ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2014/CT-UBND

An Giang, ngày 08 tháng 9 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Những năm qua, công tác bảo đảmtrật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy, chính quyền vàcác Sở, Ban, Ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh quan tâm, chỉ đạo,công tác thông tin tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông được chú trọng,từ đó đã tạo chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trongviệc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Việc thực hiện đồng bộ, hiệuquả một số giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đãđạt được những kết quả tích cực, tình hình trật tự, an toàn giao thông cóchuyển biến tốt, số người chết do tai nạn giao thông đã được kéo giảm qua từngnăm, cụ thể: năm 2010 giảm 5,6%, năm 2011 giảm 3,5%, năm 2012 giảm 20,2% và năm2013 giảm 12,08%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quảđạt được thì công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cònnhiều hạn chế như: một số địa phương chưa quan tâm thường xuyên đến việc theodõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông,số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra còn nhiều, tình trạng xe quá tảilưu thông vẫn còn diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền phổ biến các quyđịnh pháp luật về an toàn giao thông chưa được một số cơ quan, đơn vị, địaphương quan tâm, chú trọng; công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trậttự an toàn giao thông còn chưa nghiêm; tốc độ phát triển kết cấu hạ tầng giaothông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnhđạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ,đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách nhằm kiềmchế tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông; Nghị quyết 88-NQ/CP ngày24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảmtrật tự an toàn giao thông; Chỉ thị 13-CT/TU ngày 09/4/2012 của Ban Thường vụTỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo đảmtrật tự an toàn giao thông năm 2012 và các năm tiếp theo; Chương trình hànhđộng số 20-CTr/TU ngày 05/3/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày04/9/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảngđối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đườngthủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Để phát huy những kết quả đạt đượcvà

khắc phục những hạn chế, đồng thờithiết lập trật tự, kỷ cương, tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thôngtrong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Chủ tịch UBND huyện, thị xã,thành phố

a) Chỉ đạo Ban An toàn giao thônghuyện, thị xã, thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức, thực hiệnvà giám sát việc thực hiện các biện pháp, giải pháp bảo đảm trật tự an toàngiao thông nhất là việc bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đườngthủy nội địa; có phương án giải quyết dứt điểm các điểm đen tiềm ẩn về tai nạngiao thông tại địa phương. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban,ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàntích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và cảnhbáo các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông sâu rộng từ xã, phường, thịtrấn đến khóm, ấp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàngiao thông của người dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộcthiểu số.

b) Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhândân xã, phường, thị trấn kiện toàn Ban An toàn giao thông, đồng thời bảo đảmnguồn kinh phí cho Ban An toàn giao thông xã, phường, thị trấn triển khai hoạtđộng bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

c) Chỉ đạo các lực lượng chức năngrà soát kiểm tra lại tình hình trật tự an toàn giao thông trong thời gian vừaqua, nhất là trên các tuyến đường giao thông nông thôn để có kế hoạch, giảipháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, nhất là khu vực nông thôn.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh

a) Thực hiện tốt chức năng thammưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai, thựchiện có hiệu quả các kế hoạch chuyên đề và các giải pháp kiềm chế tai nạn giaothông của Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vàcác Bộ, Ngành có liên quan.

b) Là cơ quan chỉ đạo phối hợp cáchoạt động liên ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luậtvề an toàn giao thông và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên trênđịa bàn tỉnh.

c) Phối hợp chặt chẽ với cácngành, các cấp từ khâu chỉ đạo, phối hợp các lực lượng làm nhiệm vụ trong việctriển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống ùn tắc giaothông và đua xe trái phép, không để tình trạng bị động, bất ngờ khi có sự cốxảy ra nhất là trong thời gian lễ, tết và các ngày diễn ra sự kiện hoạt độngchính trị - xã hội khác trên địa bàn tỉnh.

d) Phối hợp với các cơ quan, đơnvị có liên quan thành lập các đoàn liên ngành định kỳ, đột xuất để kiểm tra cáchoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các địa phương, đơn vị.

