ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2013/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 09 tháng 8 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm, trong những nămqua, các cơ quan, đơn vị có liên quan đã có sự phối hợp trong hoạt động đăng kývà cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, các Văn phòng đăng ký quyền sử dụngđất đã được quan tâm củng cố, kiện toàn; các thủ tục hành chính về đăng ký thếchấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được niêm yết công khai đảmbảo việc đăng ký được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, cơ bản đápứng nhu cầu của cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, doanh nghiệp về đăng ký giaodịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Tuy nhiên, công tác đăng ký giao dịch bảo đảmhiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại: Việc phối hợp giữa các cơquan đăng ký giao dịch bảo đảm với các cơ quan có liên quan chưa kịp thời, cánbộ làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm còn thiếu so với yêu cầu công việc,phần lớn là kiêm nhiệm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký giaodịch bảo đảm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất chưa được thực hiệnthống nhất, đồng bộ giữa các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, nhằm tăngcường thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trênđịa bàn tỉnh, từng bước đáp ứng nhu cầu giao dịch của cá nhân, tổ chức và nhândân, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Tư pháp

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý thống nhấtcông tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn toàn tỉnh, thực hiện công táckiểm tra hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường vàcác cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổbiến các văn bản pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm chocác tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm nâng cao hiểu biết, kiến thức pháp luậtcủa người dân và doanh nghiệp về ý nghĩa, lợi ích của đăng ký giao dịch bảo đảmvà các quy định hiện hành về trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quantổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ làm công tác đăng ký giaodịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

d) Hướng dẫn các Tổ chức hành nghề công chứngphối hợp với các Tổ chức tín dụng, cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng Đăngký quyền sử dụng đất trong việc cung cấp thông tin về tình trạng pháp lý củatài sản bảo đảm.

đ) Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp, báo cáoBộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm.

e) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếunại, tố cáo về đăng ký giao dịch bảo đảm theo thẩm quyền.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Phối hợp với Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, bố trí đủ nguồnnhân lực cần thiết để Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện tốt hoạtđộng đăng ký giao dịch bảo đảm.

b) Tăng cường hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụđối với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh.

c) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc đăng ký vàquản lý giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấttheo quy định của pháp luật.

d) Hướng dẫn, đôn đốc và chỉ đạo các Văn phòngĐăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường (đối với các huyệnchưa có Văn phòng ĐKQSDĐ) nghiêm túc thực hiện việc công khai hóa các thủ tụchành chính, mức phí, lệ phí về đăng ký giao dịch bảo đảm tại nơi tiếp nhận hồsơ và trụ sở làm việc của cơ quan; Triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tintrong hoạt động đăng ký, lưu trữ hồ sơ, đảm bảo quản lý hồ sơ chính xác, dễtheo dõi, tra cứu.

e) Thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng và hàng nămvề hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủyban nhân dân tỉnh.

3. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môitrường tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc bố trí biên chế phục vụcông tác đăng ký giao dịch trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính

a) Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môitrường tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy địnhvề mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm theoquy định hiện hành. Căn cứ vào khả năng ngân sách Nhà nước bố trí kinh phí đểphục vụ hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa phương.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vịliên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để phục vụ hoạtđộng đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa phương; trang bị cơ sở vật chất, điềukiện làm việc cho cơ quan quản lý Nhà nước về giao dịch bảo đảm và các Vănphòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong quátrình phục vụ cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, doanh nghiệp.

5. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh

a) Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môitrường trong công tác quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối vớiquyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

b) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện tốtcông tác giao dịch bảo đảm ở địa phương.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trongquản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất và tàisản gắn liền với đất trên địa bàn.

b) Chỉ đạo, đôn đốc phòng Tư pháp thực hiện hiệuquả các nhiệm vụ trong công tác quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảmđối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

c) Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo thống kêkết quả thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tàisản gắn liền với đất về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp).

d) Tiến hành giải quyết khiếu nại, tố cáo vềđăng ký giao dịch bảo đảm theo thẩm quyền.

7. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố và các tổ chức, đơn vị liên quan trên cơ sở chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi,đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo kếtquả về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh