ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2013/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 25 tháng 07 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁCQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thực hiện Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007, Chỉthị số 03/CT-TTg ngày 05/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường côngtác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại; thời gian quan, tình hình hoạtđộng hóa chất trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn tiềm ẩnnhữngnguy cơ bất lợi, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng conngười, an ninh xã hội và môi trường. Qua công tác kiểm tra, phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện chưa nghiêm chế độ báo cáo về an toàn hóa chất định kỳ, khai báo hóa chất sản xuất, đăng ký sử dụng hóa chất, sử dụng lao động chưa qua đào tạo,huấn luyện về an toàn hóa chất…, theo quy định của pháp luật. Việc xây dựng kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa,ứng phó sự cố hóa chất và phối hợp với các lực lượng bên ngoài trong phòngngừa, ứng phó sự cố hóa chất của mỗi doanh nghiệp chưa được thực hiện tốt.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, từng bước đưa công tácquản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, gópphần bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường và giảm thiểu các sự cố hóa chất gây thiệt hại về người và tài sản, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Công Thương

a) Thực hiện công tác quản lý nhà nước về sản xuất,kinh doanh các loại hóa chất trên địa bàn tỉnh.

b) Thực hiện công tác tuyên truyền, thông tin, hướngdẫn các tổchức, cá nhânsản xuất, kinh doanh, cất giữ, bảo quản và sử dụng hóa chất (gọi tắt làhoạt động hóa chất) trong ngành công nghiệp chấp hành đúng các quy định phápluật về hóa chất như: khai báo hóa chất sản xuất, đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm, lập vàlưu giữ phiếu an toàn hóa chất, có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóachất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành côngnghiệp theo quy định.

c) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố,thị xã các quy định và thủ tục cần thiết về quản lý an toàn hóa chất của các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong ngành công nghiệp theoquy định.

d) Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chấtthuộc “Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch hoặc Biện pháp phòngngừa, ứng phó sự cố hóa chất và thiết lập khoảng cách an toàn” quy định tại Phụlục IV, VII ban hành kèm theo Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 củaChính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hóa chất (sau đây gọi là Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ) phải tiếnhành xây dựng Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất vàthiết lập khoảng cách an toàn phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặctính của hóa chất nhằm chủ động phòng ngừa các sự cố hóa chất, cháy nổ xảy ra.

đ) Tổ chứcđiều tra, khảo sát nắm thông tin, hiện trạng về tình hình thực hiện an toàn hóa chất của các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chấttrong ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

e) Tổ chức đào tạo, huấn luyệnvề kỹ thuật an toàn hóa chấtcho các cơ quan quản lý; các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chấttrong ngành công nghiệp; tổ chức, cá nhân liên quan vận chuyểnhàngcông nghiệp nguy hiểm trên địa bàn tỉnh theo quyđịnh pháp luật.

g) Chủ trì, phốihợp với các sở,ban, ngành liênquan tăng cường thanhtra, kiểm traviệc thực hiện quyđịnh pháp luật về hóa chất của các tổ chức, cá nhânhoạt động hóa chất trong ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh;đặc biệt là trong việc thực hiện antoàn hóa chất;kiểm tra việc xây dựng kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóachất và năng lực ứng phó phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính củahóa chất; xử phạt hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chínhđối với các tổ chức, cá nhânhoạt độnghóa chất trên địa bàn tỉnh vi phạm các quy định tại Nghị định số 90/2009/NĐ-CP ngày 20/10/2009 của Chínhphủ quy định vềxử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hoá chất;

h) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động hóa chất thuộc phạmvi quản lý.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Tăng cường công tác quản lý việc thực hiện các quyđịnh về bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động hóa chất, sử dụng hóa chất;việc xử lý, thải bỏ hóa chất độc tồn dư trong sản xuất, kinh doanh, hóa chấtđộc tồn dư của chiến tranh, hóa chất độc không rõ nguồn gốc và hóa chất độc bịtịch thu.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định về bảo vệ môitrường liên quan đến hoạt động hóa chất.

c) Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạtđộng hóa chất trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trườngliên quan đến hoạt động hóa chất; hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường;tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất gây ô nhiễm môi trường trênđịa bàn tỉnh theo quy định.

d) Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, theo dõiviệc xử lý, thải bỏ hóa chất theo quy định pháp luật.

3. Sở Y tế

a) Tăng cường công tác quản lý hóa chất sử dụng tronglĩnh vực dược; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong giadụng và y tế, hóa chất sử dụng trong trang thiết bị y tế; hóa chất dùng làm phụgia thực phẩm; hóa chất bảo quản, chế biến nông sản, lâm sản, thủy hải sản vàthực phẩm.

b) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức,cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất các quy định về điều kiện sản xuất, kinhdoanh hóa chất trong ngành y tế, ngành thực phẩm trên địa bàn theo quy định củapháp luật.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tăng cường công tác quản lýhóa chất sử dụng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu nông sản,thủy sản, thực phẩm có nguồn gốc từ nông nghiệp.

b) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức, cánhân sản xuất, kinh doanh hóa chất các quy định về điều kiện sản xuất, kinhdoanh hóa chất trong ngành hóa chất bảo vệ thực vật, ngành hóa chất thú y trênđịa bàn theo quy định của pháp luật.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Tăng cường côngtác quản lý hóa chất sử dụng trong nghiên cứu khoa học.

b) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức,cá nhân hoạt động hóa chất đảm bảo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về antoàn hóa chất theo quy định; triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu, phát triển, ápdụng công nghệ phù hợp với việc sử dụng hóa chất ít nguy hiểm.

6. Sở Giao thông vận tải

Tăng cường công tác quản lý việc thực hiện các quy định về vận chuyểnhóa chất nguy hiểm bằng đường bộ, đường thuỷ nội địa; các quy chuẩn kỹ thuật về vận chuyểnhóa chất nguy hiểm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tăng cường công tác quản lý việc thực hiện các quyđịnh về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động tham gia hoạt động hóachất; quản lý việc sử dụng hóa chất trong các cơ sở dạy nghề, các trung tâmthuộc ngành theo quy định của pháp luật.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tăng cường công tác quản lý việc sử dụng hóa chất, antoàn hóa chất trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dụcquốc dân theo quy định của pháp luật.

9. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hóa chất,sản phẩm hóa chất trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; hóa chất phục vụ công tácphòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với các sở, ngành liên quan phát hiện,điều tra, xử lý và hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động hóachất theo quy định;

c) Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòngcháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuẩn bị lực lượng, thiết bị và lập phươngán ứng phó khi có sự cố hóa chất xảy ra, trong đó có việc phối hợp với quânđội, chính quyền địa phương sơ tán dân khỏi những vùng nguy hiểm và tham giacứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố hóa chất.

d) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên mônphối hợp với cơ quan hóa học cấp trên xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượngphương tiện sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ ứng cứu các tình huống khẩn cấp vềsự cố hóa chất, thực hiện tìm kiếm cứu nạn và tham gia ứng cứu khi có sự cố hóachất xảy ra trên địa bàn.

10. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh Tiền Giang, và đề nghị Báo Ấp Bắc

Phối hợp với Sở Công Thương, cơ quan, đơn vị liênquan tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiệnthông tin đại chúng các văn bản quy phạm pháp luật về hóa chất, kiến thức về antoàn hóa chất, nguy cơ, tác hại và trách nhiệm phòng ngừa, ứng phó sự cố hóachất bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động nhằm nâng cao nhận thức, tráchnhiệm của các ngành, các cấp, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quyđịnh của pháp luật về hóa chất; công bố công khai trên phương tiện thông tinđại chúng những trường hợp vi phạm trong hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh.

11. Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợpvới Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành có liênquan trong việctuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn hóa chất cho doanh nghiệp trong các khu côngnghiệp, cụm công nghiệp.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

a) Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổbiến các quy định pháp luật hiện hành về hóa chất nhằm nâng cao nhận thức,trách nhiệm của cộng đồng về việc chấp hành các quy định của pháp luật, đặcbiệt là việc quản lý an toàn trong hoạt động hóa chất, phòng ngừa, ứng phó sựcố hóa chất.

b) Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, PhòngKinh tế thành phố, thị xã, các cơ quan chuyên môn liên quan và Ủy ban nhân dâncác xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát để biết cụ thể số lượng các tổ chức,cá nhân sản xuất, kinh doanh, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất trên địa bàn quản lý.

c) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện,thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định phápluật, các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân hoạtđộng hóa chất trên địa bàn quản lý;thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất gây ô nhiễm môi trường trênđịa bàn quản lý theo quy định.

d) Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tăngcường quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động hóa chất và giảiquyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

13. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất,kinh doanh, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất

a) Chấp hành nghiêm các quyđịnh pháp luật về hóa chất; tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt việc thực hiện cácquy trình, quy chuẩn kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, cất giữ, bảo quản vàsử dụng hóa chất nhất là các hóa chất nguy hiểm;

b) Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanhhóa chất trong ngành công nghiệp thực hiện tốt các điều kiện về nhà xưởng, khotàng, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, vận hành an toàn theo quy địnhtại các Điều 5, 6, 7 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ CôngThương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Hóa chất (sau đây gọi là Thông tư số 28/2010/TT-BCT);Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5507:2002Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sửdụng, bảo quản và vận chuyển; các điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất tạikhoản 4 Điều 1 của Nghị định 26/2011/NĐ-CP và các quy định pháp luật, tiêuchuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan.

c) Xây dựng Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp với quymô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất. Đảm bảo đủ các trang thiết bị an toàn, phòngchống cháy, nổ, phòng chống rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại theo quy định vàđảm bảo khả năng ứng phó tại chỗ khi sự cố hóa chất xảy ra.

d) Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanhhóa chất quy mô lớn cần lập phương án ứng phó sự cố và định kỳ thực hành diễntập.

đ) Cử cánbộ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên quản lý, chuyêntrách về an toàn, áp tải hàng, thủ kho, bốc xếp,vận chuyển, bảo vệ và những người lao động tiếp xúc trựctiếp với hóa chất tham gia các khóa đào tạo, huấnluyện về kỹ thuật an toàn hóa chấttheo quy địnhtại khoản 5 Điều 1 của Nghị định 26/2011/NĐ-CP .

e) Thực hiện chế độ báo cáo vềan toàn hóa chất định kỳ 06 (sáu) tháng, cuối mỗinăm gửi đếnSở Công Thương theo quy địnhtại Điều 48 Thông tư số 28/2010/TT-BCT .

14. Tổ chức thực hiện

a) Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầuThủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố, thị xã và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cất giữ, bảo quản, sửdụng hóa chất trên địa bàn tỉnh quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêmChỉ thị này, đảm bảo không để xảy ra sự cố, tai nạn, góp phần thúc đẩy hoạtđộng hóa chất theo hướng phát triển bền vững. Trong quá trình thực hiện, nếucó khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ảnh đến Sở Công Thương để tổng hợp,báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

b) Giao Sở Công Thương chịutrách nhiệm theo dõi tình hình thực hiện; đôn đốc, kiểm tra hoặc phối hợp vớicác sở, ngành có liên quan kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn hóachất; định kỳ cuối mỗi năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHLê Văn Hưởng