ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2013/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 17 tháng 6 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG CHỈ ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNHPHƯỚC

Trong thời gian qua, hoạt động bán đấu giá tàisản trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; trình tự, thủ tục bán đấugiá tài sản đã từng bước đảm bảo các quy định. Tuy nhiên, công tác bán đấu giátài sản trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại như: tình trạng một số cơquan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh khi có tài sản bánthanh lý không chuyển giao cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản hoặc doanhnghiệp bán đấu giá tài sản để tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật;việc bán đấu giá tài sản không đúng với trình tự, thủ tục luật định, có trườnghợp tổ chức bán đấu giá mà người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản không phảilà Đấu giá viên đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích củabên có tài sản bán đấu giá.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhànước và thực hiện nghiêm các quy định về bán đấu giá tài sản theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (sau đây gọitắt là Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ) và Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (sau đây gọitắt là Thông tư số 23/2010/TT-BTP) Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, tăngcường hơn nữa công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh trong thời giantới, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tiếp tục quán triệt, phổ biến đầy đủnhững nội dung của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Thông tư số 23/2010/TT-BTP trongcơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân trên địa bàn nắm vững và thực hiện tốt cácquy định này.

2. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quanliên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụsau:

a) Hàng năm, xây dựng đề án kiện toàn tổ chức vàhoạt động của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp, trìnhUBND tỉnh quyết định.

b) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ bán đấu giátài sản cho các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cáctổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản (bao gồm các tổ chức bán đấu giáchuyên nghiệp, hội đồng bán đấu giá trong phạm vi toàn tỉnh) nhằm chấn chỉnhnhững sai sót và xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh để kịp thời chỉ đạo.

d) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát,theo dõi và cập nhật thông tin liên quan đến các doanh nghiệp bán đấu giá tàisản ở địa phương.

đ) Theo dõi, cập nhật và lập danh sách Đấu giáviên trên địa bàn tỉnh để công bố trên Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tửcủa tỉnh và của Sở Tư pháp để các tổ chức, cá nhân biết và tiện liên hệ, giao dịch.

e) Định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất báocáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động bán đấu giá tài sản trên địabàn tỉnh theo quy định.

3. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quantham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sảntrong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 20, Điều 21 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp dự thảo vănbản quy định về phí đấu giá, phí tham gia đấu giá, khi có hướng dẫn của cơ quancấp trên trình cấp có thẩm quyền quyết định.

c) Tiến hành rà soát lại việc chuyển giao tàisản nhà nước, tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của các cơquan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính để quyết định việc xử lý phù hợpvới quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản và các quy định khác có liênquan.

d) Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện,thị xã, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước có tài sản nhànước bán đấu giá thực hiện việc xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giávà chuyển giao tài sản bán đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản đểthực hiện bán đấu giá theo quy định.

4. Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Cục Hải quan và các cơ quan chức năng liên quan chỉđạo các đơn vị trực thuộc phối hợp và thực hiện việc chuyển giao tài sản làtang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước choTrung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

5. Quỹ Phát triển đất có trách nhiệm ký hợp đồngvới tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện bán đấu giá quyền sử dụngđất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định hiệnhành.

6. Cục Thi hành án dân sự chỉ đạo khi cưỡng chếkê biên tài sản và ký hợp đồng với các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp bánđấu giá tài sản để thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lựcpháp luật thì phải đảm bảo được yêu cầu giao tài sản cho người trúng đấu giátài sản sau khi đã hoàn tất các thủ tục đấu giá theo quy định.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có tráchnhiệm:

a) Chỉ đạo, tiến hành củng cố, kiện toàn Hộiđồng bán đấu giá tài sản cấp huyện để bán đấu giá tài sản là tang vật, phươngtiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quy định của pháp luật về xử lý viphạm hành chính; chỉ đạo việc bán đấu giá theo đúng trình tự, thủ tục quy định.Khi thực hiện bán đấu giá tài sản phải ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ bánđấu giá tài sản tỉnh trực thuộc Sở Tư pháp hoặc doanh nghiệp bán đấu giá tàisản để cử Đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá.

b) Chỉ đạo các Tổ chức phát triển quỹ đất trựcthuộc khi tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cóthu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất phải tiến hành theo đúng trình tự, thủtục ký hợp đồng với các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện bán đấugiá quyền sử dụng đất.

c) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng vàhằng năm về tổ chức và hoạt động của Hội đồng bán đấu giá tài sản cho Ủy bannhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nội dung công tácthống kê của ngành Tư pháp.

8. Các Tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệpvà Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt

a) Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tàisản.

b) Báo cáo định kỳ 06 tháng và hằng năm cho Ủyban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp); nội dung báo cáo phải thể hiện đầy đủtình hình tổ chức, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và kết quả hoạt độngbán đấu giá tại đơn vị. Thời gian báo cáo theo đúng quy định tại Thông tư số08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011 của Bộ Tư pháp về công tác thống kê của ngành Tưpháp (riêng Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt phải báo cáođầy đủ tình hình và kết quả bán đấu giá tài sản của từng cuộc bán đấu giá về SởTư pháp ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc).

9. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo BìnhPhước tổ chức tuyên truyền, giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định số17/2010/NĐ-CP ; các văn bản hướng dẫn có liên quan và Chỉ thị này để phổ biếnrộng rãi đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể;Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơnvị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này; thường xuyên báo cáokịp thời các tồn tại, vướng mắc cho Sở Tư pháp để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhândân tỉnh xem xét, giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kểtừ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm