ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10/ 2014/CT- UBND

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 10 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÁC BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN CỜ BẠC DƯỚI HÌNH THỨC SỐ ĐỀ VÀ LÀMGIẢ VÉ XỔ SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Những năm qua, hoạt động kinh doanh xổ số tại địaphương đã được các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâmlãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được những kết quả tích cực; doanhthu từ hoạt động kinh doanh xổ số đã được tăng lên, góp phần trong việc tăngthu ngân sách Nhà nước hàng năm.

Tuy nhiên, thời gian gần đây tình trạng tệ nạn cờbạc dưới hình thức số đề và làm giả vé xổ số trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu giatăng về số vụ cũng như quy mô hoạt động, gây ra nhiều hậu quả xấu, làm mất anninh trật tự, an toàn xã hội và ảnh hưởng xấu đến kinhtế - chính trị, văn hóa - xã hội và đời sống của một số bộ phận nhân dân trong tỉnh.

Để hoạt động kinh doanh xổ số tại tỉnh Đắk Lắk tiếptục phát triển lành mạnh và thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 củaChính phủvề kinh doanh xổ số; Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 30/2007/NĐ-CP; Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tàichính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số và các văn bản liênquan, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, đồng thời tăng cường các biện phápđấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề và làm giả vé xổ sốđối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động xổ số để mưu lợi trái phép; Ủyban Nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổchức kiểm tra, giám sát hoạt động, kinh doanhxổ số trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểmtra và báo cáo việc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

b) Phối hợp triển khai kịp thời loại hình xổ số lôtô tự chọn theo quy định của Bộ Tàichính, nhằm đa dạng thêm các loại hình xổ số phục vụ số đông người dân tham giamua vé xổ số.

c) Nghiên cứu tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh sử dụngnguồn thu được từ việc phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề và làmgiả vé xổ số để có cơ chế khuyến khích cơ quan, đơn vị, nhân dân trong việctriển khai có hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc dướihình thức số đề và làm giả vé xổ số; nhằm hỗ trợtích cực, có hiệu quả hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tư pháp

Tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dụcpháp luật, tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phápluật trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề và làm giảvé xổ số.

3. Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa -Thể thao và Du Lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Đắk Lắk

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trên cácphương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, công chức, viên chức, người lao độngvà nhân dân hiểu việc tham gia cờ bạc dưới hình thức số đề và làm giả vé xổ sốlà hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tới đời sống kinh tế gia đình, trậttự an toàn xã hội và kịp thời đưa tin, phản ánh kết quả thực hiện các biện phápđấu tranh đối với tệ nạn này.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợpvà chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng cấp huyện, cấp xã ... chủ động tuyêntruyền, phổ biến Chỉ thị này đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

4. Ủy ban Nhândân các huyện, thị xã, thành phố

a) Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về mụcđích, ý nghĩa và hiệu quả kinh tế, xã hội củahoạt động kinh doanh xổ số, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầnglớp nhân dân nhận thức rõ mục đích “ích nước - lợi nhà” của hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết.

b) Tăng cường tuyên truyền, giáo dục trong nhân dânvề tác hại của tệ nạn cờ bạc dưới hìnhthức số đề và làm giả vé xổ số; các quy định củapháp luật về xử lý đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm nhằm nâng caonhận thức và tích cực phòng, chống các tệ nạn này, góp phần xây dựng nếp sốngvăn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư, giữ vững trật tự an toàn xã hội; việctuyên truyền giáo dục phải gắn chặt với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, động viên đông đảo nhân dân tự giác thamgia đấu tranh, tố giác các chủ số đề, người ghi số đề, người chơi số đề và làmgiả vé xổ số với các cơ quan chức năng.

c) Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các đốitượng tổ chức cờ bạc dưới hình thức số đề và làm giả vé xổ số, đồng thời tạođiều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đắk Lắk mởrộng mạng lưới đại lý bán vé xổ số trên địa bàn.

5. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo cácđơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố và công an các xã,phường, thị trấn huy động lực lượng, triển khai thực hiện quyết liệt các kếhoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn cờ bạc dướihình thức số đề và làm giả vé xổ số.

b) Chủ động lập phương án đấu tranh triệt phá cácchủ đề, người ghi đề, con đề và làm giả vé xổ số.

c) Phối hợp, thống nhất với Viện kiểm sát Nhân dântỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh để xác định các vụ án điểm, nhằm tập trung điều tra,sớm đưa ra xét xử lưu động, công khai.

6. Đề nghị Viện kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhândân các cấp

Kịp thời truy tố, xét xử nghiêm minh đối với cáchành vi đánh bạc dưới hình thức số đề và làm giả vé xổ số; phối hợp với cơ quanCông an cùng cấp tổ chức xét xử lưu động các vụ án điểm nhằm tuyên truyền, giáodục, răn đe và phòng ngừa chung đối với loạitội phạm này.

7. Đề nghị Ủy banMặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể

Tuyên truyền và vận động nhân dân tăng cường giámsát và phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề và làm giả vé xổ số;tuyên truyền sâu rộng tác hại của tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề, làm giảvé xổ số và chủ trương xổ số kiến thiết là một việc làm lành mạnh và tự nguyện,ích nước - lợi nhà.

8. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk

a) Tổ chức và hoạt động kinh doanh xổ số theo đúngquy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệuquả kinh doanh; hoàn thiện và rà soát các Quy chế quản lý nội bộ, quản lý hoạtđộng kinh doanh, quản lý tài chính và đại lý vé số đảm bảo thực hiện đúng theoquy định của pháp luật hiện hành.

b) Đầu tư, đổi mới hoạt động kinh doanh, đưa vàothị trường nhiều loại hình xổ số mới do Nhà nước cho phép phát hành, hình thànhnên một thị trường xổ số phong phú, đa dạng, phùhợp với tâm lý, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhândân; kết hợp với việc triển khai, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, thịtrường xổ số trên địa bàn.

c) Tổ chức tốt công tác phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơquan, đơn vị liên quan và nhân dân để tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đềvà làm giả vé xổ số trong mạng lưới đại lý cũng như ngoài xã hội, từng bước đảmbảo hoạt động kinh doanh xổ số ngày càng phát triểnlành mạnh.

d) Chủ động phối hợp với các cơ quan Báo chí, ĐàiPhát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, quảngcáo, quảng bá những lợi ích thiết thực của hoạt động kinh doanh xổ số kiếnthiết.

9. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng cácSở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhândân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiếtĐắk Lắk cần xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoặc liênquan đến việc tổ chức mua, bán số đề và làm giả vé xổ số; đồng thời chịu tráchnhiệm nếu để cán bộ, công chức, viên chức do mình quảnlý tham gia, hoặc liên quan đến tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề vàlàm giả vé xổ số.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở,ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trongquá trình thực hiện nếu phát sinh những vướng mắc thì kịp thời phản ánh về SởTài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhândân tỉnh chỉ đạo.

Chi thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày01/11/2014./.

Nơi nhận:
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
- Vụ Pháp chế (Bộ Công an);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Webside Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Viện Kiểm sát Nhân dân; Tòa án Nhân dân các cấp;
- Các sở, ban, ngành; đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk,
- Công báo tỉnh; Website tỉnh;
- Công ty TNHH MTV XSKT Đắk Lắk;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TCTM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Dhăm Ênuôl