBND cáchuyện, thị xã, thành phố:

a) Tổ chức triển khai việc quản lýnhà nước về cư trú tại địa phương theo quy định của Luật Cư trú và các quy địnhkhác của pháp luật liên quan theo phân cấp của Chính phủ.

b) Bố trí đủ cán bộ có năng lực, phẩmchất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở cấp xã; bảo đảm trìnhtự, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai,minh bạch theo đúng quy định của Luật Cư trú và hướng dẫn của Bộ Công an, Côngan tỉnh.

c) Chỉ đạo tổ chức rà soát ngay cácvăn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý liên quanđến quy định về hộ khẩu để sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghịvi cơ quan có thm quyn sửa đi, bãi bỏ những nội dung trái vi Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

d) Giải quyết kịp thời những kiếnnghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theoquy định của pháp luật; kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Luật Cư trú.

đ) Không được tự ý ban hành thêm cácquy định, thủ tục, đặt ra việc thu phí, lệ phí trái với quy định trong Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Ủy ban nhân dântỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thi hành chỉ thị này. Trong quátrình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh vCôngan tỉnh tổng hợp báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Công an (b/c);
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các Phó CT. UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- V0,V1, TH1,2,NC;
- Lưu VT, NC- UBND tỉnh.

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn
Hồng Quân