đ) Chủ trì phối hợp với các ngànhchức năng thường xuyên khảo sát, rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo hiệutrên các tuyến giao thông đường bộ, bổ sung những biển báo cần thiết hoặc thaythế những biển báo hư hỏng, nhất là những biển báo liên quan đến tốc độ xechạy. Lắp đặt các panô tuyên truyền về

an toàn giao thông, xác định cácvị trí điểm đen gây mất an toàn giao thông để có kế hoạch khắc phục trên cáctuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh.

e) Đề xuất kinh phí bảo đảm trậttự an toàn giao thông hàng năm đảm bảo đủ kinh phí hoạt động cho các yêu cầunhiệm vụ và triển khai các chiến dịch, kế hoạch chuyên đề hàng năm do Ủy ban Antoàn giao thông Quốc gia chỉ đạo.

g) Đề xuất khen thưởng đối với tậpthể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông vàkỷ luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giaothông trên địa bàn tỉnh.

3. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo trong lực lượng Công antiếp tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tácbảo đảm trật tự an toàn giao thông theo nội dung Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007, Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ và Chỉ thịsố 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

b) Phối hợp với các cơ quan chứcnăng thực hiện nhiệm vụ khảo sát, kiến nghị giải quyết các bất hợp lý trong tổchức giao thông; kiến nghị giải quyết các điểm đen về tai nạn giao thông; triểnkhai thực hiện các biện pháp khắc phục ùn tắc giao thông.

c) Phối hợp với các cơ quan ban,ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về trật tự an toàngiao thông cho nhân dân, tập trung vào các chủ đề hàng năm của Ủy ban An toàn giaothông Quốc gia. Chấn chỉnh hoạt động của các “Tổ tự quản về an toàn giao thông”ở cơ sở, nhất là đối với các địa bàn ven sông, ven các trục đường giao thôngchính, tại các đầu mối giao thông và tại những nơi có hoạt động giao thông phứctạp.

d) Tăng cường tuần tra kiểm soátlưu động và tuần tra kiểm soát kết hợp khai thác ứng dụng khoa học kỹ thuật,tập trung xử lý nghiêm các hành vi: người điều khiển phương tiện thủy, bộ khôngcó giấy phép, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định; chạy quá tốc độ quyđịnh, say rượu, bia, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy; khôngđăng ký, đăng kiểm, không trang bị hoặc thiếu dụng cụ cứu sinh. Đặc biệt, chỉđạo các lực lượng Công an phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải thựchiện nghiêm và hiệu quả việc kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ.

đ) Tiếp tục huy động lực lượngCảnh sát trật tự, Cảnh sát khác và Công an xã, phường, thị trấn phối hợp vớiCảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giaothông; duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đội Đặc nhiệm bảo đảm trậttự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn toàn tỉnh.

e) Tổ chức các lớp tập huấn, bồidưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tựan toàn giao thông để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiệncó hiệu quả cải cách hành chính trong việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giaothông, đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ và giải quyết tai nạn giao thông.

g) Chỉ đạo Cảnh sát kinh tế tổchức công tác phòng, chống có hiệu quả hành vi buôn lậu trên các phương tiệngiao thông và buôn lậu xe máy điện 2 bánh.

4. Sở Giao thông vận tải

a) Quán triệt việc nâng cao tráchnhiệm thực thi công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm khắc mọi hành vi viphạm của cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyềntrong các lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấyphép lái xe, kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện.

b) Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ vàlực lượng Thanh tra giao thông thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lýnghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe vi phạm các quy định về quản lývận tải và điều kiện kinh doanh vận tải, đặc biệt là các quy định về bảo đảmtrật tự an toàn giao thông. Đồng thời, khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sáthành trình để quản lý và kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm.

c) Có kế hoạch tổ chức triển khaithực hiện đầy đủ các quy định về kinh doanh vận tải đến các doanh nghiệp, hợptác xã. Trong đó, có việc kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với lái xe, nếu pháthiện lái xe sử dụng chất ma túy phải loại ngay ra khỏi đơn vị.

d) Đẩy mạnh công tác kiểm tra,kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủynội địa của tổ chức, cá nhân liên quan; kiên quyết đình chỉ hoạt động các cảng,bến và phương tiện thủy nội địa chưa đáp ứng quy định về an toàn giao thông.

