ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2007/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 05 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨCTRIỂN KHAI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT NHÀ ỞTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Luật Nhà ở được Quốc hội nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệulực thi hành kể từ ngày 01/7/2006. Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ởvà Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 hướng dẫnthực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Để triển khai thực hiệncó hiệu quả, thống nhất trong toàn tỉnh về Luật Nhà ở, Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ và thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 củaBộ Xây dựng, cũng như tổ chức việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở chotổ chức, công dân được kịp thời, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. UBND tỉnh chỉthị:

1. Giao Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ và tham mưutrình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (cấp mới, cấp đổi, cấplại) của tổ chức và của chủ sở hữu chung là tổ chức và cá nhân;

Trường hợp xác nhận thay đổi giấy chứng nhậnquyền sở hữu nhà ở do UBND tỉnh cấp cho tổ chức (kể cả các loại giấy chứng nhậnquyền sở hữu nhà ở do UBND tỉnh đã cấp trước đây) nay ủy quyền cho Giám đốc SởXây dựng ký xác nhận và đóng dấu của Sở Xây dựng.

2. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã cấp giấychứng nhận quyền sở hữu nhà ở (cấp mới, cấp đổi, cấp lại) cho cá nhân và hộ giađình theo đề nghị của Trưởng phòng Hạ tầng kinh tế đối với địa bàn các huyện vàTrưởng phòng Quản lý đô thị đối với địa bàn thị xã;

Trường hợp xác nhận thay đổi giấy chứng nhậnquyền sở hữu nhà ở do UBND các huyện, thị xã cấp cho cá nhân, hộ gia đình (kểcả các loại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở do UBND các huyện, thị xã đã cấptrước đây) giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã ủy quyền cho Trưởng phòng Hạtầng kinh tế đối với địa bàn các huyện và Trưởng phòng Quản lý đô thị đối vớiđịa bàn thị xã ký xác nhận và đóng dấu của UBND huyện, thị xã.

3. Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày Chỉ thị nàyđược ban hành, Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phảithực hiện công khai thủ tục hành chính về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữunhà ở cho các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

4. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ động liên hệđăng ký với Bộ Xây dựng, Nhà xuất bản Xây dựng - Bộ Xây dựng về biểu mẫu, mẫugiấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhằm đảm bảo kịp thời, đầy đủ cho việc cấpgiấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo đăng ký của UBND các huyện, thị xã vàtính toán sơ bộ về nhu cầu cấp giấy chứng nhận cho tổ chức thuộc thẩm quyền củaUBND tỉnh. Đồng thời giao Sở Xây dựng phối hợp cùng Sở Tài chính, Sở Nội vụ lậpdự toán kinh phí để triển khai hướng dẫn, mua sắm trang thiết bị, ứng dụng phầnmềm trong việc quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cũng như bộmáy nhân sự làm công tác quản lý và phát triển nhà ở.

5. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạocác ngành chuyên môn như Phòng Quản lý đô thị, Phòng Hạ tầng kinh tế, Phòng Tàichính, Phòng Nội vụ Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán kinh phí đểthực hiện việc mua sắm trang thiết bị, ứng dụng phần mềm trong việc quản lýthực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sắp xếp bố trí cán bộ chuyênlàm công tác quản lý và phát triển nhà ở (tối thiểu là 02 biên chế), theo Điều77 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.

6. Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã thực hiệnnghiêm chỉnh chế độ báo cáo việc quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữunhà ở theo quy định tại Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xâydựng.

7. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức tập huấn,hướng dẫn và cung cấp các văn bản có liên quan cùng với việc quán triệt thựchiện tinh thần Chỉ thị này đến UBND các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thịtrấn, Phòng Hạ tầng kinh tế các huyện, Phòng Quản lý đô thị thị xã để tổ chứcthực hiện ngay việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho tổ chức và công dântheo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khókhăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về UBND tỉnh (thông qua SởXây dựng) để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kểtừ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tòng