đ) Chỉ đạo lực lượng Thanh tragiao thông phối hợp chặt chẽ với Công an và các đơn vị chức năng có liên quantriển khai thực hiện nghiêm và hiệu quả việc kiểm soát tải trọng xe trên đườngbộ.

e) Tăng cường công tác duy tu, sửachữa, bảo dưỡng các đoạn đường bị sạt, lún, hư hỏng; phòng ngừa ngăn chặn cácvi phạm kết cấu hạ tầng giao thông; kịp thời phát hiện và xử lý, khắc phục ngaycác “điểm đen” tai nạn giao thông trên các tuyến tỉnh lộ. Rà soát, điều chỉnhhệ thống biển báo giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa do địaphương quản lý. Rà soát toàn bộ hệ thống cầu treo dân sinh trên địa bàn, hướngdẫn việc quản lý, khai thác đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

g) Nâng cao chất lượng công tácđăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, bảo đảmphương tiện tham gia giao thông phải đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chỉ đạo các trường Trung họcphổ thông và yêu cầu các Phòng Giáo dục huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo chocác trường Trung học cơ sở, các trường Tiểu học có biện pháp hữu hiệu trongviệc giáo dục, quản lý học sinh chấp hành pháp luật giao thông đường bộ, đườngthủy nội địa; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các điểm trường trong giờcao điểm. Tăng cường sự phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việcgiáo dục, nhắc nhở con em mình tự giác chấp hành các quy định về trật tự, antoàn giao thông; đưa tiêu chí chấp hành pháp luật an toàn giao thông vào bộtiêu chí đánh giá đạo đức học sinh hàng năm.

b) Phối hợp với Ban An toàn giaothông tỉnh trong việc cung cấp các tài liệu giáo dục kỹ năng an toàn giao thôngbổ sung vào chương trình chính khóa của các cấp học bảo đảm đủ nội dung, đủthời lượng và phù hợp với lứa tuổi.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch

a) Tổ chức tập huấn, cung cấp tàiliệu (sách, bài viết, hình ảnh v.v…) về an toàn giao thông cho cán bộ làm côngtác tuyên truyền lưu động ở cấp huyện, thị xã, thành phố nhằm chuyển tải cácnội dung tuyên truyền đến các khóm, ấp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạophong trào toàn dân tự giác chấp pháp luật về an toàn giao thông. Phát huy hiệuquả công tác tuyên truyền lưu động, sân khấu hóa và các hình ảnh về an toàngiao thông.

b) Phối hợp với cơ quan, đơn vị cóliên quan tuyên truyền nội dung “Văn hóa giao thông” và tác hại rượu, bia khiđiều khiển phương tiện tham gia giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân.

7. Sở Thông tin và Truyềnthông, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Báo An Giang

a) Đẩy mạnh các hoạt động thôngtin, truyền thông để phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giaothông, thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo, chủ trương, giải pháp thực hiệncông tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Trung ương và địa phương để cáccơ quan, tổ chức, cá nhân biết và chấp hành nghiêm theo quy định.

b) Tăng cường và nâng cao hiệu quảcác chuyên mục, chương trình, nội dung về bảo đảm trật tự an toàn giao thông,thường xuyên phát sóng, đăng báo các thông điệp về an toàn giao thông, phản ánhđược những hậu quả, mất mát, thiệt hại do tai nạn gây ra để nhân dân hiểu vànâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

c) Kịp thời đưa tin điển hình,tiên tiến và phê phán, phê bình những mặt chưa tốt trong việc chấp hành phápluật về trật tự an toàn giao thông để rút kinh nghiệm chung.

8. Sở Tư pháp

a) Tổ chức các lớp tập huấn phápluật về trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tuyêntruyền viên pháp luật toàn tỉnh để làm nòng cốt thực hiện công tác tuyêntruyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đếncác đối tượng tham gia giao thông.

b) Phối hợp các ngành có liên quantổ chức các Hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông.

9. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với Hội Chữthập đỏ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn về sơ, cấpcứu ban đầu cho các nạn nhân do tai nạn giao thông cho cán bộ, cộng tác viên ởcác trạm xá dọc theo tuyến đường bộ và lực lượng cảnh sát giao thông.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơquan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền về những tác hại của việc lạmdụng rượu, bia quá nồng độ cồn trong máu theo quy định khi điều khiển phươngtiện tham gia giao thông.

c) Tăng cường công tác giám sátviệc kiểm tra, khám sức khỏe cho người lái xe của các cơ sở y tế trực thuộc.

10. Sở Tài chính

Đề xuất phân bổ kinh phí đầy đủ,kịp thời, đúng quy định phục vụ có hiệu quả cho công tác bảo đảm trật tự antoàn giao thông hàng năm. Tập trung hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý,sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng các quy định hiện hành.

11. Sở Khoa học và Công nghệ

Tuyên truyền thường xuyên, liêntục để mọi người dân nhận biết, phân biệt mũ giả mạo mũ bảo hiểm và mũ bảo hiểmđạt chuẩn theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liênquan tổ chức tuyên truyền về hiệu quả của việc đội mũ bảo hiểm bảo đảm chấtlượng khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

12. Sở Công thương

a) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫncác cửa hàng, đại lý cam kết không kinh doanh các loại mũ bảo hiểm không bảođảm chất lượng theo đúng quy định. Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năngtăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cóhành vi sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh mũ bảo hiểm không bảo đảm chất lượng,không có nhãn mác xuất xứ hàng hóa; đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh viphạm và tịch thu, tiêu hủy các loại mũ bảo hiểm giả, nhập lậu, kém chất lượng.

b) Chủ trì, phối hợp với các ngànhchức năng tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luậtđối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh xe 02 bánh chạyđiện và các linh kiện, phụ tùng. Xử lý theo quy định của pháp luật các trườnghợp cố tình sản xuất, buôn bán các phương tiện và linh kiện, phụ tùng không đảmbảo chất lượng và không có nguồn gốc xuất xứ.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh,Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân tỉnh tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đẩymạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại đơnvị mình bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp; vận động hội viên,đoàn viên tự giác, gương mẫu chấp hành pháp luật giao thông; tham gia tích cựcvào các hoạt động tuyên truyền giáo dục bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đưacông tác phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông vào sinh hoạt địnhkỳ của các tổ chức, đoàn thể và việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàngiao thông là tiêu chí để bình xét thi đua cuối năm. Tiếp tục đẩy mạnh phongtrào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” gắn với phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” hình thành nếp sốngvăn hóa giao thông ở tất cả các khóm, ấp trong tỉnh.

14. Giao Thường trực Ban Antoàn giao thông tỉnh là cơ quan đầu mối theo dõi,kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Chỉ thịnày; kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các khó khăn,vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có); định kỳ tổng hợp báocáo, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và phêbình, xử lý đối với các đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc thiếutrách nhiệm trong việc thi hành nhiệm vụ được giao.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND ngày 10/02/2010 củaỦy ban nhân dân tỉnh về công tác đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàntỉnh An Giang trong năm 2010 và những năm tiếp theo./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Văn phòng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (b/c);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố;
- Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh;
- Sở, Ban, Ngành tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh